Wolf- en goudjakhals preventieve middelen

Voor wie

Een particulier, een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een maatschap, een terreinbeherende organisatie, een ZZP-er, een v.o.f. of een eenmanszaak.

Wat

Subsidie voor het beschermen van gehouden hoefdieren tegen wolf en goudjakhals.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: het plaatsen van wolf- en goudjakhals preventieve middelen in de vorm van nieuwe, vaste afrasteringen.
 • Activiteit B: het plaatsen van wolf- en goudjakhals preventieve middelen in de vorm van verplaatsbare afrasteringen.
 • Activiteit C: het aanpassen van bestaande afrasteringen om deze te kunnen inzetten als wolf- en goudjakhals preventieve middelen.
 • Activiteit D: het realiseren van een nachtkraal.
 • Activiteit E: het realiseren van een vaste of verplaatsbare schaapskooi.
 • Activiteit F: de aanschaf van kuddebeschermingshonden.

U kunt maar voor één activiteit aanvragen maar wel in combinatie met kuddebeschermingshonden.

Voordat u aanvraagt

Voorafgaand aan het indienen van een subsidieverzoek moet eerst een adviseur van de provincie uw situatie ter plekke komen bekijken. De adviseur beoordeelt de situatie ter plekke en geeft aan welke preventieve maatregelen op de locatie het meest doelmatig zijn. Er wordt gelet op ligging van het perceel, het aantal en de soort hoefdieren en de bestaande situatie. 

Afspraak maken? U kunt mailen naar wolven.in.overijssel@overijssel.nl. Eén van de adviseurs zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een afspraak.

Direct aanvragen

Let op: alleen complete aanvragen, dit is met de gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is ook een hobbymatige dierhouder (maximaal 25 gehouden hoefdieren) of een bedrijfsmatige dierhouder (meer dan 25 gehouden hoefdieren), een begrazings- en scheperijbedrijf, een vereniging of stichting voor natuurgraasdieren of een Terreinbeherende Organisatie.
  • heeft niet eerder een subsidie ontvangen voor wolf- of goudjakhals preventieve middelen van de provincie Overijssel of van een andere provincie;
  • mag tijdens de looptijd van deze subsidieregeling maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De activiteiten:
  • worden uitgevoerd in Overijssel;
  • worden uitgevoerd op weiden of in gebieden met uitrastering van weilanden waarop schapen, geiten, damherten, alpaca’s, lama’s, varkens, ezels, pony’s (schofthoogte maximaal 1,47 meter) of gespeende kalveren tot 1 jaar oud, met volledige weidegang worden gehouden.
 • Een adviseur van de provincie Overijssel heeft een positief advies gegeven over de aanvraag, waarin aangegeven is welke vorm van wolf- of goudjakhalspreventie het meest doelmatig is.
 • Deze subsidie kan verleend worden onder de De-minimisverordening Landbouw.

De volledige voorwaarden kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs), hoofdstuk 1 en paragraaf 4.22 Wolf- en goudjakhals preventieve middelen. U vindt deze onder het kopje Actuele wet- en regelgeving op deze pagina.

Extra voorwaarden voor activiteit A
Extra voorwaarden voor activiteit B
 • Door de aanvrager wordt aannemelijk gemaakt dat de dieren binnen Overijssel zullen grazen.
 • Als de aanvrager een begrazings- of scheperijbedrijf is, dan voldoet een draadraster of flexinet met een hoogte van 0.9 meter.
 • De afrastering voldoet aan de eisen zoals vermeld in paragraaf 2.2 van de Faunaschade Preventiekit module wolven.
Extra voorwaarden voor activiteit C

De bestaande afrasteringen moet, na aanpassing, voldoen aan de eisen zoals vermeld in paragraaf 2.2 van de Faunaschade Preventiekit module wolven.

Extra voorwaarden voor activiteit F

U plaatst borden om voorbijgangers te waarschuwen voor de honden. 

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee in het aanvraagformulier.

 • Een ingevuld begrotingsformat wolf- en goudjakhals preventieve middelen
 • Een topografische kaart met de locatie van het perceel of de percelen waarop de vaste afrastering, nachtkraal of vaste schaapskooi wordt aangebracht of aangepast of van het gebied waar de verplaatsbare afrastering of schaapskooi kan worden geplaatst.
 • Het door een adviseur van de provincie ingevulde adviesformulier. Het adviesformulier is beschikbaar gesteld aan de adviseur.
 • Extra als u aanvraagt voor een vaste schaapskooi: een offerte voor de schuur.
 • Een overzicht uit het I&R van de stallijst per 31 december van het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Als het gaat om varkens dan neemt de adviseur van de provincie het aantal varkens op in zijn advies. 
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de subsidie van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is en aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidie totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 1. Alleen de volgende kosten van derden komen voor subsidie in aanmerking: de aankoopkosten van materiaal, machines en apparatuur en aanschaf van kuddebeschermingshonden.
 2. Per materiaal, machine, apparaat of aangeschafte kuddebeschermingshond geldt een subsidiabel tarief per eenheid (pxq). Deze tarieven zijn opgenomen in het begrotingsformat dat verplicht bij de aanvraag ingediend moet worden. 
Maximale bijdrage
 1. Voor de berekening van de subsidie wordt gebruik gemaakt van een begrotingsformat, waarin ook de maximale subsidiebedragen per activiteit zijn opgenomen.
 2. De subsidie voor een bedrijfsmatige dierhouder of een begrazings- en scheperijbedrijf bedraagt maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 3. De subsidie voor een hobbymatige dierhouder of een vereniging of stichting voor natuurgraasdieren bedraagt maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 4. De minimum subsidie van € 1.000,- is niet van toepassing. 
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2023 en 2024 is in totaal € 300.000,-. Er geldt een deelplafond van:

 • € 150.000,- voor een bedrijfsmatige dierhouder of een begrazings- en scheperijbedrijf;
 • € 150.000,- voor een hobbymatige dierhouder of een vereniging of stichtingen voor natuurgraasdieren.  
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Overige informatie over wolven

 Actuele wet- en regelgeving