Natuur en samenleving 2.0

Voor wie

Een organisatie of bedrijf.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de relatie tussen natuur en mensen. Het gaat daarbij om de betekenis van natuur als bedoeld in de Omgevingsvisie.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur sterker maken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten.
 • Activiteit B: Activiteiten die de natuurwaarde vergroten in en van de bebouwde omgeving, of van randen van steden en dorpen.
 • Activiteit C: Activiteiten die bijdragen aan de beleving van natuur bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben.
 • Activiteit D: Procesondersteuning bij het tot stand brengen van een bewonersplan, ook wel bekend als de Groene Lopers.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 juli 2024 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • de activiteiten vinden plaats in Overijssel of zijn voor inwoners van Overijssel;
  • onderdelen van de aanpak en uitgangspunten kunnen worden gebruikt bij andere projecten op het gebied van natuur en samenleving;
  • GEWIJZIGD: de aanleg van groen vindt plaats in de openbare ruimte of op een plek die vrij toegankelijk of beleefbaar is;
  • als sprake is van gebruik van een locatie of een openbare ruimte, dan dient de eigenaar daarvan toestemming te hebben gegeven;
  • er is sprake van een samenwerking met minimaal twee andere Overijsselse partijen die ook een rol hebben in de uitvoering;
  • de activiteiten dragen bij aan minimaal één van de andere provinciale doelen die te vinden zijn in de Programmabegroting die jaarlijks door Provinciale Staten wordt vastgesteld;
  • de benodigde vergunningen zijn aangevraagd of verkregen;
  • dekking van de begroting is geregeld of zal binnen 3 maanden geregeld kunnen worden;
  • de activiteit draagt bij aan het versterken van de mix van met name inheemse planten en dieren;
  • met de activiteit wordt de kwaliteit verbeterd op het gebied van beleefbaarheid en biodiversiteit.
 • De aanvraag gaat niet over een investering in gebouwen of schoolpleinen, speeltoestellen, beweegtoestellen, verharde wegen, paden en bruggen, boerderijdieren of verblijven voor boerderijdieren. Aanleg van natuurlijke spelaanleidingen zoals heuvels, wilgentenen speelhuisjes, klimbomen of waterelementen kunnen wel voor subsidie in aanmerking komen.
 • Normaal onderhoud of beheer komt niet in aanmerking voor subsidie behalve als er sprake is van nazorg, zoals inboet, in het eerste jaar.
 • Deze subsidieregeling valt onder de De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.3 Natuur en samenleving 2.0.

Extra voorwaarden activiteit A
 • Kinderen uit de omgeving of kinderen die de voorziening gaan gebruiken worden actief betrokken bij het uitwerken van het idee en het uitvoeren van de activiteiten.
 • Buurtbewoners, gebruikers of vrijwilligers worden actief betrokken bij het uitwerken van het idee en de uitvoering van de activiteiten.
 • NIEUW: Er worden extra planten, struiken, bomen of gras aangeplant zodat de ruimte groener wordt.
Extra voorwaarden voor activiteiten B
 • Er worden extra planten, struiken, bomen of gras aangeplant zodat de ruimte groener wordt.
 • Er is sprake van een bewonersinitiatief. Dit betekent dat het idee vanuit de samenleving komt óf dat de inwoners van Overijssel intensief worden betrokken bij het uitwerken van het idee en de uitvoering van activiteiten.
 • Minimaal één van de volgende partijen is actief betrokken bij de uitvoering:
  • de betreffende gemeente;
  • een lokale stichting, vereniging, bewonersgroep of onderneming;
  • eigenaren van de gronden.
 • Als het gaat om een vergroening van een bedrijventerrein dan worden werknemers en buurtbewoners betrokken bij het uitwerken van het idee en uitvoering van de activiteiten.
Extra voorwaarden voor activiteit C
 • Een zorginstelling is actief betrokken bij de uitvoering.
 • NIEUW: Er worden extra planten, struiken, bomen of gras aangeplant zodat de ruimte groener wordt.
 • De fysieke vergroening vindt plaats in de buitenruimte.
 • De vergroening vindt zoveel mogelijk plaats op een plek die vrij toegankelijk of beleefbaar is. Er geldt een uitzondering voor zorginstellingen. Zorginstellingen kunnen de vergroening realiseren op een plek die niet vrij toegankelijk of beleefbaar is, als maximaal wordt ingezet op toegankelijkheid voor zoveel mogelijk gebruikers.
Extra voorwaarden voor activiteit D
 • De Groene Loper heeft het doel om een grote afwisseling aan deelnemers te bereiken.
 • De Groene Loper spant zich in om jaarlijks minimaal € 10.000,- aan financiering voor uitvoeringsactiviteiten bij elkaar te krijgen.
 • De Groene Loper is minimaal 2 jaar actief.

Met Groene Loper bedoelen wij: een lokale, informele werkorganisatie die zoveel mogelijk mensen met natuur in de eigen leefomgeving wil verbinden. Dit door de onderlinge verbinding te leggen en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan. Hierin beschrijft u minimaal:
  • de doelgroepen waarmee wordt gewerkt of samengewerkt;
  • de manier waarop de samenleving wordt betrokken bij het project of hoe er steun uit de samenleving is of wordt gevonden;
  • de activiteiten die worden verricht en de kosten per activiteit;
  • de planning;
  • de gewenste resultaten;
  • een schetsontwerp voor de groene inrichting of een beplantingsplan dat is opgesteld door een deskundige;
  • de manier waarop het beheer en onderhoud duurzaam is geregeld;
  • hoe opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld of beschikbaar wordt gesteld.
 • Als de aanvrager niet de eigenaar van de gronden is: een door de eigenaar van de gronden ondertekende verklaring waaruit blijkt dat die toestemming heeft gegeven voor de realisatie of herinrichting van groen.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie heeft ontvangen van de provincie of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Voordat u aanvraagt

Neem voor advies en ondersteuning contact op met een beleidsmedewerker voor Natuur en samenleving.
U kunt hiervoor mailen naar natuurensamenleving@overijssel.nl.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Kosten die voor de subsidie in aanmerking komen
 1. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn minimaal € 10.000,-.
 2. Voor activiteit D (Groene Lopers) geldt dat alleen de proceskosten voor subsidie in aanmerking komen.
 3. Voor de activiteiten A t/m C geldt dat de volgende kosten voor subsidie in aanmerking komen:
  • De personeelskosten van de eigen organisatie en de kosten van derden.
  • De inzet van uren van vrijwilligers voor coördinerende of organisatorische werkzaamheden. In de begroting en het dekkingsplan mag die inzet opgenomen worden voor maximaal € 15,- per uur.
  • Voor deze kosten geldt ook nog dat u maximaal:
   • 20% van de in de begroting opgenomen kosten mag besteden aan de aanleg van een half verhard pad voor natuurbeleving;
   • 10% van de in de begroting opgenomen kosten mag besteden aan kosten voor communicatie en educatieve activiteiten (zoals drukkosten voor nieuwsbrieven, folders, flyers, informatieborden, websites).
   • 25% van de kosten mag besteden aan ontwerp- en proceskosten.
Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 30.000,- per aanvraag (voor de activiteiten A, B en C) én € 30.000,- per Groene Loper die voor het eerst aanvraagt op basis van deze subsidieregeling.
 3. De subsidie is maximaal € 20.000,- voor de Groene Lopers die al eerder subsidie hebben ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 4. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 5.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond geldt voor 2022 en 2024: € 960.885,-.

Meer informatie
 • Een overzicht van onze beleidsdoelen kunt u vinden in onze Begroting. Als u op een Kerntaak klikt dan vindt u alle beleidsdoelen die daar onder vallen.
 • Op de website van Groenbezig vindt u meer informatie over Groene Lopers.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 Actuele Wet- en regelgeving