Subsidie aan Gemeente Deventer

Gemeente Deventer

Grote Kerkhof 1
7411 KT DEVENTER


Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Overijssel.nl/subsidies
subsidie@overijssel.nl

KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Behandeld doorDatum

01.06.2023

Kenmerk

D2023-04-010241

Subsidienummer

S2023-0000561

Pagina

1 van 5

Bijlagen

Uw brief

23.03.2023

Uw kenmerkOnderwerp: Verlening, project A1 Truckparking Deventer
Geachte ,

Op 23 maart 2023 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 225.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.

U ontvangt een subsidie van maximaal € 225.000,‑
Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van project
A1 Truckparking Deventer.
Met dit project wilt u de bestaande voorziening in stand houden, de (veiligheid)voorzieningen verbeteren en zorgen dat de voorziening langjarig duurzaam geëxploiteerd kan worden.
In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

U ontvangt alvast een bedrag van € 202.500,‑
De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekening. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.

U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.
Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

Stuur uw eindverslag vóór 30 juni 2024 naar ons op
Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.
 

Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,
teamleider Subsidieverlening
 Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!
Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.

Voorwaarden die horen bij de subsidie

1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren:


Het doel van uw project is het in stand houden van de bestaande voorziening van de Truckparking Deventer, de (veiligheid)voorzieningen te verbeteren en te zorgen dat deze langjarig duurzaam geëxploiteerd kan worden.
U ontvangt de subsidie voor :

 1. Het verbeteren van veiligheidsvoorzieningen, zoals camera’s, hekwerken, toegangssystemen en daarvoor benodigde infrastructuur. 

 2. De realisatie van een gebouwde verblijfsruimte voor chauffeurs gerealiseerd inclusief sanitair.

 3. De voorzieningen van de Truckparking worden op open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld.

 4. De Truckparking wordt op een open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

 5. De prijs die u voor het gebruik van de Truckparking vraagt, stemt overeen met een marktprijs.

 6. De prijs die voor het gebruik of de verkoop van de infrastructuur wordt berekend, stemt overeen met een marktprijs.

 7. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de truckparking te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats, rekening houdende met de geldende aanbestedingsregels.


Met het behouden/verbeteren van de truckparking wilt u bereiken dat de parkeeroverlast/wildparkeren van vrachtwagens langs de Rijks- en Provinciale wegen, alsmede langs het onderliggend wegennet en op bedrijventerreinen en in woonwijken blijvend wordt voorkomen. 


Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 23 maart 2023 tot en met 31 maart 2024.

Met uw project draagt u bij aan de realisatie van een robuust goederenvervoernetwerk.


2. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier 'Indienen wijzigingsverzoek' op regelen.overijssel.nl.
Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!

3. U zorgt voor een goede administratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden na het einde van de subsidieperiode.


4. U stuurt ons vóór 30 juni 2024 een eindverslag
U gebruikt hiervoor het formulier Verzoek tot subsidievaststelling op regelen.overijssel.nl.
Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 100,00% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


5. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie
Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.

De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 56 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) met nummer 651/2014 en publicatienummer L187/1. Dit omdat:

  1. u niet in financiële moeilijkheden bent;

  2. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);

  3. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;

  4. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

  5. truckparkingvoorzieningen gaat realiseren die op het lokale niveau bijdraagt tot het verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis;

  6. de voorzieningen worden aan belangstellende partijen op open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld. De prijs die voor het gebruik of de verkoop van de infrastructuur wordt berekend, stemt overeen met een marktprijs;

  7. iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de infrastructuur te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats, rekening houdende met de geldende aanbestedingsregels;

  8. de subsidie is niet hoger dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst van de investering. De exploitatiewinst van de investering bedraagt
   € 240.000,-.

en aan ons beleid en onze begroting van 2023.

Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie bedraagt 100,00% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 225.000,‑. Het gaat om de kosten van:

 • het verbeteren van veiligheidsvoorzieningen, zoals camera’s, hekwerken, toegangssystemen en daarvoor benodigde infrastructuur;

 • de realisatie van een gebouwde verblijfsruimte voor chauffeurs gerealiseerd inclusief sanitair.


De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:

Activiteit: project A1 Truckparking Deventer

Soort kosten

Kosten begroting

Subsidiabele kosten

Toelichting

Personeelskosten

0

0


Kosten derden

225.000

225.000


Inzet uren vrijwilligers

0

0


Totaal

225.000

225.000De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op regelen.overijssel.nl (bezwaar) leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen
U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.

Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Wij publiceren de volledige naam van het bedrijf, plaatsnaam, projectnaam, verleend subsidiebedrag en het zaaknummer in het Openbaar subsidieregister op regelen.overijssel.nl. Namen van personen worden niet genoemd.

Wij publiceren de volledige subsidiebeschikking op regelen.overijssel.nl (staatssteun). Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.Datum verzending
01.06.2023 Afbeelding 1