Dwangsom bij te laat beslissen

Voor wie

Aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of een bezwaarschrift hebben de mogelijkheid om de provincie om een dwangsom te vragen op het moment dat de provincie te laat is met de beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift.

Waarom

Met de dwangsomregeling laat de overheid zien dat zij het belangrijk vindt om op tijd te beslissen en kwaliteit voor dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan.

Uitzondering

Er zijn omstandigheden waaronder de provincie geen dwangsom hoeft te betalen. Deze zijn opgesomd in de Algemene wet bestuursrecht, waarin de dwangsomregeling is opgenomen. Een belangrijke uitzondering is dat er geen dwangsom hoeft te worden betaald als vooraf met de aanvrager een schriftelijke afspraak is gemaakt over het verlengen van de beslistermijn.

Direct aanvragen

Procedure
Wacht twee weken

Nadat wij uw ingebrekestelling hebben ontvangen, hebben wij nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing op uw aanvraag te nemen, voordat de dwangsom gaat lopen. Wij zullen ons best doen om deze termijn te halen, omdat u recht hebt op een tijdige beslissing. U kunt dan verder met uw initiatief. Wanneer wij binnen deze twee extra weken alsnog een beslissing aan u verzenden, hoeven wij u toch geen dwangsom te betalen.

Nog geen beslissing

U hoeft geen actie te ondernemen als het ons niet lukt om alsnog tijdig een beslissing op uw aanvraag te geven. Omdat wij uw ingebrekestelling al hebben ontvangen, gaat de dwangsom vanzelf lopen.
Voor elke dag die wij te laat zijn, zijn wij u een dwangsom verschuldigd. De eerste veertien dagen € 20,- per dag, de volgende twee weken € 30,- per dag en de daarna volgende periode van twee weken € 40,- per dag. De dwangsom kan ten hoogste € 1.260,-- bedragen.

Nog steeds geen beslissing

Als het ons niet lukt om binnen 56 dagen (de twee extra weken plus de zes weken van de dwangsom) na uw ingebrekestelling een beslissing op uw aanvraag te nemen, dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u de maximale dwangsom toekennen. Wij geven daarbij ook aan wanneer wij de definitieve beslissing op uw aanvraag zullen nemen. U kunt dan meteen beroep instellen tegen het uitblijven van het besluit.

U ontvangt onze beslissing

Als u onze beslissing op uw aanvraag krijgt, geven wij daarin ook aan hoe hoog de dwangsom is die u van ons ontvangt. Als u het niet eens bent met de hoogte van de dwangsom, kunt u tegen deze beslissing bezwaar indienen.

Beslissing op uw aanvraag

U krijgt natuurlijk altijd een beslissing op uw aanvraag of uw bezwaarschrift. Als u al beroep hebt ingesteld wegens het uitblijven van het besluit, en u bent het niet eens met de beslissing op de aanvraag, worden uw bezwaren tegen de beslissing op uw aanvraag samen met het al lopende beroep behandeld.

Gebruik het formulier of stuur een brief

Op het moment dat u merkt dat wij te laat zijn met een beslissing op uw aanvraag kunt u gebruik maken van bovenstaande formulier 'Aanvraag Dwangsom bij te laat beslissen'. Of u stuurt ons een brief waarin u meedeelt dat de beslistermijn van uw aanvraag is overschreden. U stelt ons daarmee 'in gebreke'.

U kunt ons per post of fax een brief sturen, of een brief als bijlage meesturen met een e-mailbericht naar klachtenenbezwaar@overijssel.nl.

Voor de ingebrekestelling kunt u onderstaande voorbeeldtekst gebruiken:
Aan:

Gedeputeerde Staten van Overijssel
Postbus 10078
8000 GB  Zwolle

betreft: ingebrekestelling

Op [datum] hebt u de ontvangst van mijn aanvraag om [vergunning, ontheffing, subsidie, verzoek om handhaving of bezwaarschrift ] bevestigd. U hebt daarin aangegeven dat ik uiterlijk [aangegeven datum van beslissen] uw beslissing kon ontvangen. Die datum is inmiddels verstreken en ik heb nog niets van u ontvangen. Ik stel u hierbij in gebreke.

[ondertekening: handtekening, naam, adres, woonplaats]

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van aanvragen voor dwangsom bij te laat beslissen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
•    de afhandeling en beoordeling van uw aanvraag dwangsom bij te laat beslissen inclusief de communicatie daarover; 
•    het controleren van naleving van onze besluiten;
•    het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij beslissen als bestuursorgaan op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op:
-    uw bezwaarschrift gericht tegen een besluit dat door ons is genomen; 
-    uw aanvraag om een dwangsom bij te laat beslissen op een bezwaarschrift; en
-    uw klacht over de wijze waarop wij ons in een bepaalde aangelegenheid jegens u of een ander hebben gedragen;
-    uw aanvraag om onverwijlde bijstand op grond van artikel 81 Participatiewet.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, in dit geval de Awb en voor aanvragen om onverwijlde bijstand ook de Participatiewet. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving