Bijlage 1b Aanmelding en verklaring penvoerder

Provincie Overijssel - Aanmelding en verklaring penvoerder


Bijlage 1b behorende bij een subsidieaanvraag op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 of een paragraaf uit het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.


Let op: deze bijlage alleen gebruiken als er sprake is van een samenwerkingsverband.


Dit document moet de penvoerder invullen en ondertekenen. U kunt het als bijlage meesturen met uw aanvraag.


U gaat een aanvraag indienen namens een samenwerkingsverband

Door ondertekening van dit formulier verklaart u als ondergetekende:


Bekend te zijn, en in te stemmen, met de voorwaarden die volgen uit de subsidieregeling <naam regeling (Ubs nummer)>en Hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.


☐ Bekend te zijn met de inhoud van de aanvraag en uw eigen gegevens naar waarheid te hebben aangeleverd.


Als penvoerder verklaart u de volgende taken uit te voeren:


Het indienen van de subsidieaanvraag inclusief bijlagen.


Het aanspreekpunt en contactpersoon te zijn voor de subsidie.


Het ontvangen en doorbetalen van de voorschotten en subsidiegelden aan de samenwerkingspartners.


Het voeren van alle correspondentie namens het samenwerkingsverband die betrekking heeft op de subsidie, zoals het indienen van de aanvraag, het doorgeven van wijzigingen en de aanvraag tot vaststelling.


Het inzichtelijk maken van de projectadministratie van het gehele project.


Uw samenwerkingspartners moeten u voor bovenstaande taken machtigen. Dit doen zij door middel van het invullen en ondertekenen van het formulier Aanmelding en machtiging samenwerkingspartner (Bijlage 1a).


Projectnaam:


Ondertekening


Naam organisatie:

KvK-nummer:

Naam Holding/groep (indien van toepassing):

Naam contactpersoon:

Functie:

Plaats:

Datum:

Handtekening: