Opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024

Voor wie

Een gemeente, een omgevingsdienst of een waterschap.
Een particulier of een stichting, een vereniging, een BV, een NV of Staatsbosbeheer die eigenaar of erfpachter is van een locatie waar drugsafval is gedumpt.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • het verwijderen en afvoeren van gedumpt drugsafval;
 • het verwijderen en afvoeren van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
 • het saneren van de bodem die is verontreinigd als direct gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.

Direct aanvragen bij BIJ12

Let op

Heeft u in 2021 of 2022 een subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling en waren de subsidiabele kosten meer dan € 24.999,- ? U mag in 2023 een aanvraag indienen voor de nog niet gesubsidieerde kosten van het in 2021 of 2022 gedumpte drugsafval. De in 2021 of 2022 ontvangen subsidie wordt dan in mindering gebracht op de te verlenen subsidie in 2023.

U vraagt aan via het Landelijk loket BIJ12

BIJ12 is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland. U kunt via hun website de subsidie aanvragen. Alle aanvragen komen bij BIJ12 binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing betalen zij ook de subsidie uit.

Wat moet u weten?

U kunt bij BIJ12 digitaal aanvragen met:

 • DigiD voor particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap.
 • eHerkenning voor bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD?

Vul het digitale formulier dan in en print het uit. Onderteken het formulier en stuur het met de bijlagen naar BIJ12. Contactgegevens:

BIJ12
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is niet (mede)verantwoordelijk voor de productie of dumping van het drugsafval.
  • kan voor dezelfde dumping of project maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • Het drugsafval:
  • is gedumpt in de provincie Overijssel;
  • is gedumpt op een locatie:
  • die binnen de grenzen van de gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten valt; of
  • waar de aanvrager eigenaar van is of erfpacht voor betaalt;
  • is niet aangetroffen binnen een ruimte waar de productie van de synthetische drugs plaatsvond;
  • is niet gedumpt via het rioolstelsel, en;
  • is verwijderd en afgevoerd in de periode tussen 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024.
 • Van het dumpte drugsafval:
  • is een melding of aangifte bij de politie gedaan. Het meldingsnummer of proces-verbaalnummer is aanwezig;
  • een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval en ook een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen aanwezi;
  • een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het drugsafval of het oppervlaktewater dan wel de sanering van de bodem aanwezig.
 • De sanering van de bodem:
  • is uitgevoerd volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, en;
  • er is een saneringsverslag aanwezig.

De volledige tekst van de regeling met toelichting kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.5 Opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag. U kunt dit ook lezen op de website van BIJ12 en in het aanvraagformulier.

 • Een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of proces-verbaalnummer.
 • Een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval en ook een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen.
 • De afvoerbon of het saneringsverslag als bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het drugsafval of het oppervlaktewater of van de sanering van de bodem.
 • Een bewijs van bankrekening. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u het aanvraagformulier invult als gemachtigde. Dit formulier vindt u op de website van BIJ12.
Maximale bijdrage
 1. De subsidie aan een gemeente, omgevingsdienst of waterschap is:
  • maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van € 24.999,-;
  • maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, als de kosten meer bedragen dan € 50.000,-. In dit geval is de subsidie nooit meer dan € 200.000,-  
 2. De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van € 200.000,- voor overige aanvragers. 
 3. De minimum subsidie van € 1.000,- is niet van toepassing.
 4. De aanvrager mag voor dezelfde dumping maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling. Dit geldt niet voor subsidieontvangers die in 2021 of 2022 een subsidie hebben ontvangen op basis van deze subsidieregeling en de kosten die voor subsidie in aanmerking komen van het gedumpte drugsafval meer bedroegen dan € 24.999,-. Deze subsidieontvangers mogen in 2023 een aanvraag indienen voor de nog niet gesubsidieerde kosten van het in 2021 of 2022 gedumpte drugsafval. De in 2021 of 2022 ontvangen subsidie wordt dan in mindering gebracht op de te verlenen subsidie in 2023.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is: € 50.000,-.

Een aanvraag voor meer dan € 50.000,- (maximaal € 200.000,-) is mogelijk. In Overleg met het Rijk kan besloten worden om het subsidieplafond te verhogen. 
Wijze van verdeling van het subsidieplafond: in volgorde van ontvangst van de complete subsidieaanvraag tot het subsidieplafond is bereikt.

Contactgegevens BIJ12

Adres:
BIJ12 
Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht

Telefoonnummer: 085 486 22 22
E-mail: regelingdrugsafval@bij12.nl

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met BIJ12. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele Wet- en regelgeving