Overijssel in beweging

Let op: u kunt niet meer aanvragen. Het budget is bereikt.

Voor wie

Een stichting, een vereniging, een Overijsselse gemeente of de aangewezen uitvoeringsorganisatie van gemeentelijk sportbeleid.

Wat

Subsidie voor activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod voor iedereen in Overijssel. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: het uitvoeren van een lokale aanbodverbetering.
 • Activiteit B: het uitvoeren van een bovenlokaal beweeginitiatief.

Met lokale aanbodverbetering bedoelen wij: een vernieuwend initiatief waarin ontdekt wordt of het initiatief aansluit op de vraag naar beweegmogelijkheden, uitvoerbaar is en geborgd kan worden. Dit door het uitvoeren van een proefproject of onderzoek.

Met bovenlokaal beweeginitiatief bedoelen wij: een initiatief waarin door uitvoering het bovenlokale beweegaanbod in Overijssel sterk wordt verbeterd of nieuw aanbod wordt toegevoegd.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • kan maximaal 1 keer per jaar subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen;
  • start met de activiteit binnen 3 maanden na subsidieverlening en heeft de activiteit uiterlijk 31 december 2025 uitgevoerd.
 • De activiteit:
  • speelt in op een vraag vanuit de samenleving;
  • draagt bij aan de ambities uit het provinciaal sport- en beweegakkoord. Dit document kunt u vinden via het kopje 'Provinciaal sport- en beweegakkoord';
  • draagt bij aan een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving zonder fysieke of sociale beperkingen, waarin iedereen mee kan doen en waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn;
  • past binnen de gemeentelijke ambities rondom sport en bewegen;
  • is vernieuwend en geen standaard activiteit voor de aanvrager;
  • is erop gericht dat er blijvend meer wordt gesport en bewogen. Het gaat, met uitzondering van een onderzoek lokale aanbodverbetering, niet om een eenmalig evenement.
 • Als er sprake is van fysieke aanpassingen dan moet dit gaan om aanpassingen in de buitenruimte die openbaar toegankelijk zijn. De aanpassingen moeten duurzaam zijn en het onderhoud en beheer moet aantoonbaar zijn geregeld. En de eigenaar van de grond heeft schriftelijk ingestemd met de aanpassingen.
 • Uit het projectplan blijkt op welke manier u de aanbodverbreding of het beweeginitiatief financieel en organisatorisch onder wilt brengen in het lokale sport- en beweegaanbod.
 • Als een gemeentelijke uitvoeringsinstantie de subsidie aanvraagt dan staat de gemeente achter het voorstel. De gemeente heeft dit schriftelijk bevestigd.
 • Deze subsidie valt onder de algemene de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en subsidieregeling 7.5 Overijssel in beweging.

Extra voorwaarden activiteit A
 • Er is sprake van een actieve samenwerking met een andere inhoudelijk betrokken partij.
 • Het initiatief draagt bij aan het lokale sport- en beweegaanbod. Dat blijkt uit hoe een gemeenschap of doelgroep betrokken wordt en welke activiteiten of organisatievorm tot goede resultaten gaan leiden. Ook blijkt of en hoe andere partners, waaronder de gemeente, betrokken kunnen zijn bij het initiatief.
Extra voorwaarden activiteit B
 • Door de uitvoering van het bovenlokaal beweeginitiatief wordt nieuw beweegaanbod toegevoegd, of bestaand beweegaanbod sterk verbeterd.
 • Het bovenlokale beweeginitiatief:
  • wordt uitgevoerd in minimaal twee gemeenten. De betreffende gemeenten staan achter het beweeginitiatief en hebben dit schriftelijk bevestigd of de gemeenten zijn partner in het beweeginitiatief;
  • speelt in op een concrete behoefte uit de samenleving;
  • wordt gezamenlijk met minimaal twee andere Overijsselse partijen uitgevoerd. Elke partij heeft een actieve, belangrijke rol in de uitvoering van het project.
  • moet minimaal 30 punten op basis van de Puntentabel 1 scoren om voor subsidie in aanmerking te komen. De puntentabel vindt u in de regling.
Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting waaruit de kosten en dekking blijken. Het is verplicht het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan waaruit blijkt op welke manier aan alle voorwaarden wordt voldaan. Het is verplicht om bij het opstellen van het projectplan gebruik te maken van het format Modelprojectplan Overijssel in beweging.
 • Als de aanvrager geen gemeente is: een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.
Voordat u aanvraagt

We raden u aan om, voordat u het aanvraagformulier invult, contact op te nemen met de beleidsmedewerkster van de Eenheid Economie en Cultuur:
Sanneke Snuverink
Telefoon: 038 499 89 57
E-mail: s.snuverink@overijssel.nl

Hoe vraagt u aan?

U kunt niet meer aanvragen. Het budget is bereikt.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie voor activiteit A is:
  • maximaal 90% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,- per aanvraag.
 • De subsidie voor activiteit B is:
  • maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • minimaal € 15.000,- en maximaal € 50.000,- per aanvraag. Maximaal 25% van de totale subsidie is voor fysieke aanpassingen.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 totaal: € 580.000,-. Er geldt een deelplafond van:

 • € 201.480,- voor activiteit A: het uitvoeren van een lokale aanbodverbetering;
 • € 378.520,- voor activiteit B: het uitvoeren van een bovenlokaal beweeginitiatief.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving