Subsidie aan Stichting Platform BKO
Stichting Platform BKO

Stroinksbleekweg 16

7523 ZL ENSCHEDE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld door

Mw.


Datum

20-12-2022

Kenmerk

2022/0214498

Zaaknummer

6775716

Pagina

1 van 5

Bijlagen


Uw brief

09-12-2022

Uw kenmerk


Onderwerp: Verlening subsidie project The Proof of the Pudding

Geachte ,


Op 9 december 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 50.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 50.000,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project The Proof of the Pudding. Met dit project wilt u een proactief netwerk van deelnemende beeldende kunstinstellingen uit Overijssel realiseren, dat zich verder doorontwikkelt en professionaliseert en waarbij u zich inzet om het door u ontwikkelde ecosysteem te borgen.

Wij moeten nog besluiten hoe wij invulling willen gaan geven aan het cultuurbeleid in de periode na 2024. Dit kan betekenen dat wij voor een vervolg van uw activiteiten geen subsidie verlenen.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 22.500,‑

De subsidie ontvangt u in drie delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 22.500, kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage stuurt van 2023 over de uitvoering van de activiteiten. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat het project The Proof of the Pudding uitvoeren waarbij u de volgende doelstellingen wilt realiseren:

 1. Platform BKO doorontwikkelen zodat iedereen (nog beter) weet wie wat doet en verder professionaliseren

 2. Het op beeldende kunst gerichte ecosysteem van Overijssel doorontwikkelen zodat de beeldende kunstsector in Overijssel zich optimaal kan ontwikkelen en instellingen hun eigen en elkaars positie versterken

 3. Het ontwikkelen en testen van samenwerkingsmodellen zodat bij het opstarten van nieuwe samenwerkingen er gedeelde referentiebeelden liggen en een nieuwe samenwerking eenvoudiger tot stand komt

 4. Het ontwikkelen van een gedeeld referentiekader over de kosten en baten van samenwerkingsprojecten zodat bij de opstart van een nieuwe project partners beter weten wat de verdienmodellen zijn, wat reële kosten en baten zijn en een project financieel eenvoudiger tot stand komt

 5. Ontwikkelen van een goed productieklimaat voor beeldende kunst in Overijssel

 6. Makers uit de regio kansen bieden zich te ontwikkelen door het maken van nieuw werk of het uitvoeren van onderzoek/experiment

 7. U werkt samen met de in uw aanvraag genoemde partijen.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 9 december 2022 tot en met 31 december 2024.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting.


 1. U dient vóór 1 april 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.


U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 79,18% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


 1. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) met nummer 651/2014 en publicatienummer L187/1 / Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) met nummer 702/2014 en publicatienummer Pb L193/1. Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2022.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 79,18% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 50.000,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit uitvoeren project The Proof of the Pudding

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Kosten derden

63.150

50.000


Totaal

63.150

50.000De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag

U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet of maar voor een deel kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.

De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Optioneel (verplicht voor ASV in combinatie met AGVV-subsidie of LVV-subsidie): Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV / LVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1