Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000

Voor wie

Een partner van Samen werkt beter of een particulier, een stichting, een vereniging, een BV, een NV of een maatschap die gronden in eigendom heeft die relevant zijn voor de Ontwikkelopgave en binnen de begrenzing van de Omgevingsvisie vallen.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de realisatie van natuurherstelmaatregelen voor de instandhouding van de Natura 2000-gebieden.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • De verkenning van een gebiedsproces met als resultaat een programma van eisen (fase 1).
 • Het opstellen van een gebiedsplan of gebiedsofferte op basis van het programma van eisen (fase 2).
 • Het realiseren van een gebiedsplan of gebiedsofferte óf het realiseren van interne maatregelen (fase 3).
 • Het gebruik en beheer (fase 4).
 • Het opstellen van een plan van aanpak voor fase 2, fase 3 of fase 4.

Direct aanvragen

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2024' kunnen wij een eigen onderzoek starten naar de integriteit van aanvragers. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit vanaf € 1.000.000,- per aanvraag.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als uit ons onderzoek blijkt dat wij meer informatie nodig hebben dan kunnen wij u vragen om een Bibob-vragenformulier subsidies in te vullen. In dat geval worden geen voorschotten verstrekt totdat de beoordeling van het ingezonden Bibob-formulier subsidies afgerond is. 
De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders. Bij particulieren over bestuursfuncties en financiën.

U hoeft een Bibob-vragenformulier alleen in te vullen als wij daarom vragen

Het niet of onvolledig insturen van het Bibob-formulier subsidies is reden om de aanvraag buiten behandeling te laten of in te trekken. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

Voorwaarden
 • De voorzitter van het Bestuurlijk overleg (fase 1) of de programmaleider van de Ontwikkelopgave Natura 2000 (fase 2, 3 en 4) heeft een positief advies gegeven over de subsidieaanvraag. U stuurt het goedkeuringsformulier mee met de aanvraag. Let op: zonder dit formulier kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen!
 • De partners van Samen werkt Beter zijn: Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Boerennatuur.nl, Overijssels Particulier Grondbezit, RECRON, Staatsbosbeheer, VNG Overijssel, een Overijsselse gemeente, Vitens, VNO-NCW Midden, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn & IJssel.
 • Voor particuliere grondeigenaren geldt dat een subsidieaanvraag voor fase 3 niet eerder mogelijk is dan nadat zijn of haar percelen zijn opengesteld op de Ambitiekaart die onderdeel is van het Natuurbeheerplan Overijssel.
 • De activiteiten passen binnen de kaders en doelstellingen in de Omgevingsvisie, wateropgave (Kaderrichtlijn Water), het investeringsbesluit sociaal flankerend beleid, de afspraken met de Rijksoverheid, Natura 2000 en het akkoord 'Samen werkt beter'.
 • Alleen activiteiten die vanaf 1 januari 2015 zijn uitgevoerd komen in aanmerking.
 • U heeft voor deze activiteiten nog geen subsidie van de provincie of andere overheden ontvangen waardoor het totaal aan subsidie meer bedraagt dan 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen van de Natura2000-maatregel.
 • Deze subsidie valt voor de activiteiten 'Het realiseren van een gebiedsplan door het realiseren van interne maatregelen, inclusief het gebruik en het beheer ervan' onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

De volledige tekst van de regeling met toelichting kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.20 Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000.

Verplichte bijlagen

Let op: wij vragen u dringend de hieronder genoemde bijlagen mee te sturen met uw aanvraag zodat wij deze direct in behandeling kunnen nemen. Stuurt u de bijlagen niet mee dan moet u langer wachten op ons besluit!

 • Een plan van aanpak waarin de activiteiten zijn beschreven.
 • Een door de programmaleider van de Ontwikkelopgave Natura 2000 ondertekend goedkeuringsformulier waaruit blijkt dat er positief advies is gegeven. Let op:zonder dit formulier kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen!
 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2027: € 45.000.000,-,

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begrotingen door Gedeputeerde Staten.

Ambitiekaart

Hieronder wordt uitgelegd hoe u naar de ambitiekaart gaat als u op de link drukt, het laden van de link kan even duren.

Kies Kaarten -> Landelijk gebied -> beleid -> Natuurbeheerplannen -> Natuurbeheerplan 2022 -> Ambitiekaart.

Ga naar de Ambitiekaart.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele Wet- en regelgeving