Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Gemeente Aalten, gemeente Almelo, gemeente Amersfoort, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Baarn, gemeente Barneveld, gemeente Berkelland, gemeente Borne, gemeente Bronckhorst, gemeente Brummen, gemeente Coevorden, gemeente Deventer, gemeente Doetinchem, gemeente Duiven, gemeente Ede, gemeente Elburg, gemeente Enschede, gemeente Epe, gemeente Ermelo, gemeente Hardenberg, gemeente Harderwijk, gemeente Hattem, gemeente Heerde, gemeente Hellendoorn, gemeente Hengelo, gemeente Kampen, gemeente Leusden, gemeente Lochem, gemeente Losser, gemeente Nunspeet, gemeente Oldebroek, gemeente Oldenzaal, gemeente Ommen, gemeente Oostgelre, gemeente Oude-Ijsselstreek, gemeente Putten, gemeente Renkum, gemeente Rhenen, gemeente Rijssen Holten, gemeente Soest, gemeente Voorst, gemeente Westervoort, gemeente Wierden, gemeente Winterswijk, gemeente Zevenaar, gemeente Zutphen, gemeente Zwolle, LTO Noord, Vitens, provincie Drenthe, provincie Gelderland, provincie Utrecht, waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Vechtstromen.

Dit zijn partijen die genoemd staan in bijlage 2 van de Bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van grondwatervoorraden, het optimaliseren van watersystemen en een efficiënter gebruik van water.

Waarvoor

Voor de volgende maatregelen:

Robuust watersysteem:

a. Flexibel peilbeheer in hoofdwatersysteem regionale waterbeheerders;
b. Beekherstel en herprofilering leggerwaterlopen;
c. Regelbare drainage en onderwaterdrainage; 
d. Verminderen lokale waterafvoer en ontwatering; 
e. Afkoppelen verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorziening.

Efficiënt watergebruik:

f. Verbeteren bodemstructuur; 
g. Gerichte watergeef-systemen; 
h. Bedrijfsgerichte stimuleringsplannen.

Ruimtelijke adaptatie:

i. Grondgebruik aanpassen: functie veranderen in ruimte voor water;
j. Naaldbos omzetten in heide of loofbos.

De genoemde maatregelen worden in het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2022-2027 uitgelegd.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • mag voor de jaren 2022 tot en met 2027 maximaal 1 keer een aanvraag indienen;
  • heeft de maatregelen uiterlijk 31 december 2027 uitgevoerd.
 • LTO Noord kan ook een gezamenlijke aanvraag indienen voor maatregelen van landbouwondernemers.
 • De uitvoering van de maatregelen mag gestart zijn na 1 januari 2022. Dit geldt niet voor maatregelen of een gezamenlijke aanvraag van LTO Noord.
 • Regulier beheer of onderhoud komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • De eigen bijdrage of de bijdrage van derden mag niet afkomstig zijn van Deltafondsmiddelen van het Rijk.
 • De subsidie aan LTO Noord voldoet voor investeringen bij landbouwondernemingen aan artikel 14 van de LVV.

De precieze voorwaarden kunt u vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 2.5 Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een overzicht van de maatregelen en de begrote kosten. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde format te gebruiken. Het format wordt beschikbaar gesteld door het programmabureau ZON.
  Het programmabureau ZON ondersteunt u ook bij uw aanvraag. Contact: amy@zoetwatervoorzieningoostnederland.nl
 • Extra voor LTO Noord een document met daarin:
  • de volgende gegevens van de deelnemende landbouwondernemingen:
   • NAW-gegevens.
   • KvK-nummer.
   • Naam contactpersoon.
   • Is het een mkb-onderneming: ja/nee.
   • Soort maatregel.
   • Geplande start en einddatum.
   • Per maatregel:
    • de kosten;
    • het aangevraagde subsidiebedrag;
    • de Rijksbijdrage;
    • de eigen bijdrage;
    • de bijdrage van het waterschap.
  • En de volgende verklaringen:
   • De landbouwondernemer heeft verklaart niet in moeilijkheden te verkeren: ja/nee.
   • De landbouwondernemer heeft verklaart geen ontoelaatbare staatssteun terug te moeten betalen: ja/nee.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan?

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal het bedrag zoals opgenomen in de kolom ‘Aan te vragen netto bijdrage na aftrek BTW-compensatie’ als vermeld in bijlage 2, pagina's 26 en 27 van de Bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening Oost-Nederland.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2027 is in totaal: € 44.301.516,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving