Groene schoolpleinen

Met de ontvangen aanvragen is het budget bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket.

Voor wie

Een basisschool in Overijssel of een koepelorganisatie in Overijssel die aanvraagt voor een basisschool.

Wat

Subsidie voor een groen schoolplein.

Een groen schoolplein voldoet aan minimaal 8 van de 11 doelen zoals genoemd onder het kopje 'Omschrijving van een groen schoolplein'.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten om een groen schoolplein te ontwerpen en te realiseren:

 • deskundige procesbegeleiding;
 • het ontwerpen van een groen schoolplein, of;
 • de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een groen schoolplein.

Direct aanvragen

Omschrijving van een groen schoolplein

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken.

FYSIEK

a. Een groen schoolplein is geschikt om én vrij te spelen én buitenlessen te geven én voor de natuur om zich te ontwikkelen.
b. Minimaal 50% van het groene schoolplein heeft een natuurlijk, groen karakter (een mix van gras, struiken, bomen, zand en/ of houtsnippers).
c. Het groen vervult verschillende functies: speelgroen (spelen in en met groen), educatief groen en eet- en ruikgroen.
d. Op een groen schoolplein wordt zoveel mogelijk (vooral) gebruik gemaakt van natuurlijke duurzame materialen en worden geschikte materialen hergebruikt.
e. De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems en draagt bij aan de biodiversiteit. Voor inspiratie zie de Welkomstkaarten Groene Schoolpleinen.
f. Het natuurlijke, groene karakter van het plein zorgt ervoor dat water makkelijker de grond in trekt en dat er voldoende schaduw is (bijvoorbeeld gevelgroen en schaduwbomen).

GEBRUIK

g. Kinderen kunnen en mogen natuur van top tot teen ervaren; kinderen van alle leeftijden kunnen de eigen grenzen verkennen en aanvaardbare risico’s nemen.
h. De speelomgeving biedt plek voor verschillende speelwijzen: rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. Afwisseling in hoog/laag, nat/droog, zon/schaduw dragen daar aan bij.
i. Kinderen kunnen met losse materialen (zoals takken, stenen en zand) en water spelen.
j. Het gebruik van de buitenruimte is opgenomen in het lesprogramma. Kinderen kunnen op het plein leren over planten, dieren, het weer en seizoenen. Ook reken- en taallessen kunnen buiten op het plein plaatsvinden.

PROCES

k. Kinderen, leerkrachten, ouders en buren zijn zo veel mogelijk actief betrokken bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud van het groene schoolplein. 

Voorwaarden
 • Een Overijsselse basisschool:
  • met meerdere pleinen op 1 locatie, kan maximaal 1 keer een aanvraag indienen;
  • met meerdere locaties kan voor elke locatie maximaal 1 keer een aanvraag indienen.
 • Als meerdere basisscholen van verschillende koepelorganisaties een plein delen, kan per basisschool maximaal 1 aanvraag worden ingediend. Voor elke basisschool geldt de voorwaarde voor de eigen bijdrage. Per basisschool wordt een aparte begroting ingediend.
 • U moet binnen 12 maanden na subsidieverlening starten met de aanleg van het groene schoolplein.
 • Het groene schoolplein wordt gerealiseerd op basis van een ontwerp. Het ontwerp is of wordt opgesteld door of in samenwerking met:
  • een deskundige zoals opgenomen op Natuur voor elkaar;
  • een deskundige op het gebied van speelnatuur. De deskundigheid wordt aangetoond door minimaal twee referentieprojecten op het gebied van speelnatuur;
  • een deskundige, waarbij de deskundigheid wordt aangetoond door middel van het ingediende ontwerp.
 • Er mag geen aanvraag worden ingediend voor alleen deskundige procesbegeleiding of voor alleen het ontwerp van een groen schoolplein.
 • Het ontwerp en het aanleggen van een groen schoolplein heeft een minimale begroting van € 17.500,-. De begroting voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • in de begroting wordt minimaal € 7.500,- begroot voor de aankoop en aanleg van groen, inclusief voorbereidende grondwerkzaamheden;
  • alleen kosten die nog gemaakt moeten worden, mogen worden opgevoerd;
  • kosten van speeltoestellen zoals een houten klimrek of wipkip, worden niet opgevoerd;
  • eventuele kosten voor een speelaanleiding, zoals een klimboom of waterpomp, mogen worden opgevoerd;
  • niet groene onderdelen, zoals het plaatsen van tegels, worden alleen opgevoerd als deze nodig zijn voor het groene schoolplein.
 • De activiteiten die niet voor de subsidie in aanmerking komen zijn de reguliere herstel- of onderhoudswerkzaamheden van het betreffende schoolplein.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.8 Groene schoolpleinen.

Verplichte bijlagen

U stuurt volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een offerte voor de aanleg van het groene schoolplein als deze beschikbaar is of een kostenraming.
 • Foto's van het betreffende schoolplein vóór de vergroening.
 • Indien beschikbaar het ontwerp van het groene schoolplein.
 • Twee referentieprojecten van speelnatuur, als de deskundige niet is opgenomen in de lijst van groene ondersteuners op de website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Voordat u aanvraagt

Voor advies en ondersteuning voor uw vergroeningsplannen kunt u contact opnemen met het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel. U kunt hiervoor mailen naar groeneschoolpleinen@ivn.nl.

Kijk voor meer informatie en de toolkit op de website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl. De namen van deskundigen vindt u onder het kopje 'Overzicht van groene ondersteuners'.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is een vast bedrag van € 10.000,- per schoolplein en per schoollocatie.
 • De aanvullende subsidie is een vast bedrag van € 100,- per aangeplante boom. Alleen bomen die op moment van aanplanten een stamomtrek van minimaal 8-10 centimeter hebben, op 1 meter hoogte, komen voor de subsidie in aanmerking.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 totaal: € 789.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving