Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Voor wie

U bent eigenaar of erfpachter en u wilt landbouwgrond omzetten naar natuur of landschap en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verhogen.

Wat

Binnen deze subsidie heeft u twee mogelijkheden die u apart kunt aanvragen en meestal kunt combineren:

 1. Subsidie voor functieverandering.
  Voor landbouwgrond omzetten in bos- of natuurterrein. De waarde van de grond daalt daardoor. U krijgt deze waardedaling voor 85% vergoed.

 2. Subsidie voor investeringsmaatregelen.
  Voor inrichtingsmaatregelen die nodig zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. Of om landbouwgrond geschikt te maken voor natuur. Voorbeelden van inrichtingsmaatregelen zijn een bos aanleggen, een poel graven of een natuurvriendelijke oever maken. Deze investeringsmaatregelen kunnen alleen in combinatie met functieverandering worden aangevraagd. Let op: Mogelijkheden voor het afzonderlijk aanvragen van investeringsmaatregelen zijn beperkt en kunnen alleen gedaan worden in het kader van de Ontwikkelopgave NNN/Natura2000. Zie hiervoor het openstellingsbesluit onder het kopje 'Openstelling'.

Waarvoor

Voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waar

Op de nu geldende Ambitiekaart van Natuurbeheerplan kunt u uw perceel opzoeken.

Kies Kaarten -> Landelijk gebied -> beleid -> Natuurbeheerplannen -> Natuurbeheerplan 2022 -> Ambitiekaart.

Mogelijkheden voor uw perceel

Klik op de kaart, eventueel inzoomen op uw perceel, u ziet dan of er mogelijkheden zijn (opengesteld).

Direct aanvragen (link naar de RVO)

Informatie over de behandeling en vaststelling van uw subsidieaanvraag (link naar RVO)

Voorwaarden Investeringssubsidie
 • De aanvrager is eigenaar of erfpachter van bos, natuur of landbouwgrond waar de subsidie voor wordt aangevraagd.
 • U maakt een investeringsplan dat u afstemt met de coördinator van de provincie Overijssel.
 • Het investeringsplan sluit aan bij het Natuurbeheerplan van de provincie Overijssel, zoals minimaal 6 weken voor de datum van uw subsidieaanvraag gold.
 • In het investeringsplan beschrijft u:
  • de uitgangssituatie
  • het investeringsdoel dat u wilt bereiken
  • de inrichtingsmaatregelen die u moet nemen om het doel te bereiken
  • de oppervlakte waarop u de maatregelen uitvoert
  • waarom u de maatregelen neemt
  • de beoogde eindsituatie van het terrein, waarbij u minimaal het beoogde beheertype en de oppervlakte daarvan aangeeft
  • de wegen en paden die u in stand gaat houden, verbeteren, aanleggen of verwijderen
  • een tijdsplanning waarin u de inrichtingsmaatregelen realiseert
  • een duidelijke, uitgewerkte begroting
 • Deze regeling valt onder de de-minimisverordening.

Combinatie investeringssubsidie en functieverandering?

Vraagt u de investeringssubsidie én de subsidie functieverandering aan? Geef dat in het investeringsplan aan. U hoeft geen apart realisatieplan voor functieverandering te maken.

Voorwaarden Functieverandering
 • De aanvrager is eigenaar of erfpachter van landbouwgrond waar de subsidie voor wordt aangevraagd.
 • U gebruikt de subsidie voor de omzetting van landbouwgrond naar natuur.
 • Met de functieverandering realiseert u de doelen uit het Natuurbeheerplan van de provincie, zoals dat van toepassing is op de datum van uw subsidieaanvraag.
 • U heeft voor de aankoop of verwerving van de landbouwgrond geen subsidie gekregen.
 • Als u subsidie krijgt voor agrarisch natuurbeheer (SNL) dan bent u verplicht de ontvangen subsidie terug te betalen.
 • De functieverandering gebruikt u niet voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of afspraak.
 • U maakt een realisatieplan. In het realisatieplan schrijft u wat de functieverandering is en hoe u dit gaat doen.
 • Vraagt u deze subsidie in combinatie met de investeringssubsidie aan? Dan hoeft u geen realisatieplan te schrijven.

Combinatie investeringssubsidie en functieverandering?

U kunt de investeringssubsidie én de subsidie functieverandering samen aanvragen. Geef dat in het investeringsplan aan. U stelt in dat geval dus 1 plan op. U hoeft niet apart een realisatieplan voor functieverandering op te stellen.

Voordat u aanvraagt

Subsidie functieverandering

U maakt een realisatieplan. Vraagt u tegelijkertijd ook een investeringssubsidie aan, dan hoeft dit niet.

Investeringssubsidie

U maakt een investeringsplan dat aansluit bij het Natuurbeheerplan van de provincie Overijssel. Het is verplicht uw investeringsplan te laten controleren door de provincie. Neem daarvoor contact op met het Overijssel loket. Zij brengen u in contact met de provinciale coördinator SKNL.  Hij bekijkt samen met u alle onderdelen, zoals de pakketkeuze en de natuurmogelijkheden van uw grond. Ook krijgt u tips om uw aanvraag zo goed mogelijk te doen.

Hoe vraagt u aan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling voor ons uit. U maakt gebruik van het aanvraagformulier van de RVO.

Afhandeling aanvraag 

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen.

Beschikbaar budget

Het totale budget voor de jaren 2020-2023 is: € 71.150.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met de RVO. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

 Wet- en regelgeving