Sociale hypotheek 2023-2024

Het budget is verhoogd. U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

De eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie (Mfa).

Met een Multifunctionele accommodatie (Mfa) bedoelen wij: een accommodatie in Overijssel waarin minimaal twee maatschappelijke voorzieningen worden aangeboden, waaronder een functie voor een maatschappelijke ontmoetingsplek. Een Mfa kan elk gebouw zijn (bijvoorbeeld een dorpshuis, wijkcentrum of kulturhus) waar openbare ontmoeting centraal staat, zolang het wordt ingezet voor minimaal twee functies.

Waarvoor

Voor alle activiteiten die nodig zijn om de Mfa financieel gezond te houden en die bijdragen aan het verder ontwikkelen van een Mfa.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager is geen particulier of gemeente.
 • De activiteiten:
  • zijn gericht op verdere ontwikkeling van de Mfa;
  • dragen er aan bij dat de Mfa financieel gezond wordt en blijft.
 • De aan te vragen subsidie is minimaal € 1.000,- en maximaal € 15.000,-.
 • De subsidie vanuit Sociale hypotheek 2023-2024 moet worden 'afgelost' door het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie. De maatschappelijke tegenprestatie bestaat uit vrijwilligersuren voor activiteiten die voor het algemeen belang zijn. De maatschappelijke tegenprestatie moet binnen 24 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
  Let op: de maatschappelijke tegenprestatie moet bestaan uit extra activiteiten. Reguliere activiteiten kunnen niet worden opgevoerd als tegenprestatie.
  In het format geeft u aan welke activiteiten u als tegenprestatie gaat uitvoeren en hoeveel uren u daarvoor gaat inzetten.
  U hoeft geen begroting mee te sturen. Wij baseren ons subsidiebedrag op uw extra vrijwilligerswerk (ureninzet) en niet op kosten die u maakt.   

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.11 Sociale hypotheek 2023-2024.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om eerst het verplichte format in te vullen en daarna pas het aanvraagformulier. Zo voorkomt u tegenstrijdigheden in uw aanvraag. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd gaan worden met de subsidie en de ureninzet als maatschappelijke tegenprestatie. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format ‘Onderbouwing Inzet subsidie en Tegenprestatie te gebruiken. 
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer zichtbaar moeten zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Veel gestelde vragen
1. Wat is de Sociale hypotheek? Wat maakt de Sociale hypotheek uniek? 

Het is een uniek concept waarmee multifunctionele accommodaties, in ruil voor de inzet van vrijwilligers, geld kunnen aanvragen bij de provincie. Het geld is vrij besteedbaar, zolang het helpt om de accommodatie gezond te houden en voor te bereiden op de toekomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om digitalisering, het wegwerken van achterstallig onderhoud, het aanschaffen van zonnepanelen of een buurtfiets.  

2. Is uw gebouw een multifunctionele accommodatie (MFA)?

Multifunctionele accommodaties zijn de sociale ontmoetingsplekken in dorpen en wijken. We bedoelen met een multifunctionele accommodatie een vrij toegankelijk gebouw dat gebruikt wordt voor ontmoeting en mogelijk andere (maatschappelijke) doeleinden. Het is de plek waar mensen elkaar opzoeken voor bijeenkomsten of evenementen en waar goede gesprekken, initiatieven en ideeën ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een dorpshuis of wijkcentrum. Maar ook een sportkantine, kerk of schoolgebouw kunnen een multifunctionele accommodatie zijn, als ze beschikbaar zijn voor verschillende gebruikers en gebruikt worden als ontmoetingsplek. Naast de vrije toegang en nadruk op ontmoeting is de maatschappelijke, niet commerciële insteek een belangrijk element van een multifunctionele accommodatie.

3. Mag u als pandgebruiker de Sociale hypotheek aanvragen?

Nee, de Sociale hypotheek is bedoeld voor eigenaren of exploitanten van een multifunctionele accommodatie. Hierbij gaat het om het structureel exploiteren van de ruimte/het pand. Als gebruiker (huurder) van een ruimte voor eigen gebruik komt u niet in aanmerking voor de Sociale hypotheek. 

4. Aan welke activiteiten kunt u de Sociale hypotheek besteden? 

De Sociale hypotheek is breed inzetbaar. Dit houdt in dat de subsidie besteed mag worden aan alles wat nodig is om uw accommodatie toekomstbestendig en financieel gezond te maken en houden. Denk daarbij aan: verduurzamen, organiseren van nieuwe activiteiten, het professionaliseren van de organisatie, (achterstallig) onderhoud of het inschakelen van experts op diverse gebieden. De mensen van de accommodatie weten zelf het beste wat nodig is voor de toekomst. 
Kosten voor de inzet van vrijwilligers, religieuze en/of politieke activiteiten zijn uitgesloten.

5. Hoe moet de Sociale hypotheek 'afgelost' worden?

De Sociale hypotheek wordt terugbetaald door het leveren van een tegenprestatie. De tegenprestatie bestaat uit het uitvoeren van nieuwe activiteiten die van meerwaarde zijn voor de wijk of breder voor de samenleving. Onder nieuwe activiteiten verstaan we alle activiteiten die de organisatie nog niet eerder heeft georganiseerd en die van algemeen belang zijn. Hierbij kan je denken aan de vrijwilligersuren voor het organiseren van een nieuw evenement of workshop of het helpen bij een klus. Ook het helpen van andere organisaties, bij bijvoorbeeld het aanvragen van de Sociale hypotheek, valt onder nieuwe activiteiten. De tegenprestatie moet binnen twee jaar worden uitgevoerd nadat de subsidie is toegekend.
Heeft u al eerder een subsidie voor Sociale hypotheek ontvangen? Houdt u er dan rekening mee dat de vrijwilligersinzet die u nu opgeeft niet al is opgevoerd als tegenprestatie. Het gaat dan immers niet meer om ‘nieuwe’ activiteiten.

6. Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het maximale subsidiebedrag voor de Sociale hypotheek 2023-2024 is € 15.000,-. U kunt tot dat bedrag aanvragen als u dit kunt terugbetalen met vrijwillige inzet voor nieuwe activiteiten. De vrijwilligersinzet wordt gewaardeerd op een uurtarief van € 15. Door het uurtarief te vermenigvuldigen met de geschatte uren voor de nieuwe activiteit(en) kan de tegenprestatie worden berekend. 
Voorbeeld: Voor een activiteit met 500 vrijwilligersuren kan € 7.500,- (500 x 15) subsidie worden aangevraagd.

7. Mag u vrijwilligers van andere organisaties inzetten om de Sociale hypotheek 'af te lossen'?

Ja, vrijwilligers van andere organisaties mogen bijdragen aan de terugbetaling van de Sociale hypotheek zolang het gaat om nieuwe activiteiten voor het algemeen belang.

8. Mag u bestaande facturen betalen met de subsidie van de Sociale hypotheek?

Nee, kosten die al gemaakt zijn voorafgaand aan de subsidieaanvraag kunnen niet betaald worden met de subsidie.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend kan de subsidie na toekenning gebruikt worden voor kosten die gepaard gaan met de aangegeven maatregelen voor een toekomstbestendige accommodatie. De kosten voor de tijd tussen de aanvraag en de toekenning kunnen dus wel betaald worden met de subsidie.

9. Mag u weer een Sociale hypotheek aanvragen als u al eerder heeft aangevraagd?

Ja, het is mogelijk opnieuw subsidie aan te vragen voor de regeling Sociale hypotheek 2023-2024, ook als er al subsidie vanuit een eerdere versie van de regeling is toegekend.
Let op:

 • het moet gaan om nieuwe kosten én om nieuwe tegenprestatieactiviteiten die niet bij een eerdere aanvraag zijn opgevoerd;
 • de maximale subsidie die u kunt aanvragen bij de regeling Sociale hypotheek 2023-2024 is € 15.000,-. U kunt dit bedrag in 1 keer aanvragen of in meerdere keren.
10. Mag u de Sociale hypotheek ook aanvragen als u al een andere subsidie heeft ontvangen?

Ja, zolang het gaat om andere activiteiten dan mag dat. Heeft u voor dezelfde activiteiten al een subsidie van ons ontvangen dan mag dit niet. Wij verlenen voor dezelfde activiteiten of kosten maar één keer subsidie vanuit provinciale middelen.

11. Hoe moet u de gemaakte vrijwilligersuren verantwoorden?

Een verplichting bij de subsidie is dat de tegenprestatie wordt gedeeld op social media of op samenvoorelkaar.nl. Op die manier kan de omgeving worden bereikt en geïnspireerd. Bij het gebruik van social media is het belangrijk Provincie Overijssel te markeren met hastag #socialehypotheek en #socialekwaliteit.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

Wij proberen binnen 4 weken een besluit te nemen (de maximale behandeltermijn is 13 weken).

Maximale bijdrage
 1. De subsidie op grond van deze regeling is gelijk aan de waarde van de maatschappelijke tegenprestatie en bedraagt maximaal € 15.000,- per Mfa. Voor het berekenen van de waarde van de Maatschappelijke tegensprestatie geldt artikel 7.11.9 onderdeel a.
 2. De subsidie is niet hoger dan de waarde van de maatschappelijke tegenprestatie.

Met Maatschappelijke tegenprestatie bedoelen wij: extra of aanvullende inzet van vrijwilligerswerk door een Mfa voor het algemeen belang van de maatschappij.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 en 2024 is: € 2.150.000,-. 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving