Kleine mestvergister op boerderijen

Voor wie

Ondernemers, namelijk een BV (besloten vennootschap), een NV (naamloze vennootschap), een maatschap, een vof (vennootschap onder firma), CV (commanditaire vennootschap) of een eenmanszaak.

U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van de bovenstaande rechtsvormen op te richten.

Wat

Subsidie voor activiteiten die nodig zijn om biogas of groen gas te produceren met mestvergisters.

Met mestvergister bedoelen wij: een installatie waarmee organische stof van alleen dierlijke mest wordt omgezet in biogas voor warmte.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit(en):

 • het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister;
 • de aanleg van een groengasleiding of biogasleiding vanaf 1000 meter;
 • de aanleg van een nabewerkingsinstallatie voor vergiste mest (digestaat), anders dan een navergister of opslagsilo.

Let op: de aanschaf en installatie van de mestvergister komen niet voor subsidie in aanmerking.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur.

Advies

Check de stand van zaken en de mogelijkheden van het Provinciaal Programma Landelijke Gebied in uw omgeving. Informatie hierover vindt u op de website. Op de website vindt u ook het mailadres voor contact met de gebiedsregisseurs van de provincie.

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' starten wij voor deze subsidieregeling een eigen onderzoek naar de integriteit van aanvragers. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als uit ons onderzoek blijkt dat wij meer informatie nodig hebben dan kunnen wij u vragen om een Bibob-vragenformulier subsidies in te vullen. In dat geval worden geen voorschotten verstrekt totdat de beoordeling van het ingezonden Bibob-formulier subsidies afgerond is. 
De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

U hoeft een Bibob-vragenformulier alleen in te vullen als wij daarom vragen

Het niet of onvolledig insturen van het Bibob-formulier subsidies is reden om de aanvraag buiten behandeling te laten of in te trekken. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft voor de mestvergister en de activiteit(en) de benodigde vergunningen en akkoord op de verplichte meldingen gekregen;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
  • kan één keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • kan niet aanvragen als het een landbouwonderneming is die de mestvergister in eigendom heeft. Er moet een aparte onderneming worden opgericht voor de productie en levering van biogas of groen gas. Deze onderneming heeft geen juridische en financiële verbondenheid met een landbouwonderneming en voert een gescheiden financiële administratie.
 • De mestvergister:
  • wordt gerealiseerd in Overijssel.
  • heeft een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 kuub mest per jaar.
 • Het totale energieverbruik voor het in werking hebben van de mestvergister bedraagt maximaal 1/3 van de energielevering van de mestvergister, inclusief de eventuele aanvoer van mest van derden.
 • Het biogas uit de mestvergister wordt:
  • opgewaardeerd op de boerderij tot groen gas en in het openbare aardgasnet ingevoed, of;
  • in een centrale installatie opgewaardeerd tot groen gas en in het openbare aardgasnet ingevoed, of;
  • wordt direct als biogas aan een afnemer geleverd voor warmteproductie of stoomproductie.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting leest u in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.11 Kleine mestvergister op boerderijen. Deze vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving op deze pagina.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting. Het is verplicht om ons begrotingsformat te gebruiken.
 • Offerte(s).
 • De energiebalans opgesteld door de leverancier van de mestvergister. Dit is een opgave van de hoeveelheid geproduceerd biogas in m3 per jaar, de warmte- en elektriciteitsvraag van de installatie.
 • Hoeveelheid ton mest die aangevoerd wordt van buiten het eigen bedrijf en hoeveel vervoerskilometers dat betreft.
 • Een kopie van de vergunning(en) en eventueel het akkoord op de melding(en).
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons Voorbeeld machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 100.000,- per aanvraag en per mestvergister.
Beschikbaar budget
 • Subsidieplafond voor de jaren 2022 en 2023: € 1.800.000,-.
 • Subsidieplafond voor het jaar 2024: € 200.000,-.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele Wet- en regelgeving