Ontgronding schadevergoeding

Voor wie

Iedereen.

Wat

Schadevergoeding voor schade door ontgronding.

Waarvoor

Een ontgronding verlaagt het maaiveld of de waterbodem door het afgraven van grond. Voor een ontgronding moet een vergunning worden aangevraagd. U lijdt schade als gevolg van het verlenen, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning.

Direct melden

Voorwaarden

U kunt schadevergoeding krijgen als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U bent aanvrager of houder van een ontgrondingsvergunning.
  • De vergunning is verleend door de provincie.
  • U heeft uw standpunt gemeld tijdens de openbare voorbereiding.
  • U heeft schade geleden, of u zult in de toekomst schade lijden door een beslissing over een ontgronding.
  • De schade behoort niet (geheel) voor uw rekening te komen.
Aanpak

U vraagt de schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van verzoeken om vergoeding van schade of nadeel als gevolg van rechtmatig of onrechtmatig handelen van de provincie, of schadeveroorzakend handelen van derden waarvoor de provincie verantwoordelijk is, verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  • de afhandeling en beoordeling van uw schadevergoedingsverzoek, inclusief de communicatie daarover en het delen van persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn verplicht uw schadevergoedingsverzoek te behandelen op grond van de wet. Afhankelijk van het soort verzoek kan het bijvoorbeeld gaan om de Algemene wet bestuursrecht, Ontgrondingenwet, Wet Natuurbescherming, Waterwet, Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de nog in werking tredende Omgevingswet en het Burgerlijk Wetboek. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving