Schade na onttrekken grondwater of infiltratie water

Voor wie

Eigenaren of gebruikers van onroerend goed zoals een huis, land of erf.

Wat

Vergoeding van schade door het wegpompen van grondwater (onttrekken) of voor het toevoegen van water (infiltreren) in de grond.

Waarvoor

Normaal gaat u naar de vergunninghouder toe in geval van schade. Er zijn situaties waarbij het niet duidelijk is wie de schade veroorzaakt. Dan kan de provincie de kosten vergoeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade aan:

  • gewassen
  • veedrenkputten
  • bossen
  • gebouwen
  • een ecologisch gebied

Direct melden

Voorwaarden
  • Voor de werkzaamheden is een vergunning verleend door de provincie.
  • U bent eigenaar of rechtmatig gebruiker van het onroerend goed.
  • Het onroerend goed ligt in de provincie Overijssel.
  • U heeft schade geleden door de onttrekking van grondwater of de infiltratie van water.
  • De grondwaterstand verandert door meer dan een onttrekking tegelijk. Onderzoek maakt niet binnen redelijke tijd duidelijk welke onttrekking de schade veroorzaakt.
Aanpak

U vraagt de schadevergoeding aan met het Schademeldingsformulier op deze pagina.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van verzoeken om vergoeding van schade of nadeel als gevolg van rechtmatig of onrechtmatig handelen van de provincie, of schadeveroorzakend handelen van derden waarvoor de provincie verantwoordelijk is, verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
•    de afhandeling en beoordeling van uw schadevergoedingsverzoek, inclusief de communicatie daarover en het delen van persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn verplicht uw schadevergoedingsverzoek te behandelen op grond van de wet. Afhankelijk van het soort verzoek kan het bijvoorbeeld gaan om de Algemene wet bestuursrecht, Ontgrondingenwet, Wet Natuurbescherming, Waterwet, Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de nog in werking tredende Omgevingswet en het Burgerlijk Wetboek. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook mer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.