Klimaatadaptatiemaatregelen 2021-2027

Wie

Voor de partners van de werkregio’s FLUVIUS, RIVUS, Twents Waternet of Noordelijke Vechtstromen.

Met werkregio's bedoelen wij: samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen, op basis van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie onderverdeeld in de regio’s Twents Waternet, Noordelijke Vechtstromen, RIVUS en FLUVIUS.

Wat

Subsidie om plannen van gemeenten en waterschappen op het gebied van klimaatmaatregelen te ondersteunen voor de opgaven van de werkregio's.

Waarvoor

Subsidie voor projecten die opgenomen zijn in de Projectenlijst voor de betreffende werkregio.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager is de verantwoordelijke voor het betreffende project zoals dat is opgenomen in de Projectenlijst. 
 • Het project:
  • moet opgenomen zijn in de Projectenlijst die geldt voor betreffende werkregio;
  • mag gestart zijn na 1 januari 2021. 
 • Voor het project is in de Projectenlijst een provinciebijdrage opgenomen.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 2.11  Klimaatadaptatiemaatregelen 2021-2027.

Projectenlijsten
Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan. Dit mag ook het plan zijn zoals die is ingeleverd voor de Rijksbijdrage.  
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is 20% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal het bedrag dat voor het betreffende project is opgenomen in de Projectenlijst in de kolom ‘Bijdrage provincie Overijssel’.  
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de jaren 2023 tot en met 2027 is totaal: € 2.800.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving