Subsidie aan Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noord West Overijssel U.A.
Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief

Noord West Overijssel U.A.

Postbus 96

7950 AB STAPHORST


Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

14-07-2023

Kenmerk

2023/0035315

Zaaknummer

6785446

Pagina

1 van 5

Bijlagen


Uw brief

22-12-2022

Uw kenmerk


Onderwerp: verlening subsidie project Uitrol Aanvalsplan Grutto in Noordwest Overijssel

Geachte,


Op 22 december 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 233.330,‑. Wij bieden u onze excuses aan voor de veel te late beantwoording van uw aanvraag. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 233.330,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project Uitrol Aanvalsplan Grutto in Noordwest Overijssel.

Met dit project wilt u:

 • Het leefgebied verbeteren en het broedsucces vergroten van de Grutto in de Gruttokerngebieden door het inzetten van inrichtingsmaatregelen en predatorbeheer in aanvulling op de optimalisatieslag die plaatsvindt in het beheer per 2023.

 • Het gebiedsproces van het Aanvalsplan Grutto in de beide Gruttokerngebieden voorbereiden.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 140.000,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij. Dit bedrag is gebaseerd op uw uitgavenplanning voor 2022 en 2023.

Het volgende bedrag van € 62.220, kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage stuurt van 2023 over de uitvoering van de activiteiten. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning. U maakt hierbij gebruik van het formulier ‘Indienen tussenrapportage’. U vindt dit formulier op regelen.overijssel.nl.
Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 januari 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Wij informeren Brandhof Natuur & Platteland B.V. over deze brief

Dit bedrijf heeft voor u de subsidieaanvraag ingediend. Daarom sturen we hen een kopie van deze brief en de bijlage.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

  1. De activiteiten als opgenomen in het projectplan dat u meestuurde met uw aanvraag, samengevat naar:

   1. Uitvoering inrichtingsmaatregelen;

   2. Uitvoering predatiebeperkende maatregelen;

   3. Voorbereiden gebiedsproces;

   4. Opstart verkennende gesprekken met boeren.

Wij gaan ervan uit dat de uitvoering van het project conform meegestuurd projectplan wordt gerealiseerd. Wij hechten er daarbij aan dat het overgrote deel van deze subsidie wordt ingezet voor daadwerkelijke uitvoering van maatregelen, zoals opgenomen in het projectplan.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 22 december 2022 tot en met 1 oktober 2024.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient vóór 1 maart 2024 een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. Ook brengt u in beeld wat de verkennende gesprekken met de boeren concreet hebben opgeleverd.


 1. U dient vóór 1 januari 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk ons daarbij ook uw eindrapportage te sturen.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.


 1. U zorgt ervoor dat de activiteit of de resultaten in stand blijven

Wij vinden het belangrijk dat u de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt en de resultaten daarvan in stand houdt. Ook na afloop van de subsidieperiode. Dat is namelijk een van de redenen waarom u subsidie heeft gekregen.


 1. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De apparatuur blijft in het bezit van het natuurcollectief en wordt ingezet voor versterking weidevogelbeheer.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie).


Uw subsidie voor de plasdrassen is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 14 van de Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Europese Commissie van 25 juni 2014 (LVV). De subsidie voldoet aan die regels uit de LVV omdat:

 • de subsidie is bestemd voor investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven;

 • de investering is gericht op een of meer doelstellingen zoals genoemd in artikel 14 derde lid;

 • u de subsidie niet gebruikt voor de aankoop van productierechten, betalingsrechten en eenjarige gewassen, voor de aanplant van eenjarige gewassen of voor afwaterings-werkzaamheden;

 • de totale overheidsbijdrage voor de gesubsidieerde activiteiten niet meer dan 80% van de totale in aanmerking komende kosten bedraagt. Dit blijkt uit uw ingediende begroting en dekkingsplan. Als u voor deze activiteiten nog meer overheidsbijdragen ontvangt, kan dit tot verlaging van onze subsidie leiden.


De volgende activiteiten uit uw begroting worden gebracht onder de LVV:

 • Aanschaf plasdraspompen inclusief toebehoren en 1e plaatsing

 • Inrichting nieuwe en optimalisatie bestaande plasdrassen

Bedrag van de subsidie die gebracht wordt onder de LVV: € 186.663,68


Uw subsidie voor de vossenvallen is de-minimissteun

Wij verstrekken de subsidie onder de De-minimisverordening.

Op basis van de algemene De-minimisverordening mag u in drie jaar € 200.000,- aan de-minimissteun van een overheid ontvangen. Uit uw aanvraag blijkt dat u € 31.183,- aan de-minimissteun heeft ontvangen. Dit betekent dat wij u subsidie kunnen verlenen.


De volgende activiteiten uit uw begroting worden gebracht onder de De-minimisverordening:

 • Aanschaf vossenvallen, inclusief distributie

 • Bijdrage per vossenval (registratie, telefoonkaart, batterijen)

Bedrag van de subsidie die gebracht wordt onder de de-minimissteun: € 26.161,92Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 100% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 233.330,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit project Uitrol Aanvalsplan Grutto in Noordwest Overijssel

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Kosten derden

€ 233.329,6

€ 233.330


Totaal

233.329,6

233.330

Kosten inclusief BTW


De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 1. Projectaanvraag- en organisatie: € 3.267,00: Voor rekening natuurcollectief

 2. Subsidie LNV/BN: € 12.166,-


De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag

U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet of maar voor een deel kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.


Datum verzending Afbeelding 1