Bodemsanering bedrijfsterreinen

Voor wie

Eigenaren of erfpachters van een bedrijventerrein in Overijssel.

Wat

Subsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.

Waarvoor

Voor saneringsmaatregelen.

Direct aanvraagformulier opvragen bij het Overijssel loket

Voorwaarden
 • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein dat bij u in gebruik is.
 • U hebt het terrein verworven in eigendom of in erfpacht vóór 1 januari 1995. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.
 • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd in de zin van de Wet bodembescherming.
 • De verontreiniging is ten minste voor een deel veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
 • De provincie heeft beslist dat er sprake is van ernstige verontreiniging. Het bewijs daarvan is een beschikking die u heeft gekregen of nog gaat aanvragen.
 • De sanering is spoedeisend. Dit staat in de beschikking.
 • Het bedrijventerreinen is aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding was mogelijk tot 1 januari 2008.
 • De sanering mag niet beginnen voordat de subsidie verleend is.
 • Het terrein is een bedrijventerrein.
 • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de bodemsaneringskosten.
 • De verontreiniging komt niet door illegale daden, zie artikel 75 van de Wet bodembescherming.
 • Uiterlijk 31 december 2023 is een saneringsplan of BUS-melding (artikel 39 Wbb) ingediend bij het bevoegd gezag.
 • Uiterlijk 31 december 2024 wordt de subsidie aangevraagd.

De volledige regeling kunt u nalezen in de Besluit financiële bepalingen bodemsanering 2005. De link naar deze regeling kunt u vinden onder het kopje Actuele Wet- en regelgeving.

Meer informatie vindt u op bodembeheer nederland en op bodemplus.nl.
Voor vragen of advies kunt u terecht bij de Stichting Bodembeheer Nederland. 

Verplichte bijlagen

Welke bijlagen u moet meesturen leest u in het Model-aanvraagformulier subsidieverlening. Deze is niet digitaal en kunt u opvragen bij het Overijssel loket.

Hoe vraagt u aan

U vult eerst het Model-aanvraagformulier subsidieverlening in. Deze is niet digitaal en kunt u opvragen bij het Overijssel loket.

U kunt daarna het ingevulde Model-aanvraagformulier subsidieverlening en de verplichte bijlagen indienen via een mail aan overijsselloket@overijssel.nl of per post:

Provincie Overijssel
Team subsidieverlening
Postbus 10078
8000 GB Zwolle.

Afhandeling aanvraag 

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De hoogte van de subsidie hangt af van:

 • Het deel van de verontreiniging dat is veroorzaakt voor 1 januari 1975.
 • De betrokkenheid van de huidige eigenaar bij de veroorzaking van de verontreiniging.
 • Het jaar dat de huidige eigenaar het terrein kreeg.
 • Of bij de laatste overdracht van het perceel een concreet bedrag aan saneringskosten in mindering is gebracht op de koopprijs.
 • Of er sprake is van een MKB-bedrijf.

Afhankelijk van bovengenoemde aspecten kan een subsidie op de netto-saneringskosten worden verkregen tussen de 15 en 70 procent.

Subsidie laten vaststellen

Als u de subsidie wilt laten vaststellen dan gebruikt u het 'Vaststellingsformulier Bodemsanering bedrijfsterreinen'. Deze kunt u opvragen bij het Overijssel loket.

Afhandeling vaststellingen in volgorde van ontvangst

Vaststellingen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen.

Volledigheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een vaststelling niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Compleet ingediende vaststellingen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De maximale behandeltermijn van uw vaststelling is 13 weken.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving