Aanpak van invasieve exoten 2.0 (planten en/of dieren)

U kunt niet meer aanvragen voor de activiteit C. Het budget voor deze activiteit is bereikt.

Voor wie

Een gemeente, een waterschap, een Terreinbeherende Organisatie, een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een maatschap, een v.o.f. of een particuliere grondeigenaar.

Wat

Subsidie voor het verwijderen (bestrijden of beheersen) van invasieve exoten.

Met invasieve exoten bedoelen wij: planten of dieren die niet zelfstandig maar alleen door menselijk handelen Nederland hebben kunnen bereiken. Zij brengen grote schade toe aan inheemse soorten of leveren risico’s op voor de gezondheid van mens of dier, hoogwaterveiligheid, hydrologie of economie.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: het verwijderen van invasieve exoten, en de hybriden, die opgenomen zijn in bijlage 1A en die worden verwijderd buiten de begrenzing van N2000-gebieden, buiten de invloedsgebieden van N2000 en buiten het NNN;
 • Activiteit B: het verwijderen van invasieve exoten, en de hybriden, die opgenomen zijn in bijlage 1B en die worden verwijderd binnen het NNN, maar niet binnen N2000-gebieden en niet in de invloedsgebieden van N2000; 
 • Activiteit C: het verwijderen van invasieve exoten, en de hybriden, die opgenomen zijn in bijlage 1B en die worden verwijderd binnen de begrenzing van N2000-gebieden of de invloedsgebieden van N2000, waarvan de aanpak niet past binnen het reguliere beheer, zoals weergegeven in de beheerplannen van het betreffende N2000-gebied.

De bijlagen vindt u in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 bij paragraaf 4.17 Aanpak invasieve exoten 2.0.

Direct aanvragen

Let op: gebruik geen DigiD als u voor of namens een stichting, vereniging of bedrijf aanvraagt. U kunt dan alleen uw persoonlijke adresgegevens invullen en niet de adresgegevens van uw organisatie. Bent u een particulier dan kunt u wel gebruik maken van DigiD.

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • kan maximaal één keer per jaar subsidie aanvragen. Waterschappen, Terreinbeherende Organisaties, -stichtingen, -verenigingen en landgoedeigenaren kunnen twee keer per kalenderjaar een subsidieaanvraag indienen zowel buiten als binnen de N2000-gebieden;
  • moet binnen zes maanden na subsidieverlening starten met de activiteiten.
 • Het verwijderen:
  • gaat alleen over invasieve planten en/of dieren die genoemd staan in Bijlage 1A en Bijlage 1B die horen bij deze subsidieregeling;
  • vindt plaats binnen Overijssel;
  • gebeurt zonder biologische of chemische bestrijdingsmiddelen. Gedeputeerde Staten kunnen hiervan afwijken als zij vinden dat er geen andere verwijderingsmethoden kunnen worden toegepast. De aanvrager moet kunnen aantonen dat de inzet van deze biologische of chemische middelen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders valt.
 • De volgende activiteiten die met de verwijdering van de aangewezen soorten te maken hebben komen in aanmerking voor de subsidie:
  • de coördinatie van vrijwilligers en de coördinatie van extern in te huren bestrijders;
  • het inventariseren van het plangebied, zodat een goede kostenraming gemaakt kan worden;
  • het opstellen van een uitvoeringsplan voor de aanpak van de invasieve exoot of exoten;
  • het feitelijk verwijderen van de invasieve exoot of exoten, vervoer en vernietiging, verbranding of vergisting en de schoonmaak van apparatuur als dat nodig is om verdere verspreiding van de invasieve exoot te voorkomen;
  • het voorbereiden, opstellen of uitvoeren van communicatieve activiteiten of communicatieve producten.
 • De toegepaste verwijderingsmethoden zijn verantwoord en aantoonbaar effectief. Dit houdt in dat er geen goedkopere en even verantwoorde en effectieve alternatieve verwijderingsmethode bekend en beschikbaar is en dat een eventuele ecologische schade zo klein mogelijk is.
 • De aanvraag past binnen de regels van de de-minimisverordening.

De volledige tekst van de regeling en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 en paragraaf 4.17 Aanpak invasieve exoten 2.0. De link vindt u onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken. 
 • Een plan van aanpak. Hierin is opgenomen:
  • een planning;
  • een topografische overzichtskaart en;
  • een detailkaart waarop te zien is waar de verwijdering van welke invasieve exoot, of hybride(n), plaats zal vinden en op welke manier wordt ingezet op een duurzaam resultaat.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie voor de activiteiten A en B is:
  • maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen; en
  • maximaal € 50.000,- per subsidieaanvraag.
 2. De subsidie voor activiteit C is:
  • maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen; en
  • maximaal € 100.000,- per subsidieaanvraag.
 3. Voor de subsidie voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de aanpak van de invasieve exoot of exoten geldt aanvullend dat de subsidie maximaal € 5.000,- per subsidieaanvraag is.
 4. De subsidie voor het voorbereiden, opstellen of uitvoeren van communicatieve activiteiten of communicatieve producten is maximaal € 1.000,- per subsidieaanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 samen is € 1.363.202,- als volgt verdeeld:

 • € 738.202,- voor de activiteiten A en B;
 • € 625.000,- voor activiteit C.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving