Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Een stichting, een vereniging of coöperatie zonder winstoogmerk, met een doelstelling die zoveel mogelijk gericht is op maatschappelijke behoeften en vraagstukken uit de buurt of gemeente. De aanvrager is eigenaar of huurder van maatschappelijk vastgoed.

Met maatschappelijk vastgoed bedoelen wij: een gebouwde onroerende zaak met een publieksfunctie in eigendom van een rechtspersoon. Het gaat alleen om een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gemeenschapscentrum of een culturele instelling met een ANBI-status.

Wat

Subsidie, in de vorm van een lening, voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Waarvoor

Voor verduurzamingsmaatregelen van maatschappelijk vastgoed. Verduurzamingsmaatregelen zijn maatregelen die aantoonbaar direct leiden tot energiebesparing of reductie van koolstofdioxide-emissies.

Direct aanvragen

Informatie Stimuleringslening
 1. Het rentepercentage voor de Stimuleringslening bedraagt 2,5%.
 2. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.
 3. De Stimuleringslening is annuïtair. De lening wordt maandelijks afgelost met een automatische incasso.
 4. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 5. De Stimuleringslening wordt onderhands verstrekt. 
 6. De hoofdsom van de Stimuleringslening is minimaal € 5.000,- en maximaal € 200.000,-. 
 7. SVn voert een financiele toets uit. Voor een Stimuleringslening van minder dan € 50.000,- geldt een beknopte toets.
 8. De Stimuleringslening wordt verstrekt voor maximaal 100% van de kosten van de verduurzamingsmaatregelen, de kosten van het energieadvies, de kosten die gepaard gaan met het afsluiten van de Stimuleringslening en de eventuele kosten die nodig zijn om natuurvriendelijk te isoleren. Meer informatie over natuurvriendelijk isoleren is te vinden op www.overijssel.nl/natuurvriendelijkisoleren.
Werkwijze stimuleringslening

Stap 1: U vraagt ons de stimuleringslening te reserveren. U doet dit via het digitale aanvraagformulier.

Stap 2: Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de stimuleringslening.

Stap 3: Wij sturen u een brief met ons toewijzingsbesluit of de afwijzing. 

Met een toewijzingsbesluit kunt u een aanvraag doen voor de Stimuleringslening bij SVn. Zij voeren de financiële toets uit en verstrekken en beheren de Stimuleringslening.

Toelichting

 1. Het toewijzingsbesluit door Gedeputeerde Staten is een reservering voor een Stimuleringslening uit het beschikbare budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een financiële toetsing uitgevoerd door SVn.
 2. Deze subsidieregeling is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de provincie en SVn.
 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij een positieve (financiële) toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en provincie hiervan op de hoogte.
 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Als u het niet eens bent met de financiële toets van SVn, dan kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan u terecht bij de bevoegde burgerlijke rechter.
Voorwaarden en verplichtingen
 • De aanvrager:
  • is de eigenaar of huurder van het maatschappelijk vastgoed, én:
  • de gebruiker van het maatschappelijk vastgoed.
 • Het te verduurzamen gebouw:
  • is maatschappelijk vastgoed;
  • staat in Overijssel en is gebouwd vóór 2013.
 • Als de aanvrager de huurder van het gebouw is dan:
  • heeft de eigenaar van het gebouw:
   • toestemming gegeven om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren, én;
   • de intentie uitgesproken dat het gebouw voor minimaal 15 jaar maatschappelijk vastgoed blijft óf beschikbaar gesteld wordt aan organisaties met een doelstelling gericht op maatschappelijke behoeften.
  • heeft die een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd óf de intentie om minimaal 15 jaar het gebouw te gebruiken voor een doelstelling gericht op maatschappelijke behoeften. 
 • Als de aanvrager de eigenaar is van het gebouw dan mag die maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom hebben.
 • De verduurzamingsmaatregelen zijn:
  Het energieadvies: 
  • is op het moment van aanvraag niet ouder dan 36 maanden;
  • is uitgevoerd door een gecertificeerd energieadviseur. 
 • De kosten voor de aanschaf en installatie van de duurzaamheidsmaatregelen zijn in totaal minimaal € 5.000,-.
 • De subsidie kan verleend worden onder de Algemene De-minimisverordening.

Verplichtingen

 • De aanvrager is verplicht:
  • binnen 8 weken na het toewijzingsbesluit een Stimuleringslening aan te vragen bij SVn;
  • om ons binnen 4 weken nadat dit bekend is geworden een melding te doen als:
   • de verduurzamingsmaatregelen niet uitgevoerd worden;
   • de Stimuleringslening niet wordt aangevraagd;
   • de Stimuleringslening niet is verstrekt door SVn.
  • de activiteiten binnen 24 maanden na de datum waarop de Stimuleringslening is verleend uitgevoerd te hebben;
  • de met de Stimuleringslening aangeschafte apparatuur en materialen niet door te verkopen;
 • Als sprake is van isolatie van gevels en daken dan spant aanvrager zich in om dit op natuurvriendelijke wijze te doen. Meer informatie is te vinden op www.overijssel.nl/natuurvriendelijkisoleren.
 • Bij de verduurzaming rekening te houden met de Omgevingswet.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.9 Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een overzicht van de duurzaamheidsmaatregelen.
 • Een planning van de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen.
 • Als de aanvrager de huurder is: een schriftelijke bevestiging van de eigenaar van het gebouw waaruit blijkt dat die akkoord is met het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.
Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De hoofdsom van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De hoofdsom van de Stimuleringslening is niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 200.000,-.

Toelichting: de afsluitkosten van de lening zijn mee-financierbaar en bedragen 1% van de hoofdsom van het leenbedrag met een minimum van € 1.500,-. De afsluitkosten komen dus bovenop de hoofdsom.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 en 2024 is in totaal: € 2.000.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen complete subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving