Indienen handhavingsverzoek omgevingsrecht

Voor wie

Iedereen.

Wat

Naast de mogelijkheid tot het indienen van een klacht kunt u ook een formeel handhavingsverzoek bij ons indienen. Dit kunt u doen wanneer iemand of een bedrijf zich niet aan de omgevingsregels houdt en u vindt dat er met een besluit handhavend moet worden optreden. U dient er wel rekening mee te houden dat aan het indienen van een handhavingsverzoek (ten opzichte van een klacht) zwaardere voorwaarden zijn verbonden (zie kopje voorwaarden).

Waarvoor

Particulieren en bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd is. Voorbeelden van onderdelen waarvoor u bij provincie een handhavingsverzoek kunt indienen zijn:

-    Natuur (bijvoorbeeld soortenbescherming of vellingen van houtopstanden)
-    Ontgrondingen
-    Grondwater(bescherming)
-    Vuurwerkevenementen

Direct melden

Voorwaarden

Op een handhavingsverzoek zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

•    U moet belanghebbende zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit bent u doorgaans als u binnen een beperkte afstand (enkele honderden meters) van de overtreden situatie woont. Als stichting kunt u als belanghebbende worden aangemerkt als de te beschermen belangen waar u tegen opkomt ook als zodanig in uw statuten als doelstelling zijn opgenomen en u die doelstellingen ook daadwerkelijk nastreeft. 
•    U bent van mening dat een bedrijf of persoon zich niet houdt aan de omgevingsregelgeving. U kunt deze overtreding enigszins met feiten onderbouwen, door de locatie en de bevindingen van de overtreding te beschrijven. Met andere woorden: de aangedragen situatie moet voor ons voldoende concreet zijn om een onderzoek naar de overtreding te kunnen starten.
•    De overtreden situatie valt onder het gezag van de provincie. Hierbij moet u denken aan natuurregelgeving, ontgrondingen, grondwater(bescherming, vuurwerkevenementen.

Termijn

Wij zullen uiterlijk binnen acht weken een besluit nemen. Als de zaak heel complex is, dan kunnen wij deze termijn verlengen. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

Aanpak
  • U kunt het handhavingsverzoek indienen via het formulier "Direct melden" op deze pagina.
  • Of per post:

Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Handhaving
Postbus 10078
8000 GB Zwolle.

Uw handhavingsverzoek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de naam en locatie van het bedrijf of particulier waartegen u een verzoek indient;
  • een beschrijving van de overtreding.
  • Ingeval van een handhavingsverzoek per post: een dag, + handtekening.
Milieuklacht melden

Voor het melden van een klacht of een andere situatie met betrekking tot uw omgeving, kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 038 499 88 99 (altijd bereikbaar). 

U kunt onder andere de volgende zaken melden:

•    overlast van een bedrijf;
•    kwaliteit van het zwemwater;
•    een situatie met stank- of geluidsoverlast;
•    overlast van een weg of waterweg;
•    illegale afvaldump of houtkap.
•    Soortenbescherming of overtredingen in een Natura 2000-gebied

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving