Cultuurparticipatie, mee doen is kunst

U kunt aanvragen tot uiterlijk 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Een gemeente, een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een v.o.f. of een maatschap.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de interesse voor en de actieve deelname aan:

 • Activiteit A: Kunst en cultuur op de volgende deelgebieden: beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed en literatuur.
  Dit wordt ook cultuurparticipatie genoemd.
 • Activiteit B: Amateurkunst.
  Bij amateurkunst gaat het om het actief beoefenen van kunst als hobby. De inkomsten zijn niet zo hoog dat je er je eerste levensbehoeften mee kunt betalen.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • kan maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen;
  • mag geen subsidieaanvraag indienen voor activiteiten waarvoor ook een subsidieaanvraag is of wordt ingediend op basis van subsidieregeling 7.3 Erfgoed 'Het Verhaal van Overijssel 2.0'. Het is voor een aanvrager van belang om zelf te kiezen voor welke subsidieregeling hij een subsidieaanvraag indient.
 • De activiteiten:
  • worden uitgevoerd in Overijssel;
  • moeten binnen 18 maanden na verlening van de subsidie uitgevoerd zijn.
 • Er is sprake van inhoudelijke vernieuwing. Dit betekent dat de aanvrager een nieuw doel heeft, een nieuwe doelgroep aanboort of een nieuwe inhoudelijke keuze maakt, vergeleken met eerdere projecten of zijn reguliere werkzaamheden.
 • Er is sprake van minimaal twee van de volgende vernieuwingen:
  • vernieuwing in de samenwerking, dit door samenwerking tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerking tussen de amateurkunstsector en de professionele sector. Door deze samenwerking wordt de creativiteit en inhoudelijke kwaliteit van de kunst- en cultuuractiviteiten verbeterd;
  • een nieuwe manier om de deskundigheid van een culturele organisatie te verbeteren. Het gaat om het verbeteren van de deskundigheid op het gebied van ledenwerving, vrijwilligersbeleid, publieksbereik, fondsenwerving, marketing en communicatie en bestuurlijke vernieuwing;
  • een nieuwe of verbeterde methode om talenten te begeleiden in hun culturele en creatieve ontwikkeling.
 • Minimaal 35% van de projectkosten is gedekt met een geldbijdrage van de aanvrager of derden. Deze bijdrage is op het moment van de subsidieaanvraag definitief geregeld en vastgelegd. Dit moet u kunnen aantonen. Dit eigen budget mag niet van de provincie Overijssel zijn.
 • De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:
  • activiteiten waarbij de doelgroep passief kijkt of luistert naar kunst- of cultuuruitingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een tentoonstelling in een museum,
  • een concert, een film-, toneel- of dansvoorstelling;
  • activiteiten gericht op het ontwikkelen van cultuurlessen of cultuurprojecten voor het primair onderwijs;
  • activiteiten op het gebied van de media met een journalistieke en informatieve invulling;
  • beeld- of geluidsregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen;
  • activiteiten die primair gericht zijn op, of plaatsvinden binnen, het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen;
  • reguliere scholingsactiviteiten voor professionals;
  • activiteiten die horen bij de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager.
 • Deze subsidie valt onder de algemene de-minimisverordening.

De volledige tekst van de regeling met toelichting staat in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.7 Cultuurparticipatie, iedereen doet mee. U vindt deze onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een projectplan. In het projectplan staat minimaal:
  • het doel van de activiteit;
  • op welke manier de activiteiten bijdragen aan het vergroten van de interesse in en de actieve deelname aan kunst en cultuur of amateurkunst;
  • de mate van creativiteit en inhoudelijke kwaliteit van de kunst- en culturele activiteiten;
  • de wijze van vernieuwing, als bedoeld in artikel 7.7.2 lid 2;
  • hoe de doelgroep wordt bereikt;
  • wat het aantal deelnemers is.
 • Een begroting en het dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken. Hierin zijn ook de opbrengsten en de eventuele bijdragen van de deelnemers vermeld.
 • Een marketingplan over de publieksgroep of -groepen die u met het project wilt bereiken en de marketinginstrumenten die worden ingezet. In een marketingplan staat beschreven hoe de doelgroep wordt opgezocht en aangesproken en waarom het op die manier aangepakt wordt.
 • Een schriftelijke verklaring, in de vorm van een beschikking of toezegging, waaruit blijkt dat minimaal 35% van de projectkosten gedekt is. Voor de schriftelijk verklaring kunt u ook gebruik maken van ons voorbeeld Toezegging. Een digitaal toegankelijke versie van het document komt binnenkort beschikbaar.
  NB: als de aanvrager zelf 35% van de kosten dekt dan hoeft u dus geen stukken mee te sturen.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. u kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken. Een digitaal toegankelijke versie van het document komt binnenkort beschikbaar.

Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage -GEWIJZIGD-
 1. De subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 20.000,- per aanvraag.
 3. De maximale subsidie wordt met een vast bedrag van € 1.500,- verhoogd, geldt niet voor medeoverheden, als er ook activiteiten worden uitgevoerd om de deskundigheid van de aanvragende organisatie te verbeteren. Het gaat dan om verbeteringen op het gebied van:
  1. communicatie en marketing;
  2. bestuurlijke vernieuwing;
  3. financiën, sponsoring, crowdfunding;
  4. vrijwilligersbeleid.
 4. GEWIJZIGD: De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 5.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is € 350.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving