ASV - aanvraag

Wat is een ASV aanvraag

Dit zijn aanvragen die niet passen binnen één van onze subsidieregelingen maar wel binnen onze kerntaken:

 • Ruimtelijk ordening en waterbeheer.
 • Milieu en energie.
 • Vitaal platteland.
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer).
 • Regionale economie.
 • Cultuur en sociale kwaliteit.
 • Kwaliteit openbaar bestuur

Een complete uitleg van de kerntaken vindt u in onze begroting te vinden op de website De staat van Overijssel. Een kortere uitleg vindt u in het Coalitieakkoord 2023-2027 Schouder aan schouder. De subsidie kan alleen onder voorwaarden verleend worden op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) en hoofdstuk van 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs).
Als u een subsidie ontvangt dan bent u verplicht mee te werken aan een evaluatieonderzoek. Met zo’n evaluatie wordt onderzocht of de subsidies hebben bijgedragen aan onze doelen.

Let op: een aanvraag leidt niet automatisch tot een positief besluit. Als wij vinden dat uw project niet voldoet of als er geen budget beschikbaar is, dan wordt de subsidie geweigerd.

Direct aanvragen

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.

 

Voorwaarden
 • De activiteiten:
 • De minimale subsidie is € 1.000,-.
Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een projectplan (alleen als u dat heeft).
 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht ons begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

En extra als er sprake is van een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden de onderlinge afspraken opgenomen. Wat er in een samenwerkingsovereenkomst komt te staan, is afhankelijk van het soort samenwerking dat partijen met elkaar aangaan. Een voorbeeld vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Staatssteunverklaring van alle partners. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format Staatssteunverklaring partners te gebruiken.
 • Verleningsbrieven van de partners maar alleen als zij dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun hebben ontvangen en alleen als zij de steun niet van ons hebben ontvangen.

Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2024' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit vanaf € 1.000.000,- per aanvraag of als uw aanvraag over één van de volgende onderwerpen gaat:

 • vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • afvalverwerking;
 • recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • overslag en logistieke processen;
 • energie;
 • of andere onderwerpen die volgen uit ondermijningsbeelden en thema’s van Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC).

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als u een ASV subsidie wilt aanvragen dan kunnen wij u, als het eigen onderzoek daar aanleiding toe geeft, vragen om een Bibob-vragenformulier voor subsidies in te vullen. In het Bibob-vragenformulier staan bijvoorbeeld vragen over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

U hoeft alleen een Bibob-vragenformulier in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Is dit het geval en u vult het formulier niet, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag nog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling kan de Wet Bibob van toepassing zijn

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele wet- en regelgeving