Voorziening onverwijlde bijstand

Voor wie

Iedereen die een bijstandsuitkering heeft aangevraagd bij zijn gemeente. Of een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor iedereen geldt dat hij of zij:

  • langer dan 4 weken wacht op een beslissing over de bijstandsaanvraag;
  • geen of een te laag voorschot krijgt.

Wat

De provincie beoordeelt uw vraag om een voorschot en beslist daarover. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente of de SVB moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen.

Direct aanvragen

Voorwaarden
  • U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd bij uw gemeente.
    • OF
  • U heeft aanvullende bijstand aangevraagd bij de SVB.
  • U ontvangt geen of te weinig voorschot en kunt de noodzakelijke middelen om van te leven niet betalen.
  • De gemeente of SVB heeft nog geen beslissing genomen over uw aanvraag.
  • U heeft het voorschot dringend nodig en u kunt niet langer wachten. De kans dat u de uitkering krijgt, is groot.
  • U werkt mee door het aanleveren van gegevens die de gemeente of SVB van u vraagt.
Aanpak
Aanvragen

U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk aan bij de provincie. Dit kan per e-mail of per post.

U mag iemand anders machtigen. Dit betekent dat iemand anders de aanvraag voor u mag schrijven en versturen.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de provincie.

Behandeltijd

Wij doen ons best om uw verzoek binnen 5 werkdagen af te handelen. In die periode nemen wij in ieder geval contact op met u en de gemeente of de SVB.

Wij vragen daarbij ook uw dossier op bij de gemeente of SVB. Die informatie hebben wij namelijk nodig om uw verzoek te kunnen toetsen.

Waar stuurt u de aanvraag naartoe

U kunt uw aanvraag per e-mail of per post versturen.

E-mail: klachtenenbezwaar@overijssel.nl

Postadres
Provincie Overijssel
Team Juridische Zaken

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van voorzieningen inzake onverwijlde bijstand verwerken wij persoonsgegevens van de aanvragers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
•    de afhandeling en beoordeling van uw aanvraag om onverwijlde bijstand inclusief de communicatie daarover; 
•    het controleren van naleving van onze besluiten;
•    het handhaven tegen overtredingen van onze besluiten;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij beslissen als bestuursorgaan op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op:
-    uw bezwaarschrift gericht tegen een besluit dat door ons is genomen; 
-    uw aanvraag om een dwangsom bij te laat beslissen op een bezwaarschrift; en
-    uw klacht over de wijze waarop wij ons in een bepaalde aangelegenheid jegens u of een ander hebben gedragen;
-    uw aanvraag om onverwijlde bijstand op grond van artikel 81 Participatiewet.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, in dit geval de Awb en voor aanvragen om onverwijlde bijstand ook de Participatiewet. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.