Kleine mestvergister op boerderijen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.
Let op: vanaf 30 april is het invullen van een Bibob-vragenformulier verplicht.

Voor wie

Ondernemers, namelijk een BV (besloten vennootschap), een NV (naamloze vennootschap), een maatschap, een vof (vennootschap onder firma), CV (commanditaire vennootschap) of een eenmanszaak.

U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van de bovenstaande rechtsvormen op te richten.

Wat

Subsidie voor activiteiten die nodig zijn om biogas of groen gas te produceren met mestvergisters.

Met mestvergister bedoelen wij: een installatie waarmee organische stof van alleen dierlijke mest wordt omgezet in biogas voor warmte.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit(en):

 • het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister;
 • de aanleg van een groengasleiding of biogasleiding vanaf 1000 meter;
 • de aanleg van een nabewerkingsinstallatie voor vergiste mest (digestaat), anders dan een navergister of opslagsilo.

Let op: de aanschaf en installatie van de mestvergister komen niet voor subsidie in aanmerking.

Direct aanvragen

Advies

Check de stand van zaken en de mogelijkheden van het Provinciaal Programma Landelijke Gebied in uw omgeving. Informatie hierover vindt u op de website. Op de website vindt u ook het mailadres voor contact met de gebiedsregisseurs van de provincie.

Bibob -GEWIJZIGD-

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2024' starten wij voor deze subsidieregeling een eigen onderzoek naar de integriteit van aanvragers. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

In de subsidieregeling staat dat u een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier moet inleveren. Komt u voor subsidie in aanmerking dan geven wij geen voorschotten totdat de beoordeling is afgerond. Als het Bibob-vragenformulier niet of niet compleet wordt ingediend, dan wordt de subsidie afgewezen. Voordat de subsidie wordt afgewezen krijgt u nog de gelegenheid om het Bibob-vragenformulier in te dienen of aan te vullen.

Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat stuurt u het Bibob-vragenformulier niet mee het aanvraagformulier. U kunt het sturen naar:

VERTROUWELIJK
Provincie Overijssel
T.a.v. Teamleider BC
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

of per email naar: bibob@overijssel.nl.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft voor de mestvergister en de activiteit(en) de benodigde vergunningen en akkoord op de verplichte meldingen gekregen;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
  • kan één keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • kan niet aanvragen als het een landbouwonderneming is die de mestvergister in eigendom heeft. Er moet een aparte onderneming worden opgericht voor de productie en levering van biogas of groen gas. Deze onderneming heeft geen juridische en financiële verbondenheid met een landbouwonderneming en voert een gescheiden financiële administratie.
 • De mestvergister:
  • wordt gerealiseerd in Overijssel.
  • heeft een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 kuub mest per jaar.
 • Het totale energieverbruik voor het in werking hebben van de mestvergister bedraagt maximaal 1/3 van de energielevering van de mestvergister, inclusief de eventuele aanvoer van mest van derden.
 • Het biogas uit de mestvergister wordt:
  • opgewaardeerd op de boerderij tot groen gas en in het openbare aardgasnet ingevoed, of;
  • in een centrale installatie opgewaardeerd tot groen gas en in het openbare aardgasnet ingevoed, of;
  • wordt direct als biogas aan een afnemer geleverd voor warmteproductie of stoomproductie.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting leest u in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.11 Kleine mestvergister op boerderijen. Deze vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving op deze pagina.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om ons begrotingsformat te gebruiken.
 • Offerte(s).
 • De energiebalans opgesteld door de leverancier van de mestvergister. Dit is een opgave van de hoeveelheid geproduceerd biogas in m3 per jaar, de warmte- en elektriciteitsvraag van de installatie.
 • Hoeveelheid ton mest die aangevoerd wordt van buiten het eigen bedrijf en hoeveel vervoerskilometers dat betreft.
 • Een kopie van de vergunning(en) en eventueel het akkoord op de melding(en).
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons Voorbeeld machtiging.

Let op: het verplichte Bibob-vragenformulier stuurt u naar het adres dat u kunt vinden onder het kopje Bibob -GEWIJZIGD-.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag -GEWIJZIGD-

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Bijlage Bibob-vragenformulier

Het Bibob-vragenformulier valt niet onder de compleetheidstoets. De subsidie kan, zonder voorschotten, verleend worden als u voor subsidie in aanmerking komt.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 100.000,- per aanvraag en per mestvergister.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor het jaar 2024: € 1.100.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy.  Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele Wet- en regelgeving