Een bibliotheek op school

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Voor een Overijsselse bibliotheekstichting of -coöperatie die gecertificeerd is door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Wat

Subsidie voor procesondersteuning om te komen tot een Bibliotheek op school of oprichting van een Bibliotheek op school. Dit om laaggeletterdheid te bestrijden en 21e-eeuwse vaardigheden te vergroten. Hiermee bedoelen wij vaardigheden op het gebied van kennis, inzicht en houding die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de moderne kennissamenleving.

Met Bibliotheek op school bedoelen wij: samenwerking tussen school voor primair onderwijs, gemeente en gecertificeerde bibliotheek waarin uitvoering wordt gegeven aan de richtlijnen van de landelijke aanpak Bibliotheek op school. Het doel van een Bibliotheek op School is dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school en thuis. Bibliotheek op School maakt deel uit van een doorgaande lijn binnen het programma ‘Tel mee met Taal’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: procesondersteuning om een Bibliotheek op school te realiseren.
  Dit is de voorbereiding of de begeleiding om een Bibliotheek op school te realiseren. Het doel van de procesondersteuning is om met de betrokken partijen afspraken te maken over de realisatie van één of meerdere Bibliotheken op school.
 • Activiteit B: de realisatie van een Bibliotheek op school.
  Hierbij gaat het om de investering in collectievorming, inzet van bibliotheekpersoneel en scholing van onderwijspersoneel, die nodig zijn om een Bibliotheek op school te realiseren.
Voorwaarden
 • De aanvrager krijgt geen subsidie als op basis van deze subsidieregeling in de betreffende gemeente al subsidie is verleend:
  • voor procesondersteuning;
  • voor de realisatie van 3 Bibliotheken op school.
 • De Bibliotheek op school:
  • wordt gerealiseerd in Overijssel;
  • bevat de volgende bouwstenen: Collectie & Digitaal, Monitor, Lees- en mediaplan, Activiteiten lezen en mediawijsheid, Expertise, Marketing & Communicatie en Netwerk & Beleid. De bouwstenen zijn onderdeel van de landelijke aanpak van Bibliotheek op school.
 • De betreffende gemeente is betrokken bij de planvorming van de Bibliotheek op school.
 • De scholen, gemeente en gecertificeerde bibliotheek hebben de wens uitsproken om één of meer Bibliotheken op school te realiseren óf om procesafspraken te maken om op termijn een Bibliotheek op school te realiseren, dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd.
 • De activiteiten moeten binnen drie maanden na subsidieverlening starten.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.15 Een bibliotheek op school.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gesteld begrotingsformat te gebruiken.
 • Extra als u aanvraagt voor activiteit A (procesondersteuning): een offerte van de procesbegeleider.
 • Extra als u aanvraagt voor activiteit B (realisatie van een Bibliotheek op school): een intentieverklaring die gesloten is tussen de bibliotheekstichting, de gemeente en onderwijsinstelling(en).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.
Hoe vraagt u aan?

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie voor activiteit A (procesondersteuning) is maximaal € 2.500,- per aanvraag.
 3. De subsidie voor activiteit B (realisatie van een Bibliotheek op school) is maximaal € 10.000,- per Bibliotheek op school met een maximum van € 30.000,- per aanvraag. 
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond geldt voor de aanvraagperiode 16 november 2023 tot en met 26 januari 2024. Het subsidieplafond is in totaal € 150.000,-, waarvan deelplafonds van:  

 • € 7.500,- voor activiteit A (procesondersteuning om te komen tot een Bibliotheek op school);
 • € 142.500,- voor activiteit B (realisatie van een Bibliotheek op school).
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving