Subsidie aan Stichting GelijkSpel
Stichting GelijkSpel

Van Weerden Poelmanweg 7

7602 PC ALMELO

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

22-12-2021

Kenmerk

2021/0272779

Zaaknummer

6502262

Pagina

1 van 5

Bijlagen


Uw brief

20-12-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag project 'GelijkSpel'

Geachte,


Op 20 december 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 150.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 150.000,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project ‘GelijkSpel’.

Met dit project wilt u het gesprek en de dialoog over diversiteit en inclusiviteit stimuleren door hoogstaande kunst en cultuurprojecten, educatie en dialoogprojecten te organiseren. U wilt middels een meerjarig programma het noaberschap herdefiniëren en daarmee samenredzaamheid en nieuwe samenwerkingsvormen bestendigen.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 100.000,‑

De subsidie ontvangt u in delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken overnaar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag (maximaal € 45.000,-) kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 1 februari 2023 de tussenrapportage stuurt over de uitvoering van de activiteiten in 2022, of zoveel eerder als de tot dan toe gedane uitgaven boven het eerste voorschot uitkomen. U kunt een bedrag vragen dat past binnen uw uitgavenpatroon. Ditzelfde doet u uiterlijk 1 februari 2024 voor de activiteiten in 2023. Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag van € 5.000,-, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie

 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

 1. Ontwikkelen en uitvoeren (15 voorstellingen) van muziektheaterproductie DHLOMO:

  1. Fase 1: artistieke ontwikkeling + fondsenplan & werving;

  2. Fase 2: auditie & selectie;

  3. Fase 3: repetitie en montage;

  4. Fase 4: speelperiode;

 2. Ontwikkelen van community projecten om duurzaam in gesprek te gaan door in te zetten op vier programmaonderdelen:

  1. Documentaire ‘Dhlomo!’ (acht keer in filmhuizen/bioscopen en één keer nationale en regionale tv);

  2. Educatief programma (PO, VO, MBO & HBO):

   1. Voorstelling groep 8 – De Middenstip (zeven voorstellingen);

   2. DHLOMO College;

  3. Dialoog programma (sport-) verenigingen, wijken en bedrijven, in totaal tien edities):

   1. De Ronde Tafel van 11;

   2. 5 Persoonlijke Videoportretten (vijf edities);

  4. Boek & interactieve lezing ‘Who is Dhlomo?!’. Er worden acht lezingen en vier inleidingen gegeven en van het boek worden 2500 exemplaren gedrukt;

 3. Ontwikkelen en uitvoeren van locatietheatervoorstelling & Communityproject: KUNSTGRAS!:

  1. Vierdaagse kunst- en cultuurproject waarbij met een team van professionele trainers, acteurs en muzikanten tien voetbalverenigingen in Overijssel worden bezocht, met als doel een vereniging en diens gemeenschap toekomstbestendig te maken met de club en het veld als veilig thuis voor iedereen. Hierbij horen de volgende programmaonderdelen:

   1. Dialoogprogramma: De Ronde Tafel van 11;

   2. Coaching, training en workshop in het teken van diversiteit en inclusie;

   3. Locatietheatervoorstelling met livemuziek;

   4. Muziek en BBQ;

   5. Nagesprekken.

De activiteiten vinden plaats in Twente waarbij Almelo het vertrekpunt is. Muziektheaterproductie DHLOMO vindt uitsluitend plaats in het Heracles Stadion. De documentaire zal op meerdere plekken in Overijsselse filmhuizen te zien zijn en aansluitend op in ieder geval regionale televisie. Het educatieprogramma zal te zien zijn in Almelo en omliggende gemeenten. Dialoogprogramma 2 is te zien op regionale televisie en online. Programma 1 zal de regio in gaan. Bij sportverenigingen uit Almelo en omliggende gemeenten, bedrijven en in de wijken in Almelo zal een dialoogprogramma worden uitgerold. Het project Kunstgras! start in de provincie en zal daarna landelijk worden uitgerold.


Door deze activiteiten draagt u bij aan ons provinciale doel Samenleven in Overijssel door inclusiviteit en diversiteit te bevorderen. Voor de borging en duurzaamheid hiervan zet u actief in op samenwerkingen met de regionale sportorganisaties. Wij vinden het belangrijk dat een theaterbezoek voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben daarom gesproken over “cadeaukaarten”: koop één entreekaart voor medewerkers van bedrijven en geef één kaart cadeau. Dit principe is onderdeel van deze subsidie.


Uw subsidieaanvraag en het bijbehorende projectplan is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 20 december 2021tot en met 31 december 2024.

 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 februari een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. U kunt hierin ook het volgende voorschot aanvragen. Wij verwachten de eerste tussenrapportage uiterlijk 1 februari 2023 en de tweede tussenrapportage uiterlijk 1 februari 2024.


 1. U dient vóór 1 april 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 6,15% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van 17 juni 2014, met nummer 651/2014, en publicatienummer L187/1, en alle daarop volgende wijzigingen. Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten,
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 sub a en e van de AGVV. De kosten die in aanmerking komen voldoen aan lid 4 sub d en e van artikel 53 van de AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 6,15% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 150.000,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit GelijkSpel

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Kosten derden

€ 2.426.980,-

€ 150.000,-


Kosten vrijwilligers

€ 12.500,-


Totaal

2.439.480,-

150.000,-De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 1. 8.1 Vergunningen à € 500,-;

 2. 8.2 Verzekeringen à € 25.000,-;

 3. 14. Stroom & Veiligheid à € 37.000,-;

 4. 18. Overig à € 38.020,-;

 5. 24.5 Bloemen, bedankjes, etc. à € 5.000,-;

 6. 26.1 Onvoorziene omstandigheden COVID-19 à € 55.000,-.

Kosten die niet rechtstreeks aan de subsidiabele activiteiten zijn toe te rekenen en kosten onvoorzien, zijn volgens artikel 1.1.6 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies niet subsidiabel. Voor de hoogte van uw subsidie heeft dit geen gevolgen.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1