Milieu en energie

 • Asbest eraf zon erop

  Subsidie voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen.

 • Bodemsanering bedrijfsterreinen

  Subsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.

 • Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (Ubs 3.3)

  Subsidie voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek dat u heeft laten uitvoeren voor uw bedrijf.

 • Energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)

  Subsidie voor het uitvoeren en/of het financieren van energiebesparende (isolatie)maatregelen.

 • Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie

  Subsidie voor energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie.

 • Kleine mestvergister op boerderijen

  Subsidie voor activiteiten die nodig zijn om biogas of groen gas te produceren met mestvergisters.

 • Lokale energie-initiatieven 4.0 (Ubs 3.6)

  Subsidie voor activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een lokaal energie-initiatief.

 • Opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024

  Subsidie voor het verwijderen en afvoeren van gedumpt drugsafval; het verwijderen en afvoeren van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of het saneren van de bodem die is verontreinigd als direct gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.

 • Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein

  Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen op het gebied van energiebesparende maatregelen en het opwekken van hernieuwbare energie. Het gaat om de fase van de planuitwerking (vroege ontwikkelfase) waarin samengewerkt wordt aan het verduurzamen van een bedrijventerrein. De netbeheerders op midden- en hoogspanningsniveau worden hiermee ook ontlast.

 • Stimuleren energie-innovatie

  Subsidie voor het stimuleren van energie-innovaties van Overijsselse MKB-ondernemers.

 • Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  Eigenaren of huurders van maatschappelijk vastgoed kunnen een Stimuleringslening aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. Met maatschappelijk vastgoed bedoelen wij een gebouwde onroerende zaak met een publieksfunctie in eigendom van een rechtspersoon. Het gaat om alleen om buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra, gemeenschapscentra of culturele instellingen met een ANBI-status.

 • Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door ondernemingen

  Subsidie voor een energieproject. Dit zijn projecten waarbij energie-efficiëntiemaatregelen worden genomen of projecten waarbij hernieuwbare energie wordt opgewekt of de opwekking van hernieuwbare energie wordt vergroot. Hieronder valt ook een strategische investering in een circulair project of een technologie die wordt aangemerkt als ‘enabler’. Het project moet bijdragen aan de provinciale doelen zoals bedoeld in deze subsidieregeling.