Bijlage 2: Staatssteunverklaringen

Provincie Overijssel - Staatssteunverklaring


Bijlage behorende bij een subsidieaanvraag op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 of een paragraaf uit het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.


Let op: deze bijlage alleen gebruiken als er sprake is van een samenwerkingsverband.


Dit document bevat vragen over staatssteun. Dit document moet ingevuld en ondertekend worden door deelnemende ondernemersin het samenwerkingsverband. U kunt ze als bijlage(n) meesturen met uw aanvraag.


Toelichting

U wordt gezien als een onderneming als u economische activiteiten uitvoert. Dit is het op de markt aanbieden van producten of diensten (bijvoorbeeld het geven van advies of coaching) waarvoor betaald moet worden. De rechtsvorm, statuten of dat er geen winstoogmerk is – zoals bijvoorbeeld bij stichtingen of overheden – zijn hierbij niet van belang.


Met onderstaande vragen kunnen wij beoordelen of er sprake is van staatssteun en of u subsidie kunt ontvangen die past binnen de Europese staatssteunregels.


Verklaring de-minimissteun

Naam project:


Heeft u minder dan 250 werknemers in dienst?

Ja

Nee


Heeft u een jaaromzet van € 50 miljoen of minder en/of een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen of minder?

Ja

Nee


Verklaring niet in financiële moeilijkheden

Wanneer een aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert is dit grond om de subsidie te weigeren. Met deze verklaring verklaart de aanvrager niet in financiële moeilijkheden te verkeren. De verklaring zal tijdens de beoordeling van de subsidieaanvraag worden getoetst.


Let op: als de aanvrager deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, zoals een samenwerkingsverband of een holding, dan moet deze verklaring ingevuld worden door alle deelnemende ondernemingen.


Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden?

Ja, al voor 1 januari 2020

Ja, vanaf 1 januari 2020

NeeBeschrijf kort welke activiteiten uw organisatie uitvoert:


Levert u producten en/of diensten aan anderen?

Ja

Nee


Lokale activiteiten

Als er sprake is van lokale activiteiten dan is er misschien geen sprake van staatssteun. Met onderstaande drie vragen kunnen wij beoordelen of er sprake is van lokale activiteiten.


Houden de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt de vestiging van buitenlandse ondernemingen in Nederland tegen?

Ja

Nee


Hebben deze activiteiten invloed op ondernemingen of consumenten buiten Nederland?

Ja

Nee


Zijn deze activiteiten bedoeld voor ondernemingen of consumenten uit de regio (buurt/wijk/gemeente)?

Ja

Nee


Vragen de-minimissteun

Wij toetsen de subsidie aan de staatssteunregels. Is er sprake van staatssteun dan kunnen wij de subsidie mogelijk verlenen onder de De-minimisverordening. Wij controleren met onderstaande vragen of er sprake is van staatssteun en of uw subsidie onder de De-minimisverordening past.

In het algemeen geldt dat een zelfstandige onderneming, in het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren, maximaal € 200.000,- aan de-minimissteun mag ontvangen. Voor sommige sectoren geldt echter een lager maximumbedrag:

Voor wegvervoer: € 100.000,-.

Voor visserij: € 30.000,-.

Voor landbouw en actief in de primaire productie van landbouwproducten: € 20.000,-.


In welke sector bent u werkzaam?

Landbouw en actief in de verwerking en afzet van landbouwproducten

Visserij en aquacultuur

Wegvervoer

Andere sector


Vraagt u om exportsteun?

Ja

nee


Vraagt u subsidie die afhangt van het gebruik van binnenlandse goederen in plaats van ingevoerde goederen?

Ja

Nee


Vraagt u subsidie voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen?

Ja

Nee


Draagt de subsidie bij aan vergroten van het aantal vissersschepen?

Ja

Nee


Vraagt u subsidie voor de aanschaf van wegvervoermiddelen voor vracht?

Ja

Nee


Vraagt u subsidie op basis van marktafspraken met primaire producent(en) van landbouwproducten?

Ja

Nee


Vraagt u subsidie op basis van de verplichting deze steun geheel of gedeeltelijk door te geven aan primaire producent(en) van landbouwproducten?

Ja

nee


Gaat uw jaarrekening alleen over uw eigen onderneming?

Ja

Nee


Zo ja, is aan uw onderneming de-minimissteun gegeven gedurende het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren?

Ja. Hoeveel?: €

Nee

Als u de steun van het Rijk of een gemeente heeft ontvangen dan stuurt u een kopie van de brief mee met de aanvraag. Het maakt niet uit dat deze de-minimissteun nog niet uitbetaald is.


Zo nee, is aan de ondernemingen gezamenlijk de-minimissteun gegeven gedurende het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren?

Ja. Hoeveel?: €

Nee

Als u de steun van het Rijk of een gemeente heeft ontvangen dan stuurt u een kopie van de brief mee met de aanvraag. Het maakt niet uit dat deze de-minimissteun nog niet uitbetaald is.


Let op: alleen deelnemende landbouwbedrijven (actief in de verwerking en afzet van landbouwproducten) moeten de LVV-vragen invullen. Bent u dit niet ga dan door naar de Ondertekening.


Verklaring Landbouwvrijstellingsverordening (LVV)

Toelichting

Wij toetsen de subsidie aan de staatssteunregels. Is er sprake van staatssteun aan landbouwbedrijven dan kunnen wij de subsidie mogelijk verlenen onder de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Wij controleren met onderstaande vragen of er sprake is van staatssteun en of uw subsidie onder de LVV past.


Vragen LVV

Heeft u voor deze activiteit(en) al subsidie aangevraagd of ontvangen?

Ja. Van wie en voor welk bedrag?:

NeeVerklaring geen bevel tot terugvordering

De aanvrager verklaart dat zij geen onderneming is die een subsidie moet terugbetalen als gevolg van een eerder genomen besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

(Deggendorfclausule, AGVV artikel 1, lid 4).


Moet u een eerder ontvangen subsidie terug betalen omdat er sprake is van een niet-toelaatbare of onrechtmatige staatssteun?

Nee

Ja, de subsidie is terugbetaald

Ja, de subsidie is nog niet terugbetaald (U komt niet in aanmerking voor deze subsidie)Ondertekening

Ondergetekende verklaart:


Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Bevoegd en/of gemachtigd te zijn om dit formulier te ondertekenen.Naam aanvragende organisatie:

KvK-nummer:

Naam Holding/groep (indien van toepassing):

Naam contactpersoon:

Functie:

Plaats:

Datum:

Handtekening: