Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie

De subsidie kan voor alle deelnemende partijen aan het project worden aangevraagd door:

 • landbouwers;
 • grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
 • pachters;
 • stichtingen voor kavelruil;
 • landbouworganisaties;
 • provincie;
 • waterschappen;
 • gemeenten;
 • natuur- en landschapsorganisaties.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor het verbeteren van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven in de provincie Overijssel.

Voorwaarden

In aanvulling op artikel 1.7 bevat de aanvraag een duidelijke begrenzing en oppervlakte van het projectgebied op kaart.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • Administratieve en juridische procedurekosten. Deze bestaan uit:
  • Kosten voor draagvlakontwikkeling
  • Inhuur van kavelruilcoördinatoren en andere experts;
  • Faciliteren aankoop ruilgronden;
  • Opstellen en ondersteunen van verkavelingsplannen en verkavelingsprocedures;
  • Vacatiegelden voor gebiedscommissies;
  • Kadaster- en notariskosten;
  • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie.
  • Investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen;
  • Investeringen om kavels beter bewerkbaar of bereikbaar te maken;
  • Voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12 lid 3 en 4.
 • Als personeelskosten worden opgevoerd moeten deze te worden berekend zoals beschreven in artikel 1.9.
Afhandeling aanvraag 

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van de selectiecriteria uit artikel 3.8.7 lid 1 en conform artikel 3.8.7 lid 2. op een prioriteitenlijst gerangschikt. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de wegingsfactor per criterium en de te behalen punten op dat criterium. Projecten moeten minimaal 39 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Afhandeling van uw aanvraag door RvO

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats door RvO.nl. 

De maximale behandeltermijn is 22 weken.

Maximale bijdrage
 • 100% van de kosten als bedoeld in artikel 3.8.5 lid 1 en lid 4;
 • 100% van de subsidiabele kosten van investeringen voor maatregelen als bedoeld in artikel 3.8.5 lid 2
 • 40% van de subsidiabele kosten van investeringen als bedoeld in artikel 3.8.5 lid 3., met een maximale subsidie van € 800,- per hectare.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 0,-

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Toegang tot eerdere aanvragen via MijnRvO.nl

Actuele wet- en regelgeving