Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

Let op: voor projecten voor het IBP-VP-gebiedsplan Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente kan alleen nog worden aangevraagd als de activiteiten zijn uitgevoerd na 1 maart 2019 en voor 31 december 2023.

Voor wie

Voor de organisaties die als aanvrager genoemd staan in de Projectenlijst.

Met Projectenlijst bedoelen wij: de Projectenlijst zoals opgenomen in het IBP-VP-gebiedsplan Veedicht gebied Salland Twente, deelgebied Twente óf het IBP-VP-gebiedsplan Veenweide Noordwest Overijssel.

Waarvoor

Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

Direct aanvragen

Voorwaarden -GEWIJZIGD-
 • De activiteiten moeten zijn opgenomen in de Projectenlijst.
 • GEWIJZIGD: De subsidie moet passen binnen de regels van de Landbouwverordening (LVV) en/of de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en/of de Algemene de-minimisverordening en/of de De-minimisverordening Landbouw.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.15 Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. De link naar de regeling vindt u onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Verplichte bijlagen GEWIJZIGD-

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

 • Een projectplan waarin de activiteiten, een planning en begroting van de kosten is opgenomen.
 • NIEUW: Verleningsbrieven als uw bedrijf dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 100% van het bedrag dat voor het betreffende project is opgenomen in de Projectenlijst.
 2. Als een gemeente de aanvrager is dan wordt het bedoelde bedrag verminderd met de vooraf geraamde compensabele btw zoals is opgenomen in de projectenlijst.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 tot en met 2025 totaal: € 2.130.000,-. Er geldt een deelplafond van:

 • € 1.730.000,- voor projecten Veenweide Noordwest Overijssel (Weerribben-Wieden);
 • € 400.000,- voor projecten Veedicht gebied Salland-Twente, deelgebied Twente.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving