Cultuurmakelaars

U kunt niet aanvragen.

Voor wie

Een gemeente die namens een samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt en ontvangt.

Waarvoor

Subsidie voor de activiteiten van een cultuurmakelaar.

Met cultuurmakelaar bedoelen wij: een onafhankelijk adviseur die werkzaam is voor de culturele sector. De cultuurmakelaar werkt in opdracht van de gemeente en wordt ingezet om bijvoorbeeld de contacten tussen de culturele organisaties sterker te maken, de deskundigheid van culturele organisaties te verbeteren, vernieuwend aanbod voor de culturele organisatie te onderzoeken en te helpen uitwerken.

 

Voorwaarden
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee samenwerkende Overijsselse gemeenten. Elke betrokken partij draagt financieel bij aan de activiteiten van de cultuurmakelaar.
 • De cultuurmakelaar:
  • is werkzaam binnen de provinciegrenzen van Overijssel;
  • wordt ingezet voor minimaal 4 uur per gemeente per week voor een periode van twee jaar achter elkaar tot uiterlijk 31 december 2024;
  • wordt per subsidieaanvraag voor maximaal 24 uur per week ingezet.
 • De activiteiten:
  • gaan over de cultuurdisciplines muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, podiumkunsten, film, nieuwe media of literaire cultuur;
  • hebben betrekking op minimaal drie cultuurdisciplines binnen het werkterrein van de cultuurmakelaar. Zo kan een cultuurmakelaar op een breed cultureel terrein worden ingezet met meerdere cultuurdisciplines.
 • Minimaal 50% van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn gedekt. U moet dit kunnen aantonen. Let op: dit mag geen andere provinciale subsidie zijn.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • De aanvragende gemeente en alle deelnemende gemeenten kunnen maximaal 1 keer per twee jaar subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.

De volledige tekst van de regeling en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.9 Cultuurmakelaars.

Extra voorwaarde voor de gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo of Zwolle

De cultuurmakelaar wordt voor minimaal 4 uur per week ingezet in minimaal één andere Overijsselse gemeente dan de 4 hierboven genoemde gemeenten.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken dat u op deze pagina kunt downloaden.
 • Een projectplan. In het projectplan staat minimaal:
  • een functieprofiel van de gewenste cultuurmakelaar;
  • het aantal benodigde uren;
  • de duur van de opdracht van de cultuurmakelaar;
  • een uitleg wie formeel de werkgever is van de cultuurmakelaar;
  • het aantal, de aard en de frequentie van de activiteiten die worden uitgevoerd door de cultuurmakelaar;
  • de eventuele samenwerkingsafspraken tussen de partijen over de taken en de inhoudelijke aansturing van de cultuurmakelaar.
 • Een schriftelijke verklaring waarin de aan het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten, en eventuele andere partijen hun financiële bijdrage vast hebben gelegd. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format ‘Intentieverklaring Samenwerking Cultuurmakelaars’ te gebruiken.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 55.000,- per aanvraag.
 3. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 25.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de indieningstermijn 17 oktober 2022 tot 16 december 2022 voor activiteiten die plaatsvinden in 2023 en 2024: € 351.412,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 Actuele wet- en regelgeving