Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' 2.0

Let op: het budget voor grote projecten (combinatie van 3 activiteiten) is bereikt. U kunt daarvoor niet meer aanvragen. Kleine en middelgrote projecten kunt u het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Een gemeente, een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een v.o.f., een coöperatie of een maatschap.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed. Dit door plannen te ondersteunen op het gebied van archeologie, cultureel erfgoed, immaterieel erfgoed en streektaal.

Met cultureel erfgoed bedoelen wij: Overijsselse gebouwen, bouwwerken en cultuurlandschappen die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en ze dragen bij aan de identiteit van het gebied.

Waarvoor

Voor één of meer van de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Archeologie.
  Het publieksvriendelijk presenteren van de archeologie en het verhaal wat daar bij hoort. Ook projecten die gaan over het ontstaan van het landschap vallen hieronder. Opgravingen of ander wettelijk verplicht archeologisch onderzoek vallen hier niet onder.
 • Activiteit B: Cultureel erfgoed.
  De restauratie- en herstelwerkzaamheden van meerdere cultuurhistorische bouwwerken worden gebundeld tot 1 subsidieaanvraag.
 • Activiteit C: Immaterieel erfgoed.
  Activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed inclusief streektaal. Onder immaterieel erfgoed verstaan wij: ‘levend erfgoed’, sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis, verhalen of vaardigheden die de Overijsselse gemeenschappen en groepen accepteren als een vorm van cultureel erfgoed, inclusief streektaal.

Hoe meer activiteiten u kunt combineren hoe hoger de subsidie.

Direct aanvragen

Voorwaarden -GEWIJZIGD-
 • De activiteiten:
  • worden uitgevoerd in Overijssel;
  • worden uitgevoerd of begeleid door een deskundige. De deskundige is gespecialiseerd in archeologie, cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed.
 • Minimaal 35% van de bijdrage van de aanvrager of derden is op het moment van de subsidieaanvraag definitief geregeld.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • GEWIJZIGD: De aanvraag is niet het alleen uitbrengen van een boek, muziekdrager of een dvd-uitgave, het voorbereiden en uitvoeren van een concert of andersoortige productie of de herbouw van gebouwen, bouwwerken en voer/vaartuigen.
 • Voor een jaarlijks terugkerend evenement met voornamelijk dezelfde basisactiviteiten mag maar 1 keer in 2 achter elkaar aansluitende jaren subsidie aangevraagd worden op basis van deze subsidieregeling.
 • Er mag geen subsidieaanvraag worden ingediend voor activiteiten waarvoor ook een subsidieaanvraag is of wordt ingediend op basis van subsidieregeling 7.7 Cultuurparticipatie, meedoen is kunst. U kiest zelf voor welke subsidieregeling u een subsidieaanvraag indient.
 • NIEUW: U komt niet voor deze subsidie in aanmerking als u subsidie heeft ontvangen op basis van de subsidieregeling 7.7. Cultuurparticipatie, meedoen is kunst.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Alle voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.3 Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel 2.0'.

Extra voorwaarde activiteit B
 • Er zijn minimaal twee eigenaren met ieder minimaal één cultuurhistorisch bouwwerk die deelnemen. Voor eigenaren van meerdere cultuurhistorische waardevolle gebouwen of bouwwerken geldt een uitzondering. Een dergelijke organisatie kan alleen een subsidieaanvraag indienen, zonder deelnemers, als de subsidieaanvraag wordt ingediend voor minimaal 2 bouwwerken met cultuurhistorische waarde waarvan de terrein beherende organisatie de eigenaar is.
 • De restauratie en herstelwerkzaamheden leveren een belangrijke bijdrage aan behoud en herstel van het cultureel erfgoed of ontwikkeling van de identiteit van het gebied.
 • Bij restauratiewerkzaamheden gaat het om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan gevels, daken of cultuurhistorische elementen.
Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken. 
  Uitleg: kies activiteit 2 in de begroting als uw aanvraag in aanmerking komt voor een subsidiepercentage van maximaal 60%. In alle andere gevallen kiest u voor activiteit 1.
 • Een projectplan en een communicatie- en marketingplan. Daarin staat:
  • of er sprake is van het verbinden van de thema’s archeologie, cultureel- of immaterieel erfgoed;
  • wat de doelgroep is of de doelgroepen zijn van het project, hoe de gekozen doelgroep wordt bereikt en welke communicatie- en marketinginstrumenten daarvoor worden ingezet;
  • door welke organisatie(s), met welke deskundigheid en ervaring de activiteit wordt begeleid of uitgevoerd.
 • GEWIJZIGD: Alleen als er sprake is van bijdragen van andere partijen dan de aanvrager zelf: schriftelijke verklaringen van die partijen waaruit hun bijdrage blijkt, zoals een bevestigingsbrief van een sponsorbijdrage of een subsidiebeschikking van een gemeente. Voor de schriftelijk verklaring kunt u ook gebruik maken van ons voorbeeld Toezegging.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken. Een digitaal toegankelijke versie van het document komt binnenkort beschikbaar.
Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker Cultuur. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Bertil Schulte
E-mail: b.schulte@overijssel.nl

Hoe vraagt u aan

U kunt aanvragen met het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • Als de aanvraag over 1 activiteit (klein project) gaat dan is de subsidie maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximaal € 10.000,- per subsidieaanvraag.
 • Als de aanvraag over 2 activiteiten (middelgroot project) gaat dan is de subsidie maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximaal € 25.000,- per subsidieaanvraag.
 • Als de aanvraag over 3 activiteiten (groot project) gaat dan is de subsidie maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximaal € 100.000,- per subsidieaanvraag.
 • Het subsidiepercentage van 40% wordt verhoogd naar 60% als voldaan wordt aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:
  • de activiteiten sluiten aan bij andere provinciale opgaven zoals leefbaar platteland of toekomstbestendig religieus erfgoed, of;
  • de activiteiten dragen bij aan het verduurzamen van erfgoed, het ontwikkelen van toeristisch recreatieve producten of het verbeteren van de sociale kwaliteit. Bij sociale kwaliteit gaat het er om dat er naast het erfgoedonderdeel ook aandacht is voor een inclusieve en vitale samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen mee doet en meetelt en oog heeft voor wat mensen verbindt. Een van de onderwerpen: gezondheid, sport en beweging, inclusiviteit, taalvaardigheid of laaggeletterdheid heeft een duidelijke plek in het project, of;
  • de activiteiten hebben Europese samenwerking als doel.
 • De subsidie wordt met een vast bedrag van € 1.500,- verhoogd als er ook activiteiten worden uitgevoerd om de deskundigheid van de aanvragende organisatie, geldt niet voor medeoverheden, te verbeteren. U kunt dit aangeven in het aanvraagformulier. U hoeft dit dus niet te noemen in de begroting. Het gaat dan om verbeteringen op het gebied van:
  • communicatie en marketing;
  • bestuurlijke vernieuwing;
  • financiën, sponsoring, crowdfunding;
  • vrijwilligersbeleid.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 5.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is totaal € 855.502,-, waarvan:

 • € 455.502,- voor kleine projecten (1 activiteit) en middelgrote projecten (combinatie van 2 activiteiten);
 • € 400.000,-  voor grote projecten (3 activiteiten). Let op: het budget voor 2024 is bereikt, u kunt niet meer aanvragen voor grote projecten.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving