Lokale energie-initiatieven 4.0 (Ubs 3.6)

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Een LEI die de volgende juridische vorm heeft of krijgt: een coöperatie, een stichting, een vereniging of een BV. U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van deze rechtsvormen te verkrijgen.

Wat

Subsidie voor activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een Lokaal energie-initiatief (LEI).

Met Lokaal energie-initiatief bedoelen wij: een collectief van inwoners en -niet verplicht- lokale organisaties of lokale bedrijven met als doel een energieopwekproject of een energiebesparingsproject uit te voeren.

Waarvoor

Voor één of meer van de volgende activiteiten:​​​​

 • Activiteit A: Het inrichten en oprichten van een LEI. Een LEI mag al opgericht zijn voordat de aanvraag is ontvangen.
 • Activiteit B: De door een LEI:
  - uit te voeren energiebesparende maatregelen bij huishoudens in Overijssel. Dit door met minimaal 100 huishoudens actief contact te zoeken en ze te bewegen om energiebesparende maatregelen te treffen. Als hierbij vrijwilligers worden ingezet dan moeten die deskundig zijn en kennis hebben over het realiseren van eenvoudige energiebesparende maatregelen bij huishoudens;
  - op te leiden vrijwilligers tot energiefixer of energiebespaarcoach;
 • Activiteit C: Een door een LEI voor te bereiden energieopwekproject om tot een realiseerbaar energieopwekproject in Overijssel te komen. Na uitvoering van de activiteiten is duidelijk of het opwekproject kan worden gerealiseerd.
 • Activiteit D: Een door een LEI voor te bereiden grootschalig energieopwekproject om tot een ontwikkelbaar project te komen. Na uitvoering van de activiteiten is duidelijk of succesvolle ontwikkeling van het grootschalige opwekproject mogelijk is.

Direct aanvragen

Voorwaarden -GEWIJZIGD-
 • De aanvrager:
  • geeft bekendheid aan het energieproject;
  • heeft een gesprek gehad met een LEI-coach. Dit is een coach die in opdracht van de provincie een lokaal energie-initiatief op weg helpt.
 • Een LEI voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de LEI heeft binding met de lokale omgeving;
  • de LEI heeft een bestuur van minimaal twee personen;
  • iedereen die wil, kan deelnemen aan de LEI;
  • de LEI laat de lokale omgeving waar het project wordt uitgevoerd, meebeslissen over de ontwikkeling van het project
  • de opbrengsten die door realisatie van het project worden gehaald komen ten goede aan leden, klanten of maatschappelijke bestemmingen in de lokale omgeving van het project.
 • Het energieopwekproject (activiteit c) voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • GEWIJZIGD: er wordt een productie-installatie voor zonne-energie gerealiseerd met een nominaal vermogen van minimaal 15 Wp en maximaal 1.000 kWp. Het gaat om realisatie van zonne-energie: 
   1. op daken in bebouwd gebied; 
   2. op te bebouwen gebieden of bruikbare restruimte: ongebruikte gronden, bedrijventerreinen, boven parkeerterreinen en geluidswallen; 
   3. als kleine, goed ingepaste velden op agrarische erven (tot ca. 2 ha) en kleine, goed ingepaste zonnevelden van lokale initiatieven in stads- en dorpsranden (tot ca. 2 ha).;
   4. langs hoofdinfrastructuur;
   5. boven bestaande verhardingen (parkeerterreinen);
   6. op water, óf;
  • er wordt een productie-installatie voor windenergie met één of meer windturbines met een nominaal vermogen van minimaal 15 kW en maximaal 1.000 kW gerealiseerd, óf;
  • er wordt een productie-installatie voor elektriciteitsproductie door waterkracht met een nominaal vermogen van minimaal 15 kW gerealiseerd.
 • Het grootschalig energieopwekproject (activiteit d) voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • Gewijzigd: er wordt een productie-installatie voor zonne-energie met een nominaal vermogen van minimaal 1.000 kWp gerealiseerd. Het gaat om realisatie van zonne-energie: 
   1. op daken in bebouwd gebied;
   2. op te bebouwen gebieden of bruikbare restruimte: ongebruikte gronden, bedrijventerreinen, boven parkeerterreinen en geluidswallen;
   3. langs hoofdinfrastructuur;
   4. boven bestaande verhardingen (parkeerterreinen);
   5. op water, óf;
  • er wordt een productie-installatie voor windenergie met één of meer windturbines met een nominaal vermogen van minimaal 1.000 kW gerealiseerd;
 • Er mag voor de voorbereiding van een grootschalig energieopwekkingsproject geen financiering door het Energiefonds Overijssel zijn toegekend. In dat geval is namelijk al duidelijk dat succesvolle ontwikkeling van het project mogelijk is.
 • De activiteiten:
  • gaan niet over de aanschaf- en installatie van technische voorzieningen voor energieopwekking en energiebesparing.
  • moeten binnen 18 maanden na de verlening van de subsidie uitgevoerd zijn.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting leest u in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.6 Lokale energie-initiatieven 4.0.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • De door de LEI-coach ondertekende LEI-verklaring. Wij hebben het format hiervoor aan de LEI-coach beschikbaar gesteld.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Voordat u aanvraagt

LEI-coach

Voordat u kunt aanvragen moet er een gesprek geweest zijn met de LEI-coach. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Linda van IJzendoorn (Natuur en Milieu Overijssel)
Telefoon: 038 425 09 66
E-mail: ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl

Inhoudelijke vragen over deze subsidie?

Neem contact op met een beleidsmedewerker van het Programma Nieuwe Energie. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies.

Tessa van Deventer
Telefoon: 06 311 000 65
E-mail: ta.v.deventer@overijssel.nl

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie voor activiteit a (het oprichten van een LEI) is een vast bedrag van € 2.500,- per LEI.
 2. De subsidie voor activiteit b voor:
  • het uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij huishoudens is 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximaal € 10.000,- per aanvraag. Hiervan mag maximaal € 2.000,- worden gebruikt voor organisatiekosten. Het overige deel wordt besteed aan de energiebesparende maatregelen bij huishoudens. Hierbij kan uitgegaan worden van een vast bedrag van € 100,- per huishouden. Bij weinig deelnemende huishoudens, kan een LEI hiervan afwijken;
  • het opleiden van vrijwilligers tot energiefixer of energiebespaarcoach is een vast bedrag van € 500,- per vrijwilliger die opgeleid wordt tot energiebesparingscoach of energiefixer met een maximum van € 2.500,- per aanvraag.
 3. De subsidie voor activiteit c (het voorbereiden van een energieopwekproject) is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximaal € 5.000,- per aanvraag.
 4. De subsidie voor activiteit d (het voorbereiden van een grootschalig energieopwekproject) is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en is maximaal € 10.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget
 • Subsidieplafond voor de jaren 2022 en 2023: € 526.267,-.
 • Subsidieplafond voor het jaar 2024: € 122.743,-.
Financiering voor de ontwikkelfase van projecten

Lokale energie-initiatieven kunnen ook gebruik maken van financiering voor projectontwikkeling vanuit Lokale energie-initiatieven Financiering (LEI-F). Meer informatie via: Lo­ka­le ener­gie-ini­ti­a­tie­ven Fi­nan­cie­ring (LEI-F)

Meest gestelde vragen (FAQ)
Welke andere begrippen worden gebruikt voor energiecoaches en energiefixers?

De provincie Overijssel maakt gebruik van de begrippen energiecoaches en energiefixers. Andere organisaties hebben gekozen voor andere begrippen. Bijvoorbeeld energieconciërges of energiebespaarcoaches. Ondanks de verschillende woorden wordt hetzelfde bedoeld. De werkzaamheden van energiecoaches en energiefixers staan uitgelegd in de subsidieregeling.

Op welke termijn moet een project rondom energiebesparende maatregelen worden afgerond?

Voor het hele proces rondom het organiseren van energiebesparende maatregelen en het opleiden van vrijwilligers verwacht de provincie Overijssel dat het Lokale energie-initiatief de activiteiten binnen 18 maanden na de subsidieverstrekking heeft uitgevoerd. 

Mag subsidie worden aangevraagd voor meerdere activiteiten?

Een energiecoöperatie mag subsidie aanvragen voor alle in de regeling genoemde activiteiten. Dus zowel subsidie voor het opstarten van de coöperatie als het verkennen van een opwekproject als de nieuwe subsidie voor energiebesparende maatregelen bij huishoudens. De subsidie voor het oprichten van een coöperatie mag eenmaal worden aangevraagd. De coöperatie mag de subsidie voor het verkennen van een opwekproject vaker aanvragen mits deze wordt gebruikt voor het verkennen van verschillende projecten. Dit geldt ook voor de subsidie voor energiebesparende maatregelen. 

Wie mag deze subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor Lokale energie-initiatieven (LEI) die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • de LEI heeft binding met de lokale omgeving;
 • de LEI heeft een bestuur van minimaal twee personen;
 • iedereen die mee wil doen, kan deelnemen aan de LEI;
 • de LEI laat de omgeving waar het project wordt uitgevoerd, meebeslissen over de ontwikkeling van het project;
 • de opbrengsten die door realisatie van het project worden gehaald, komen ten goede aan leden, klanten of maatschappelijke bestemmingen in de lokale omgeving van het project. 

De rechtsvorm van de organisatie moet een coöperatie, stichting, vereniging of een bv zijn.

Kan ik deze subsidie aanvragen als particulier?

Nee. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Coöperaties (of andere rechtsvormen die voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie) in oprichting mogen een aanvraag doen. De subsidie wordt pas na oprichting uitbetaald.

Wat gebeurt er als het niet lukt om bij honderd huishoudens energiebesparende maatregelen te treffen?

De provincie Overijssel streeft met de nieuwe subsidie voor Lokale energie-initiatieven naar het treffen van energiebesparende maatregelen bij honderd huishoudens. Als bij de aanvraag duidelijk blijkt dat het lokale energie-initiatief niet het streven heeft om met minimaal honderd huishoudens actief contact te zoeken, kan de subsidie worden afgewezen. Volgens de regeling moet minimaal 80% van het subsidiebedrag dat is aangevraagd voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen bij huishoudens besteed worden aan de energiebesparende maatregelen. Hierbij kan uitgegaan worden van een vast bedrag van € 100,- per huishouden. Bij een kleiner aantal deelnemende huishoudens, kan een LEI hiervan afwijken.

Waar kan ik de opleiding voor energiecoach of energiefixer doen?

De initiatiefnemers mogen zelf bepalen hoe zij de opleiding voor de vrijwilligers organiseren. De vrijwilligers moeten deskundig zijn. Zij moeten weten hoe eenvoudige energiebesparende maatregelen bij huishoudens kunnen worden genomen. Ook kan er een training worden gevolgd bij een organisatie die een opleiding tot energiecoach of energiefixer aanbiedt. De organisatie mag ervoor kiezen om de vrijwilligers zelf op te leiden. Het is niet verplicht om de opleiding bij een erkende organisatie te doen. Het is wel van belang dat de organisatie waarborgt dat de vrijwilligers deskundig zijn voordat zij bij de huishoudens advies geven.

Welke maatregelen kan de energiecoöperatie realiseren met deze subsidie?

Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:
•    gloei- of halogeenlampen door ledverlichting; 
•    aanbrengen van radiatorfolie; 
•    aanbrengen van deurdrangers en deurveren; 
•    aanbrengen van tochtstrips of tochtsborstels; 
•    aanbrengen van kozijnfolie; 
•    monteren van een voorzetraam; 
•    monteren van een waterbesparende douchekop; 
•    overige kleine isolerende maatregelen. 

Bijlagen (alleen van toepassing voor aanvragen ingediend vóór 20 december 2019)

De inhoudsopgaves van de Businesscase en het Bedrijfsplan kunt u opvragen bij het Overijssel Loket (kies 1) of per e-mail: subsidie@overijssel.nl.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 Actuele Wet- en regelgeving