Asbest eraf zon erop

U kunt aanvragen tot uiterlijk 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Eigenaren van een asbestdak of asbestdaken in Overijssel.

Waarvoor

Voor het verwijderen en afvoeren van een dak dat asbestplaten of asbestleien bevat in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Dakbeschotten vallen hier niet onder.

Direct aanvragen

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is de eigenaar van het asbestdak dat nog verwijderd en afgevoerd moet worden. U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen;
  • is geen gemeente, waterschap of provincie.
 • De te plaatsen zonnepanelen:
  • zijn fotovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit
  • worden geplaatst op het gesaneerde asbestdak. Als het gesaneerde asbestdak geheel of gedeeltelijk ongeschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, dan mogen de zonnepanelen ook geplaatst worden op het perceel van het gesaneerde asbestdak;
  • voorzien voor minimaal 95% in het eigen elektriciteitsverbruik. Dit is het verbruik in kWh dat jaarlijks nodig is voor de elektriciteitsbehoefte van het adres van het asbestdak.
 • Het asbestdak:
  • ligt in Overijssel;
  • heeft een oppervlakte van minimaal 35 m2;
  • wordt verwijderd en afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Dit houdt in dat het bedrijf de volgende certificering heeft voor het inventariseren of verwijderen van asbest: SC 540: Asbestinventarisatie en SC 530: Asbestverwijdering. U kunt dit controleren op www.ascert.nl(verwijst naar een andere website).
 • De activiteiten moeten binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene De-minimisverordening of aan de De-minimisverordening landbouw.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.4 Asbest eraf, zon erop.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen, als dit van toepassing is, eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een offerte voor het verwijderen van asbest, waaruit in ieder geval blijkt hoeveel m2 asbestdak wordt verwijderd en door welk gecertificeerd bedrijf het asbest wordt verwijderd. De offerte is niet ouder dan 3 maanden op het moment van de subsidieaanvraag.
 • Een offerte voor de aankoop en aansluiting van de zonnepanelen waaruit in ieder geval blijkt hoeveel kWh elektriciteit wordt opgewekt. De offerte is niet ouder dan 3 maanden op het moment van de subsidieaanvraag.
 • Een jaarafrekening energieverbruik van de eigenaar van het asbestdak, waaruit het eigen elektriciteitsverbruik blijkt. Als de eigenaar geen jaarafrekening heeft, dan levert de eigenaar een onderbouwde inschatting in van het te verwachten jaarverbruik.
 • Als de zonnepanelen niet worden geplaatst op het gesaneerde asbestdak: een bewijs waaruit blijkt dat de zonnepanelen niet geplaatst kunnen worden op het gesaneerde asbestdak.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compeet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is een vast bedrag van € 1.000,- per aanvrager.
 2. Als het asbestdak een oppervlakte heeft van 200 m2 of meer dan is er € 5,- subsidie per m2 extra. Deze extra subsidie is maximaal € 4.000,- per aanvrager.
 3. De subsidie is in totaal maximaal € 5.000,-.

Uitleg
Bij een te saneren dakoppervlak van 1000 m2 is de maximale subsidie € 5.000,-. De rekensom die daarbij hoort is: € 1000,- (vast bedrag) + € 4.000,- (extra, namelijk 800 m2 x € 5,-).

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024: € 1.136.735,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving