Natuur en landschap

 • Aanpak van invasieve exoten 2.0 (planten en/of dieren)

  Subsidie voor het verwijderen van aangewezen invasieve planten en/of dieren, ook wel exoten genoemd, in Overijssel. Met verwijderen bedoelen wij het volledig bestrijden of zo goed mogelijk terugdringen (beheersen) van invasieve exoten.

 • Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan vernieuwing en verduurzaming van de agro&food sector in Overijssel.

 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Subsidie voor natuurbeheer in landbouwgebieden.

 • Beloning duurzame melkveehouders Overijssel

  Subsidie voor een pilotproject waarbij de melkveehouders die meedoen aan het pilotproject beloond worden voor de behaalde duurzaamheidsscores en de daarmee samenhangende voorbereiding, administratie, toezicht en monitoring. Het gaat om de duurzaamheidsscores van kringlooplandbouw op het gebied van biodiversiteit, water, bodem, klimaat en stikstof.

 • Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027

  Subsidie voor provincies, waterschappen, gemeenten, Vitens en LTO Noord voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van grondwatervoorraden, het optimaliseren van watersystemen en een efficiënter gebruik van water.

 • Faunabeheereenheden

  Subsidie voor het opstellen en uitvoeren een Faunabeheerplan.

 • Groene schoolpleinen

  Subsidie voor basisschoolpleinen in Overijssel voor het aanleggen van een groen schoolplein.

 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

 • Klimaatadaptatiemaatregelen 2021-2027

  Subsidie om Overijssel voor ter bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat door een klimaatadaptieve inrichting van de provincie in 2050. De subsidie is voor projecten van gemeenten en waterschappen, waarvoor ook een Rijksbijdrage is verleend. Het gaat om de provinciebijdrage die is opgenomen in de aanvraag voor de Rijksbijdrage.

 • Klimaatadaptatiemaatregelen werkregio RIVUS

  Subsidie om plannen van gemeenten en waterschappen op het gebied van klimaatmaatregelen te ondersteunen voor de opgaven van het werkgebied RIVUS.

 • Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

  Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

 • Meer bos in Overijssel

  Subsidie voor het realiseren van bos en/of houtwallen. Het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan is onderdeel van deze subsidie. Voedselbossen komen niet in aanmerking.

 • Natuur en samenleving 2.0

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de relatie tussen natuur en mensen. Het gaat daarbij om de betekenis van natuur als bedoeld in de Omgevingsvisie.

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

 • Stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&food sector

  Subsidie voor activiteiten die de transitie naar kringlooplandbouw bevorderen.

 • Transitievergoeding nieuwe teelten Overijssel

  Subsidie voor landbouwondernemers die willen omschakelen naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. landbouwondernemers nemen nieuwe teelten op in hun teeltplan en werken aan kennis- en ketenontwikkeling en kennisdeling op het gebied van nieuwe teelten.

 • Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000

  Subsidie voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de realisatie van natuurherstelmaatregelen voor de instandhouding van de Natura 2000-gebieden.

 • Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen

  Subsidie voor de verplaatsing van een landbouwbedrijfsgebouw in het belang van de Ontwikkelopgave Natura 2000.

 • Wolf- en goudjakhals preventieve middelen

  Subsidie voor bedrijven en organisaties voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen en/of de productie van warmte opgewekt door middel van een zonnecollector.