Leren, ontmoeten en netwerken

Voor wie

Culturele organisaties in de vorm van een stichting, vereniging, BV of NV.

Met culturele organisaties bedoelen wij: een organisatie uit de volgende sectoren of disciplines: podiumkunsten, bibliotheken, erfgoed, literatuur, beeldende kunst en mediakunst.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de culturele sector in Overijssel. Dit door het delen van kennis en bevordering van deskundigheid aan te moedigen.

Waarvoor

Voor het delen van kennis. De activiteiten bestaan uit de volgende twee activiteiten:

 • Activiteit A: voor netwerken en ontmoetingen. Hierbij gaat het om het leggen en onderhouden van contacten en het uitwisselen van kennis met andere personen of organisaties door het organiseren van excursies en werkbezoeken, én:
 • Activiteit B: het bevorderen van de deskundigheid. Hierbij gaat het om deelname van minimaal 3 personen van de culturele organisatie aan een workshop, vakinhoudelijk congres, vakinhoudelijke masterclass, cursus of opleiding.

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is een culturele organisatie die op het moment van de aanvraag minimaal 6 maanden ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
  • kan maximaal 1 keer per jaar subsidie aanvragen op basis van deze subsidieregeling;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • ze vinden fysiek plaats in Nederland;
  • minimaal 20 mensen nemen deel aan de activiteiten. Aan minimaal één onderdeel mogen personen van buiten de eigen organisatie deelnemen;
  • ze moeten binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn;
  • zijn geen normale bedrijfsactiviteiten zoals op de website van de culturele organisatie staat.
 • Bij het onderdeel netwerken en ontmoeten gaat het om het leggen en onderhouden van contacten en het uitwisselen van kennis met andere personen of organisaties. Dit gebeurt door het organiseren van excursies en werkbezoeken.
 • Bij het onderdeel deskundigheidsbevordering gaat het:
  • om deelname van minimaal 3 personen van de culturele organisatie aan een workshop, vakinhoudelijk congres, vakinhoudelijke masterclass, cursus of opleiding
  • over een van de volgende thema’s:
   • Ondernemerschap. Bij ondernemerschap gaat het om de vaardigheid om productiefactoren zoals kapitaal, kennis en arbeid zo goed mogelijk te combineren voor het te leveren product. De ondernemerschapsthema’s zijn: nieuwe verdienmodellen, sponsoring, fondswerving, fair pay, opdrachtgeverschap, crowdfunding, marketing en publieke relaties (pr), samenwerken en cross-overtrajecten (bijvoorbeeld samenwerking met sociaal domein), impactmeting, arbeidsrelaties, toepassing van de drie codes: Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
   • Uitwerking en resultaat. Hier gaat het om de wijze waarop de culturele waarde, de netwerkwaarde en de waarde voor publiek of inwoners, bijvoorbeeld via het sociaal domein, worden uitgewerkt.
   • Gastvrijheid ten aanzien van vrijwilligers.
   • Bestuur. Hier gaat het om het borgen van de onderlinge samenhang van de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op een organisatie, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen voor de belanghebbenden.
   • Samenwerken.
   • Zzp’ers.
 • Het onderdeel deskundigheidsbevordering wordt uitgevoerd door een partij die minimaal drie jaar aantoonbare ervaring heeft in het vakgebied beschikt over de benodigde kennis. Ervaringen en kennis van de deskundige kunnen worden aangetoond door te verwijzen naar relevante en al gegeven scholingen.

De subsidie wordt geweigerd als:

 • De aanvrager:
  • een onderwijsorganisatie of kaderinstelling is zoals bedoeld in paragraaf 7.1 Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024;
  • al subsidie heeft ontvangen op basis van de subsidieregeling 7.7 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel.
 • De activiteit wordt aangeboden door HCO en KIEN via het erfgoedplatform(verwijst naar een andere website). Het digitale kennisplatform Erfgoed Overijssel is een initiatief van het HCO en KIEN en wordt ook mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. Op het Kennisplatform Erfgoed is een kennisbank te vinden met verschillende cursussen die te volgen zijn.
 • Er sprake is van normale bedrijfsactiviteiten.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.4 Leren, ontmoeten en netwerken.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het  beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een offerte van de partijen die de activiteit uitvoeren waarvoor u subsidie vraagt.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 85% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 5.000,- per aanvrager.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 148.183,-. Waarvan:

 • € 50.000,- voor 2023.
 • € 40.000,- voor de indieningstermijn 2 mei 2022 tot 1 juli 2022;
 • € 20.000,- voor de indieningstermijn 1 september 2022 tot 4 november 2022;
 • € 38.183,- voor aanvragen die zijn ontvangen in 2021.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving