Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Deelnemers van een Sprintsessie. Dit zijn ondernemersverenigingen, coöperaties, stichtingen van ondernemingen óf als er geen actieve ondernemersvereniging is een bedrijf die de aanvrager is namens de samenwerkende partijen. Er moet samengewerkt worden met meerdere ondernemers, gemeenten en waar nodig de parkmanager en de netbeheerder. 

Met sprintsessie bedoelen wij: een bijeenkomst over verduurzaming van een bedrijventerrein georganiseerd door de provincie. Ondernemers, parkmanagement, gemeente, de netbeheerders en andere relevante partijen komen bij elkaar om de situatie op een bedrijventerrein te bepalen, belemmeringen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te bedenken. De meest kansrijke ideeën zullen verder uitgewerkt worden door de deelnemende partijen.

Wat

Subsidie om in de fase van de planuitwerking (vroege ontwikkelfase) samen te werken aan het verduurzamen van een bedrijventerrein. Het gaat dan om energiebesparende maatregelen en het opwekken van hernieuwbare energie zodat netbeheerders op midden- en hoogspanningsniveau minder last ondervinden.

Waarvoor

Voor het uitwerken van een idee of ideeën voor het verduurzamen van een bedrijventerrein in Overijssel. Het resultaat is een uitgewerkt plan. De subsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

 • Activiteit A: de externe begeleiding van de samenwerkende partijen om tot een uitgewerkt plan te komen. De begeleider is niet in dienst bij een van de deelnemende partijen;
 • Activiteit B: onderzoek en advies om het idee uit te werken tot een plan.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden nadat u deel heeft genomen aan de sprintsessie.
 • Er wordt samengewerkt met meerdere ondernemers, de gemeenten en waar nodig de parkmanager en de netbeheerder.
 • De samenwerkende ondernemers zijn bereid om tijd vrij te maken om het idee verder uit te werken en daarna ook financieel bij te dragen aan de uitvoering van de haalbare ideeën of oplossingen.
 • De gemeente doet actief mee door kennis of middelen in te brengen om het idee uit te werken en eventueel ook te realiseren.
 • Met het uitwerken van het idee mag al begonnen zijn nadat deelgenomen is aan een sprintsessie die georganiseerd is door de provincie.
 • Per bedrijventerrein mag maximaal één keer een subsidieaanvraag ingediend worden op basis van deze subsidieregeling.
 • Het uitgewerkte plan bevat minimaal de volgende onderdelen:
  • de uitgewerkte oplossingsrichtingen die geformuleerd zijn in de sprintsessie. De oplossingsrichtingen zijn getoetst op inhoudelijke-, juridische-, financiële- en organisatorische onderdelen. Ook is onderzocht waaraan behoefte is en of er lokaal draagvlak voor is;
  • welke partijen nodig zijn om het idee te realiseren en op welke manier de benodigde partijen worden geworven en betrokken;
  • welke financiering nodig is om de kosten van de realisatie van het idee te kunnen dekken en welke voorwaarden de financiers stellen om de financiering te kunnen krijgen (de contouren financial close). 
 • Het idee moet binnen 12 maanden na de datum van de subsidievaststelling uitgewerkt zijn tot een plan.
 • Deze subsidie valt onder de Algemene de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.14 Sprinten naar een duurzaam bedrijventerrein.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.
Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 33% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 24.999,- per bedrijventerrein.

Voor deze regeling geldt extra

 • De kosten van de activiteiten die uitgevoerd zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend komen voor subsidie in aanmerking, maar alleen vanaf de datum van de sprintsessie waaraan is deelgenomen.
 • De kosten die gemaakt zijn voor het verzamelen van informatie voor de sprintsessie komen ook voor subsidie in aanmerking als ze gemaakt zijn voor de start van de sprintsessie.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor het jaar 2024: € 449.956,-, waarvan is € 199.956,- bestemd voor aanvragen die in 2023 zijn ontvangen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving