Cultuur en sociale kwaliteit

 • Bibliotheek van de toekomst

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van bibliotheken in Overijssel.

 • Bijzondere kleinere evenementen (TENDER)

  Subsidie voor bestaande bijzondere kleinere cultuur- of sportevenementen in Overijssel.

 • Cultuurmakelaars

  Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de inhuur van een cultuurmakelaar. Onder cultuurmakelaar verstaan wij een onafhankelijk adviseur die werkt in de cultuursector in opdracht van gemeenten. De cultuurmakelaar wordt onder andere ingezet om contacten tussen de culturele organisaties te intensiveren, de deskundigheid van culturele organisaties te verbeteren, vernieuwend aanbod te onderzoeken en hierin ondersteuning te bieden.

 • Cultuurparticipatie, mee doen is kunst

  Subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of aan amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.

 • Een bibliotheek op school

  Met deze subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid en aan het vergroten van 21e-eeuwse vaardigheden. Dat wil zeggen vaardigheden op het gebied van kennis, inzicht en houding die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de moderne kennissamenleving. Dit door scholen voor primair onderwijs en bibliotheken te stimuleren om deel te nemen aan Bibliotheek op School.

 • Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' 2.0

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed.

 • Experimenten powered by cultuur

  Subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een experimentele aanpak, methode of product of proces voor een vernieuwend aanbod binnen de culturele sector of in verbinding met andere sectoren of maatschappelijke vraagstukken.

 • Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024

  Subsidie voor culturele instellingen voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd in het Cultuurbeleid 2021-2024 en beschreven zijn in het meerjarig activiteitenplan van de aanvrager.

 • Leren, ontmoeten en netwerken

  Subsidie voor activiteiten voor kennisdeling binnen de culturele sector in Overijssel.

 • Lokale convenanten cultuuronderwijs

  Subsidie om te komen tot een lokaal convenant cultuuronderwijs voor het basisonderwijs. Een lokaal convenant cultuuronderwijs is een overeenkomst waarin partijen voor meerdere jaren inhoudelijke en financiële afspraken hebben gemaakt. Het bevat een structurele samenwerkingsstructuur, afstemming en agendering. Het doel is het verankeren van cultuuronderwijs in het basisonderwijs.

 • Overijssel in beweging

  Subsidie voor activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod voor iedereen in Overijssel. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

 • Overijssel toont talent

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse en actieve deelname aan kunst en cultuur.

 • Restauratie rijksmonumenten (TENDER)

  Subsidie voor het restaureren van Overijsselse rijksmonumenten. Als u een particuliere eigenaar bent dan mag het rijksmonument geen woonhuis zijn.

 • Sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid en de vergroting van de individuele ruimte om jezelf te kunnen zijn. De activiteiten moeten gericht zijn op de doelgroep LHBTI+.

 • Sociale hypotheek 2023-2024

  Subsidie voor activiteiten die nodig zijn om de Mfa verder te ontwikkelen, meegerekend investeringen voor het verbeteren van de activiteiten van een Mfa.

 • Startversneller ondernemers in de culturele sector

  Subsidie voor coaching voor het verbeteren van de ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Bij coaching kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ondersteuning bij: