Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel

U kunt het hele jaar aanvragen.

Voor wie

Overijsselse gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties, ondernemingen of maatschappelijke instellingen.

Wat

Subsidie voor een energieleverend parkeerterrein in Overijssel.

Met energieleverend parkeerterrein bedoelen wij een parkeerruimte waar zonnepanelen geïnstalleerd worden met oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Het realiseren van een draagconstructie;
 • Activiteit B: Het vervangen of verstevigen van de fundering van het parkeerterrein, nodig voor de draagconstructie;
 • Activiteit C: Het realiseren van een batterij voor lokale tijdelijke opslag als onderdeel van het energieleverend parkeerterrein.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is geen particulier, een eenmanszaak, een v.o.f. of een zzp-er;
  • installeert en neemt de zonnepanelen in gebruik binnen 24 maanden na subsidieverlening;
  • mag nog niet gestart zijn met de activiteiten;
  • kan 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • Het gewenste energieleverende parkeerterrein:
  • wordt uitgevoerd in Overijssel;
  • is financieel haalbaar.
 • Er wordt minimaal 420 kWp vermogen geïnstalleerd.
 • De gemeente is positief over de realisatie.
 • De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:
  • het gebruikelijke beheer en onderhoud van het energieleverende parkeerterrein;
  • installatie van het zonne-energiesysteem zelf, zoals de zonnepanelen en de omvormer;
  • de benodigde aansluiting op het elektriciteitsnetwerk;
  • de realisatie van laadpalen;
  • beveiligingsmaatregelen;
  • het plaatsen van hekwerk om de parkeerlocatie.
 • De aanvraag past binnen de regels van de de-minimisverordening. Voor activiteit c (batterij) geldt dat het ook kan passen binnen de regels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 3.13 Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. 

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een haalbaarheidsonderzoek met een kosten-baten analyse voor de exploitatietermijn waaruit blijkt dat de realisatie van het energieleverende parkeerterrein financieel haalbaar is.
 • Een offerte, een opdrachtverlening of overeenkomst van de gewenste partij die het zonne-energieleverende parkeerterrein gaat realiseren. De opdrachtverlening of overeenkomst mag ook onder voorbehoud van deze subsidieverlening ondertekend zijn.
 • Een berekening van het te installeren vermogen aan zonnepanelen en de geschatte jaarlijkse energieopwekking van het zonne-energieleverende parkeerterrein.
 • Ontwerpschetsen van het zonne-energieleverende parkeerterrein.
 • Als de aanvrager:
  • niet de eigenaar van het zonne-energieleverende parkeerterrein is: een getekende instemmingsverklaring van de eigenaar van het parkeerterrein;
  • geen gemeente is: een bewijsstuk waaruit blijkt dat de gemeente positief is over het realiseren van een energieleverend parkeerterrein.
 • Een bewijs van bankrekening als u nog nooit subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie voor het realiseren van een energieleverend parkeerterrein is maximaal 45% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en maximaal € 200.000,- per aanvraag.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de jaren 2024 en 2025 samen is in totaal: € 300.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving