Subsidie aan Stichting Veenweiden Innovatie Centrum
Stichting Veenweiden Innovatie centrum

Oude Meije 18

3474 KM ZEGVELD

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld door

Dhr.


Datum

30-12-2022

Kenmerk

2022/0198547

Zaaknummer

6752246

Pagina

1 van 5

Bijlagen


Uw brief

03-11-2022

Uw kenmerk


Onderwerp: Besluit verlening ASV, sub. 2022, Overlagen - opbrengsten diverse lagen klei of grond op Veen; Oriëntatie klimaat- en bodemmaatregel

Geachte,


Op 3 november 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 121.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 121.000,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project Overlagen – opbrengsten diverse lagen klei of grond op Veen.

Met dit project Overlagen – opbrengsten diverse lagen klei of grond op Veen wilt u zicht krijgen op het effect op de emissie van broeikasgassen uit de veenbodem en op agronomische effecten.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 27.500,‑

De subsidie ontvangt u in een 5 delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken overnaar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 27.500, kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage stuurt van 2022 over de uitvoering van de activiteiten. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning.

Het derde bedrag van € 27.500, kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage stuurt van 2023 over de uitvoering van de activiteiten. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning.

Het vierde bedrag van € 27.500, kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage stuurt van 2024 over de uitvoering van de activiteiten. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2026 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage

Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

 1. In kaart brengen referentiesituatie, het effect bepalen van de maatregel op de emissie van broeikasgassen en het effect meten van de maatregel op de agronomie.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 3 november 2022 tot en met 31 december 2025.
Door deze activiteiten wilt u zicht krijgen op de effecten op de emissie van broeikasgassen en op de agronomie.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 mei (vanaf 2023) een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting.


 1. U dient vóór 1 april 2026 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 9,9% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


 1. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


7. Voordat u start met uw project maakt u uw project bekend op het internet

Uw project en de resultaten ervan is van belang oor ondernemingen in de betreffende gebied.

Daarom willen wij dat u de volgende informatie bekend maak top uw website:

1. naam van uw project;

2. de doelstellingen van uw project;

3. de verwachtte datum waarop u de resultaten gaat publiceren op internet;


8. U stelt de resultaten beschikbaar op internet

De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf na datum van de subsidieverlening. De resultaten van uw project moet u gratis beschikbaar stellen.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 31 van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) met nummer 702/2014 en publicatienummer Pb L193/1. Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten, d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2022.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 31 van de Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Europese Commissie van 25 juni 2014 (LVV). De subsidie voldoet aan die regels uit de LVV omdat:

 • de subsidie is bestemd voor de financiering een onderzoek voor de landbouwsector, waarbij u het effect van maatregel op de emissie van broeikasgassen in beeld brengt.

 • uw project is van belang oor alle ondernemingen in de betreffende gebied.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 9,9% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 121.000,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit a: Monitoring en analyse agronomische effecten en ecosysteemdiensten

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten
Kosten gebruik machines
Kosten derden

€ 1.224.178,-

€ 121.000.-


Kosten vrijwilligers
Totaal

1.224.178,-

121.000,-


De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag

U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet of maar voor een deel kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de LVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1