Indienen wijzigingsverzoek

Waarom een meldingsplicht?

De meldingsplicht staat tegenover het vertrouwen dat wij geven. Met vertrouwen bedoelen wij:

 • dat u, in de meeste gevallen, geen verantwoording hoeft af te leggen bij subsidies tot € 25.000,-;
 • dat u minder tussenrapportages hoeft in te sturen als uw project langer dan een jaar duurt, en;
 • dat u een voorschot kunt vragen dat past bij uw uitgaven.

Als wij u subsidie geven dan ontvangt u een brief, die wij verleningsbeschikking noemen. Hierin staat waarvoor en onder welke voorwaarden en verplichtingen u de subsidie ontvangt. Als er na de verlening van de subsidie iets verandert in uw project dan bent u dus verplicht dit zo snel mogelijk aan ons te melden.

Direct een wijziging melden

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.

Welke wijzigingen moet u melden
 • Als de activiteiten niet (precies) uitgevoerd kunnen worden zoals u bij de aanvraag heeft aangegeven.
  Voorbeelden: de activiteiten worden (ergens) anders uitgevoerd dan beschreven in de verleningsbeschikking of u wilt een activiteit aanpassen. U meldt dit en geeft aan waarom dat nodig is.
 • Als de activiteiten niet binnen de subsidieperiode uitgevoerd kunnen worden.
  Voorbeelden: het project loopt uit omdat het aanvragen van de vergunningen vertraging heeft opgelopen of het uitvoeren van een activiteit duurt langer dan ingeschat. U meldt dit en u geeft aan wanneer u denkt klaar te zijn met het project.
 • Meld wijzigingen altijd zo vroeg mogelijk

Wij vragen u wijzigingen zo snel mogelijk te melden maar uiterlijk binnen vier weken nadat de wijziging heeft plaats gevonden. Wanneer u twijfelt neem dan contact op met het Overijssel Loket.

Wij beoordelen of de wijziging aanleiding is om de subsidie aan te passen
U ontvangt binnen 13 weken een brief waarin wij aangeven of wij wel of niet akkoord gaan met de wijziging.

Wat is geen wijziging

Als u uw project uitbreidt met nieuwe activiteiten en u wilt een hoger subsidiebedrag dan kunt u geen gebruik maken van dit formulier. U moet een nieuwe aanvraag indienen want wij stellen een subsidie nooit hoger vast.

Welke risico's loopt u als u geen melding doet?

Als u wijzigingen niet op tijd meldt dan gaan wij over tot handhaving. U loopt dan de volgende risico's:

 • U krijgt minder subsidie.
 • U krijgt een controle bezoek van ons.
 • Uw verleningsbeschikking wordt ingetrokken of op nihil (€ 0,-) vastgesteld. Dit betekent dat u geen subsidie krijgt. Als u al een voorschot heeft ontvangen dan moet u dat terugbetalen.
 • U kunt worden opgenomen in ons Signaleringsregister subsidies.
Wat is het Signaleringsregister subsidies?

Dit is een vertrouwelijk register waarin subsidieontvangers staan bij wie "onregelmatigheden" zijn gevonden. U wordt opgenomen in het register wanneer u geen melding maakt van wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van het subsidiebedrag. U heeft bijvoorbeeld:

 • een geheel andere activiteit uitgevoerd zonder dat u dit heeft gemeld;
 • al kosten gemaakt voordat u de subsidie bij ons had ingediend en u heeft dit niet gemeld;
 • u heeft geen verantwoording over een subsidie ingediend.

Wat betekent dit?

Opname in dit register kan betekenen dat bij een eventuele volgende subsidieaanvraag voor u strengere voorwaarden gelden:

 • Wij kunnen meer of vaker controleren.
 • In het uiterste geval kunnen wij zelfs een nieuwe aanvraag afwijzen.
 • Wij sturen u een brief als u wordt opgenomen in het Signaleringsregister subsidies
 • De gegevens blijven vanaf het moment van registratie voor een periode van drie jaar in het register opgenomen. Of een langere periode als er een juridische procedure aan verbonden is die langer loopt. Naast aanvragers kunnen ook de gemachtigden van subsidieaanvragers in het register worden geplaatst als er onregelmatigheden bij hen of door hun toedoen worden opgemerkt.
 • Het signaleringsregister voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is niet openbaar.