Stimuleren energie-innovatie

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

MKB-ondernemingen.

Wat

Subsidie voor het stimuleren van energie-innovaties van Overijsselse MKB-ondernemers. Zij kunnen de subsidie gebruiken om hun idee voor energie-innovatie (verder) te onderbouwen en uit te werken.

Met energie-innovatie bedoelen wij: een idee voor een nieuw product of productieprocessen. Het gaat hierbij om het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing van producten of productieprocessen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Het doel is bijdragen aan het vergroten van het aandeel duurzame energie of CO2 reductie.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten in de ideefase van een energie-innovatie initiatief:

 • Activiteit A: Ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot een energieprojectplan.
  Bijvoorbeeld: het maken van een concreet en helder projectplan.
 • Activiteit B: Technisch, juridisch of financieel advies.
  Bijvoorbeeld: het laten toetsen van het idee door technische experts; het maken van een financiële onderbouwing van het idee (verdienmodel, investeringsbehoefte, kosten en opbrengsten voor de klant); het onderzoeken of samenwerking met een (internationale) partner mogelijk is en hoe deze samenwerking juridisch vorm kan krijgen; patentonderzoek of marktverkenning.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De energie-innovatie (het idee):
  • draagt bij aan minimaal één doelstelling en ambitie van het Programma Nieuwe Energie;
  • draagt bij aan het thema 'bestaande gebouwde omgeving' en/of het thema 'MKB' van het Supportteam energie innovatie. Dit is een groep van deskundigen met ervaring op het gebied van energie-innovatie. De groep beschikt over een netwerk waar initiatiefnemers een beroep op kunnen doen;
  • is naar oordeel van het supportteam energie-innovatie realistisch;
  • is nog niet zo ver uitgewerkt dat het niet meer gesproken kan worden van een ideefase. In een ideefase is de technische, juridische en financiële haalbaarheid nog niet onderzocht;
  • is geen haalbaarheidsstudie.
 • De ondersteuning en het advies;
  • gaan over duurzame energieopwekking of energiebesparing die plaatsvindt in Overijssel;
  • wordt gegeven door een onafhankelijke deskundige. De deskundige heeft aantoonbaar ervaring;
  • het gewenste resultaat is een energieprojectplan voor de energie-innovatie met zicht op de vervolgstappen.
 • Vraagt u een subsidie aan van € 5.000,- of hoger dan heeft u het energie-innovatie-initiatief al besproken met het Supportteam energie-innovatie. Naar het oordeel van het Supportteam energie-innovatie is er sprake van energie-innovatie-initiatief dat mogelijk in aanmerking kan komen voor een bijdrage op basis van de subsidieregeling 6.3 MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, EFRO of REACT.
 • GEWIJZIGD De activiteiten moeten binnen 12 maanden na de subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening en de De-minimisverordening Landbouw.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.16 Stimuleren energie innovatie.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen, als dit van toepassing is, eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een offerte waaruit blijkt:
  • wat de kosten zijn;
  • in welke periode het advies of de ondersteuning wordt gegeven.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie heeft ontvangen van de provincie of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint, waarop alleen naam en rekeningnummer zichtbaar zijn is voldoende. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw onderneming dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Hoe vraagt u aan

U kunt aanvragen met het digitale formulier dat u kunt vinden op deze pagina..

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 5.000,- per aanvraag.
 • De subsidie is maximaal € 10.000,- per aanvraag als het gaat om een energie innovatie-initiatief dat mogelijk in aanmerking kan komen voor een bijdrage op basis van subsidieregeling 6.3 MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, EFRO of REACT.

Toelichting: De aanvrager kan een hogere subsidie ontvangen omdat het uitwerken van een idee tot een energieprojectplan, en het daarbij behorende technisch, juridisch of financieel advies om toe te werken naar een MIT-, EFRO- of REACT-aanvraag, vrij uitgebreid is. De kosten van een subsidieadviesbureau komen niet voor subsidie in aanmerking.

Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor het jaar 2024: € 44.999,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving