Woo-verzoek (verzoek om informatie openbaar te maken voor iedereen)

Voor wie

Iedereen kan aan de provincie vragen om documenten openbaar te maken over publieke informatie.

Wat

De Wet Open Overheid (Woo) regelt dat u aan de provincie kunt vragen om informatie waar de provincie over gaat.

Waarvoor

De provincie maakt zelf heel veel informatie bekend. Bijvoorbeeld via het internet, persberichten, folders en brochures, advertenties in de krant en voorlichtingsbijeenkomsten. Als u dit onvoldoende vindt, dan kunt u bij de provincie om informatie vragen.

Overheidsinformatie is openbaar, behalve als de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dan krijgt u die informatie niet.

Direct opvragen

Voorwaarden

Hier leest u hoe u zo’n verzoek kunt doen. Ook leest u wat u kunt doen als u de gevraagde informatie niet, of maar een deel daarvan, ontvangt, en waarom dat zo is.

De tekst van deze pagina is algemene voorlichting, en geeft alleen de hoofdlijnen weer. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

Is de informatie alleen voor eigen gebruik dan kunt u bellen, mailen of het formulier gebruiken op de pagina 'Verzoek om informatie voor persoonlijk gebruik'.

Wat u moet weten
Hoe doe ik een verzoek om informatie

U kunt op allerlei manieren bij de provincie om informatie vragen. Met een sms'je, een mailtje, een briefje, een telefoontje of het digitale formulier op deze pagina, het maakt niet uit. U moet zo duidelijk mogelijk aangeven waarover u informatie wilt hebben. En u moet uw (e-mail)adres opgeven, zodat de informatie naar u toegestuurd kan worden. Ook uw telefoonnummer is handig, zodat we vragen aan u kunnen stellen als dat nodig is.

In de regel krijgt u de informatie zo snel mogelijk toegezonden, vooral als u om een bepaald besluit vraagt, of een bepaalde beleidsregel, of een beleidsplan. Maar u kunt ook om meer informatie vragen. Dan is het verstandig om even verder te lezen.

Moet ik aangeven waarom ik informatie vraag

Nee, u hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt hebben. Het kan voorkomen, dat de ambtenaar die het verzoek behandelt, aan u wil vragen of u bepaalde stukken wilt hebben of niet. Hij of zij weet immers niet waarom u informatie wilt hebben, en of bepaalde stukken dan relevant zijn of niet. Dan zal hij of zij u bellen om dat aan u te vragen. Als u het niet erg vindt om aan de ambtenaar te vertellen waarom u het verzoek doet, dan kunt u dat vertellen. Hij of zij kan dan gerichter zoeken en met u meedenken.

Belangen van derden bij uw Woo-verzoek

Het is mogelijk dat bij uw Woo-verzoek belangen van derden zijn betrokken.  Zo’n derde-belanghebbende moeten wij de gelegenheid bieden om zijn mening te geven over de openbaarmaking van de door u gevraagde stukken. De behandelend medewerker zal u ook hierop wijzen.

Wat voor informatie kan ik opvragen

U kunt alle informatie opvragen, die beschikbaar is over een "bestuurlijke aangelegenheid". Of het nu schriftelijke documenten zijn, films, geluidsopnames, foto's, informatie uit digitale bestanden, dat maakt niet uit. Maar het moet wel over een onderwerp gaan waar de provincie zich mee bezig houdt.

Op deze website van de provincie Overijssel kunt u lezen waar de provincie zich mee bezig houdt. Bijvoorbeeld natuur en landschap, milieu, ruimtelijke ordening, provinciale wegen en kanalen, bodemsanering, financieel toezicht op gemeenten, jeugdzorg, subsidieverlening voor cultuur, voor innovatie, landschapsbeheer, noem maar op. Dat zijn de "bestuurlijke aangelegenheden". Maar er zijn er nog meer, en u hoeft zich niet aan deze onderwerp-indeling te houden.

Ook als u niet weet of het een onderwerp is waar de provincie zich mee bezig houdt, kunt u een verzoek om informatie doen bij de provincie. Wij zijn verplicht om uw verzoek door te sturen naar het bestuursorgaan dat er wel over gaat. U krijgt daar dan bericht van en we zullen dan ook telefonisch contact met u opnemen om het uit te leggen.

Krijg ik alle informatie die ik vraag

In de regel krijgt u de informatie waar u om gevraagd heeft, als de provincie erover beschikt. Wanneer het om een Woo-verzoek gaat heet dat ‘openbaar maken van informatie’.

De provincie kan besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Die informatie krijgt u dan ook niet. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn, één van de redenen die in de Woo zijn neergelegd, en dat vertelt de provincie u ook.

De redenen om een verzoek niet in te willigen, of om het maar gedeeltelijk in te willigen, staan dus in de Woo. De provincie mag alleen om een reden die in die wet genoemd is, besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Soms is het de provincie zelfs verboden om bepaalde informatie openbaar te maken, bijvoorbeeld als de staatsveiligheid in het gevaar zou komen.

Wanneer krijg ik de gevraagde informatie niet

De provincie mag geen informatie openbaar maken, als dat betrekking heeft op contacten tussen de regering en de Koning, als het de veiligheid van de Staat zou schaden, als het vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens betreft van anderen dan de provincie, maar die wel bij de provincie bekend zijn en als het gaat om informatie over bijzondere persoonsgegevens, zoals hun geloofsovertuiging, etcetera.

Openbaarmaking is in deze gevallen verboden. De provincie heeft daarnaast de bevoegdheid om andere informatie niet openbaar te maken. Het is dus niet bij voorbaat verboden, maar er moet dan een afweging gemaakt worden tussen het bijzondere belang van de overheid tegen het algemene belang van openbaar maken.

Als het bijzondere belang het zwaarste weegt, dan wordt de informatie niet verschaft. Die bijzondere belangen zijn: de Nederlandse internationale betrekkingen, financiële en economische belangen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten, inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang dat een derde-betrokkene heeft om het eerst kennis te nemen van de informatie, het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling, de bescherming van het milieu, de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

Tenslotte is er nog een reden om bepaalde informatie niet openbaar te maken, en dat zijn persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren in stukken, die bestemd zijn voor interne besluitvorming. Sommige ambtelijke adviezen vallen daaronder.

Wat houdt de belangenafweging in

Als de provincie het bijzondere belang moet afwegen tegen het algemene belang, dan moet de provincie steeds in het achterhoofd houden, dat deze informatie in principe openbaar is.

Als de provincie dan bijvoorbeeld kan volstaan door namen en adressen weg te laten, of op een andere manier kan zorgen dat u er niet achter kan komen over wie het gaat (anonimiseren, heet dat), dan moet de informatie op die manier verstrekt worden. Ook kan het zijn dat informatie eerst wel geheim moet blijven, om bijvoorbeeld de onderhandelingspositie van de provincie niet te schaden. Als de onderhandelingen zijn afgelopen, kan het stuk misschien wel (gedeeltelijk) openbaar worden.

Het kan dus gebeuren dat u een document ontvangt, waar stukken onleesbaar zijn gemaakt door zwarte strepen. U kunt op die manier zien, dat er iets in een document is weggelaten omdat de provincie niet wil dat dit openbaar wordt. Ook wordt dit uitgelegd.

Als het niet goed mogelijk is om een document te anonimiseren, of als een derde geen toestemming geeft, of als er niets meer overblijft na het wegstrepen van niet-openbare passages, of anderszins, dan krijgt u het document niet. De provincie zal u dan vertellen dat het document bestaat, maar dat het niet openbaar gemaakt wordt en om welke reden.

De afweging die gemaakt moet worden, ligt iedere keer aan de omstandigheden van het geval.

Hoe kom ik er achter wat de belangenafweging is geweest

Als de provincie besluit om bepaalde informatie niet, of gedeeltelijk (bijvoorbeeld geanonimiseerd) openbaar te maken op grond van de Woo, dan krijgt u daarover schriftelijk bericht, waarin wordt uitgelegd waarom u de informatie niet, of maar gedeeltelijk, krijgt. Dat is een bestuursrechtelijk besluit.

Als u het met dat besluit niet eens bent, dan kunt u daartegen bezwaar en later beroep instellen, om op die manier een oordeel van de bestuursrechter te krijgen. De rechter mag de informatie, die de provincie niet wil verstrekken, inzien. Hij kan dan bepalen of de provincie de informatie terecht of ten onrechte niet openbaar heeft willen maken. Is het ten onrechte, dan krijgt u de informatie alsnog en krijgt u ook uw proceskosten vergoed.

Zijn er kosten aan verbonden

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. De provincie stelt de informatie het liefst digitaal beschikbaar, om kopieerkosten te besparen.

Hoe lang moet ik op de informatie wachten

De provincie moet binnen vier weken op uw Woo-verzoek beslissen. Dat kan door alle gevraagde informatie aan u toe te sturen (digitaal of op papier), of door binnen die termijn zo'n brief te sturen waarin uitgelegd wordt waarom u bepaalde informatie niet, of maar gedeeltelijk krijgt.

Binnen die termijn kan de provincie besluiten om de termijn van vier weken met twee weken te verlengen. U krijgt daar bericht van. Dit kan nodig zijn, omdat bijvoorbeeld een derde betrokkene eerst moet aangeven wat zijn mening is over het voornemen om stukken openbaar te maken. En de stukken moeten opgezocht worden. Daar gaat ook tijd overheen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb

Als u een schriftelijk verzoek om informatie bij de provincie indient, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging over de post met daarin naam en telefoonnummer van de ambtenaar die uw verzoek in behandeling heeft. Met hem of haar kunt u dan contact opnemen. Als u op een andere manier een verzoek hebt gedaan, zal de ambtenaar die uw verzoek behandelt, telefonisch of via een e-mail met u contact opnemen om u te vertellen dat hij of zij uw verzoek behandelt. U hebt dan ook een contactpersoon.

Als u van te voren contact wilt opnemen met de provincie, dan kunt u het beste het algemene telefoonnummer van de provincie bellen: 038 499 88 99. Vragen of verzoeken om informatie kunt u indienen via overijsselloket@overijssel.nl

Verzoek Wet Hergebruik Overheidsinformatie

Gaat het verzoek om reeds openbare informatie dan kunt u deze opvragen bij overijsselloket@overijssel.nl

Gepubliceerde beslissingen op Woo-verzoeken

Samenvattingen van Woo-verzoeken en de besluiten hierop maken wij geanonimiseerd openbaar. Beslissingen op Woo-verzoeken van na juli 2019 kunt u vinden op onze site. https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/gepubliceerde-beslissingen-wob-woo-verzoeken/

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van informatieverzoeken verwerken wij persoonsgegevens van de verzoekers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon, en tot die persoon herleidbaar zijn. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
•    de afhandeling en de beoordeling van uw informatieverzoek, inclusief de communicatie daarover en, indien van toepassing, de tegen onze besluiten ingediende bezwaarschriften;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij zijn verplicht uw informatieverzoek te behandelen op grond van de wet. Afhankelijk van het soort verzoek kan het gaan om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of de Wet open overheid (WOO). We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet. Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.