Klimaatadaptatiemaatregelen werkregio RIVUS

Wie

Voor de partners van de werkregio RIVUS.

Met werkregio RIVUS bedoelen wij: samenwerkingsverband voor de afvalwaterketen en voor klimaatadaptatie in West Overijssel. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende partners: de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de afvalwaterketen gaat het om alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering. 

Wat

Subsidie om plannen van gemeenten en waterschappen op het gebied van klimaatmaatregelen te ondersteunen voor de opgaven van het werkgebied RIVUS. Het gaat om de rijksbijdrage.

Waarvoor

Subsidie voor projecten die opgenomen zijn in de Projectenlijst.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager is de verantwoordelijke voor het betreffende project zoals dat is opgenomen in de Projectenlijst. 
 • Het project:
  • moet opgenomen zijn in de Projectenlijst;
  • mag gestart zijn na 1 januari 2021 en moet uitgevoerd zijn voor 31 december 2027. 
 • Voor het project is in de Projectenlijst een rijksbijdrage opgenomen.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 2.10  Klimaatadaptatiemaatregelen werkregio RIVUS.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gesteld begrotingsformat te gebruiken.
 • Een projectplan. Dit mag ook het plan zijn zoals die is ingeleverd voor de Rijksbijdrage.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 33% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal het bedrag dat voor het betreffende project is opgenomen in de Projectenlijst in de kolom ‘Rijksbijdrage netto’.  
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de jaren 2023 tot en met 2027 is totaal: € 1.182.025,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving