Restauratie rijksmonumenten (TENDER)

U kunt niet aanvragen.

Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor de restauratie van een rijksmonument.

Met Rijksmonument bedoelen wij: een vanuit de Nationale overheid beschermd monument of zelfstandig onderdeel opgenomen in het landelijke Monumentenregister. Een orgel dat onderdeel is van een rijksmonument kan als zelfstandig onderdeel gezien worden.

Waarvoor

Voor het restaureren van een rijksmonument.

Het mag niet gaan om Rijksmonumenten die in het Monumentenregister als woonhuis zijn opgenomen. Het mag wel als de aanvrager één van de volgende instanties is:

 • een gemeente, waterschap of openbaar lichaam dat is ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen, of
 • een professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten.
Voorwaarden
 • De aanvrager is de eigenaar van het rijksmonument.
 • Het rijksmonument bevindt zich in Overijssel.
 • De restauratie wordt:
  • uitgevoerd op basis van een restauratieplan. In het restauratieplan staat minimaal:
   • een tekening van de bestaande situatie en een plantekening van het gewenste resultaat;
   • een werkomschrijving waaruit blijkt welke maatregelen worden getroffen.
  • uitgevoerd door een aantoonbaar deskundig restauratiebedrijf dat werkt volgens de in de beroepsgroep geldende kwaliteitsnormen en richtlijnen.
 • Voor de restauratie is een inspectierapport opgesteld. Het inspectierapport beschrijft de technische of fysieke staat van een rijksmonument of zelfstandig onderdeel daarvan. Het inspectierapport is opgesteld door een deskundige persoon of instantie. Het inspectierapport is op het moment van de subsidieaanvraag niet ouder dan twee jaar.
 • De voor de restauratie benodigde vergunning van de gemeente is gekregen. Als voor de restauratie een vergunning nodig is en deze is op het moment van de aanvraag nog niet verleend, dan wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat de betreffende vergunning wordt gekregen.

Aanvullende verplichtingen

U bent verplicht om:

 • voordat de restauratieactiviteiten starten, een startgesprek te voeren met een monumentenadviseur die namens de provincie het restauratieproject volgt;
 • op de restauratieplaats minimaal één leerlingplaats, voor een leerling in de restauratiebouw, tuin- en parkaanleg of archeologie, beschikbaar te hebben. Als dit niet kan dan moet u een verklaring van het restauratiebedrijf kunnen overleggen als wij daarom vragen.

De volledige tekst van de regeling met toelichting leest u in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.2 Restauratie Rijksmonumenten. U vindt deze onder het kopje Actuele wet- en regelgeving.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het begrotingsmodel van de Rijksoverheid te gebruiken dat van toepassing is op uw monument. De begrotingsmodellen zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Een restauratieplan. In het restauratieplan staat minimaal:
  • een tekening van de bestaande situatie en een plantekening van het gewenste resultaat;
  • een werkomschrijving waaruit blijkt welke maatregelen worden getroffen.
 • Een inspectierapport. Het inspectierapport beschrijft de technische of fysieke staat van een rijksmonument of zelfstandig onderdeel daarvan. Het inspectierapport is opgesteld door een deskundige persoon of instantie. Het inspectierapport is op het moment van de subsidieaanvraag niet ouder dan twee jaar.
 • Als het een zelfstandig onderdeel van een beschermd archeologisch monument betreft: een overzichtskaart waarop de betrokken kadastrale percelen zijn aangegeven.
 • Als het een groen monument betreft: een overzichtskaart van de groenaanleg met de plaats van de werkzaamheden, en als het een zelfstandig onderdeel betreft: de kadastrale percelen.
 • Een kopie van de vergunning van de gemeente voor de uit te voeren werkzaamheden als die al verleend is óf een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat de werkzaamheden niet vergunning plichtig zijn.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging. U kunt het document ook opvragen bij het Overijssel Loket.
Hoe vraagt u aan

U kunt niet aanvragen.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen na de sluitingsdatum af op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde

Dit staat bekend als tendersystematiek. Bij een tenderregeling krijgt elke complete subsidieaanvraag punten op basis van Puntentabel 1. De beoordeelde aanvragen worden daarna in volgorde geplaatst op basis van de totaal behaalde punten. Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis de totaal behaalde punten.
Als twee of meer aanvragen hetzelfde totale punten behalen, dan krijgt de subsidieaanvraag die de hoogste punten heeft behaald voor de hoogte van het eigen aandeel in percentages voorrang. Als ook dan nog steeds sprake is van een gelijke punten, dan vindt loting plaats tussen die betreffende aanvragen. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.

De tijdige compleetheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager

De complete aanvraag, dit is met de gevraagde bijlagen, moet uiterlijk op 1 september 2023 voor 17.00 uur door ons ontvangen zijn. Een aanvraag die niet compleet is kunt u na sluitingsdatum alleen nog aanvullen als het niet gaat om inhoudelijke aanvullingen of een wijziging van de aanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bankrekeningbewijs of andere gegevens die geen invloed hebben op de inhoud van de activiteiten of de financiering ervan. Een uitzondering bij deze subsidieregeling  zijn de benodigde vergunningen, u mag deze ook na de sluitingsdatum nasturen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken, gerekend vanaf de sluitingsdatum.

Puntentabel 1
Onderdeel Punten
1. Het rijksmonument is eigendom van een professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Per POM kunnen maximaal 2 aanvragen 3 punten krijgen. Als de POM meer aanvragen indient, dan geeft de POM zelf aan welke 2 restauratieprojecten de 3 punten krijgen. De andere aanvragen krijgen dan 0 punten op dit onderdeel.

3
2. De gevraagde subsidie afgerond 50% tot en met 60% van de subsidiabele kosten is. 1
3. De gevraagde subsidie afgerond 30% tot en met 49% van de subsidiabele kosten is. 2
4. De gevraagde subsidie afgerond 1% tot en met 29% van de subsidiabele kosten is. 3
5. De aanvrager is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. 4
Totaalscore is de optelsom van toegekende punten 1+2+3+4+5.  
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 1. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013 die hoort bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). De Sim wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 2. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,-.
Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Subsidieplafond indieningstermijn 11 juli 2024 tot en met 1 september 2024: € 0,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 Actuele wet- en regelgeving