Meer bos in Overijssel

Met de ontvangen aanvragen is het budget voor activiteit A ruim bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket.

Voor wie

Eigenaar van de grond waarop de realisatie van bos, houtwal of erfbos plaats vindt.

Met bos bedoelen wij: een vlakvormig en aaneengesloten element met een opgaande begroeiing van minimaal 60% inheemse bomen, struiken en kruiden. Een bos is minimaal 0,5 hectare groot met een minimale breedte van 25 meter.
Met erfbos bedoelen wij: een klein bos van minder dan een hectare op een erf of direct grenzend aan een erf. Ze zijn kenmerkend voor Twente en bestaan voor een groot gedeelte uit Zomereik.

Wat

Subsidie voor het realiseren van bos, houtwallen of erfbos. Dit is inclusief het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan.

Een voedselbos komt niet in aanmerking voor subsidie. Voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door mensen is ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met het doel voedsel te produceren.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: de realisatie van bos, inclusief het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan.
 • Activiteit B: de realisatie van houtwallen of erfbos, inclusief het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan en een beheerplan.
 • Activiteit C: functieverandering, waarbij bos of houtwal gerealiseerd wordt op grond die de bestemming natuur, houtwal of bos krijgt. Functieverandering komt niet voor subsidie in aanmerking als er sprake is van gronden gelegen binnen Natura 2000 of Natuurnetwerk Nederland.
Doe eerst de verplichte pretoets voordat u subsidie aanvraagt

De pretoets wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel. Met de pretoets kunnen wij beoordelen of de realisatie van bos of houtwallen op de betreffende grond past binnen de Bossenstrategie en de geldende Omgevingsverordening Overijssel.

Hoe kunt u de pretoets aanvragen?

U stuurt de onderstaande gegevens naar bossenstrategie@overijssel.nl:

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager.
 • Het kadastrale perceel of de kadastrale percelen waar ingeplant gaat worden.
 • De totale oppervlakte van het in te planten bos.
 • Het type bos dat u wilt realiseren. Let op: voor erfbos is geen subsidie beschikbaar.

Lees de informatie om de digitale kaart te maken.

Direct aanvragen

Let op: er is geen budget beschikbaar voor de realisatie van erfbos.

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' kunnen wij een eigen onderzoek starten naar de integriteit van aanvragers. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Als u een subsidie van meer dan € 1 miljoen vraagt dan kunnen wij, als het eigen onderzoek daar aanleiding toe geeft, u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders. Bij particulieren over bestuursfuncties en financiën.

U vult een Bibob-vragenformulier alleen in als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. In dat geval geven wij geen voorschotten totdat de beoordeling is afgerond. Het niet of niet volledig indienen van het Bibob-formulier betekent dat wij de aanvragen buiten behandeling laten of de subsidie gaan intrekken. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft een pretoets gedaan;
  • is geen bedrijf uit de houtsector die als doel commercieel levensvatbare houtwinning, het vervoer van hout of de verwerking van hout of andere bosrijkdommen tot producten of energiebronnen heeft;
  • is geen grote onderneming;
  • is geen onderneming die op basis van de geldende Unienormen of nationale wet- en regelgeving de productie van landbouwproducten hoe dan ook moet stopzetten.
 • Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor alleen het opstellen van een inrichtingsplan, beplantingsplan of een beheerplan óf voor alleen de functieverandering.
 • Het inrichtingsplan en het beplantingsplan voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • het wordt opgesteld door een deskundige, bijvoorbeeld een ecoloog;
  • het voldoet aan de voorwaarden in Bijlage 1 Beplantingsplan bij deze subsidieregeling;
  • het bevat minimaal de volgende informatie:
   • aanleiding en onderbouwing;
   • locatie, soortkeuze en ontwerp;
   • eisen aan plantmateriaal, inclusief keuring en controle;
   • terreinvoorbereiding en aanplant;
   • bescherming, onderhoud en beheer;
   • oplevering;
   • kostenraming.
 • Het te realiseren bos, de houtwal of het erfbos voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • het wordt gerealiseerd:
   • buiten de grenzen van de bebouwde kom zoals opgenomen in de gemeentelijke kapverordening. U kunt dit navragen bij uw gemeente als u twijfelt;
   • volgens een inrichtings- en beplantingsplan die voldoet aan de genoemde voorwaarden;
   • in Overijssel in een gebied dat op de Kaart is aangemerkt als:
    • ’bosaanleg wenselijk of mogelijk’; of
    • ’landschapsversterking wenselijk of mogelijk’; of
    • onderbouwingsgebied. Realisatie in dit gebied kan alleen als Gedeputeerde Staten hiervoor de subsidieaanvraag afzonderlijk een besluit over hebben genomen, omdat zij vinden dat realisatie van bos in dit gebied een toegevoegde waarde heeft.
     De link naar de kaart vindt u onder het kopje 'Verplichte pretoets'.
  • het gemeentebestuur wil de wijziging van het bestemmingplan regelen. Het gaat hierbij vooral om de landschappelijke inpassing;
  • de realisatie past binnen de geldende Omgevingsverordening Overijssel;
  • de huidige bestemming van de grond verandert naar de bestemming natuur, bos of houtwal;
  • voor de realisatie is geen andere subsidie of bijdrage door een overheid verleend;
  • op de grond mogen in het kader van agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer geen verplichtingen meer rusten op grond van deze of een andere regeling;
  • het bos is:
   • minimaal:
    • 1 hectare als het wordt aangelegd op een locatie grenzend aan het Natuurnetwerk Nederland; óf
    • 5 hectare als het wordt gerealiseerd op een andere locatie; óf
    • 0,5 hectare maar alleen als Gedeputeerde Staten dit voor de subsidieaanvraag specifiek hebben besloten;
   • minimaal 25 meter breed;
  • de houtwal of het erfbos wordt robuust aangelegd zoals bedoeld in de Catalogus Groenblauwe Diensten.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 4.2 Meer bos in Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Extra voorwaarden activiteit C
 • De bestemming landbouwgrond wordt veranderd naar bos, houtwal of natuur. Dit betekent dat op de grond geen productie van landbouwproducten meer plaats vindt. De grond wordt afgewaardeerd.
 • De betreffende landbouwgrond is de afgelopen 5 jaar onafgebroken landbouwkundig gebruikt.
 • De realisatie van bos, houtwal of erfbos vindt plaats op de landbouwgrond die afgewaardeerd wordt.
 • De landbouwproductie op de betreffende landbouwgrond wordt onherroepelijk gestopt en de grond wordt niet meer opnieuw voor landbouwproductie gebruikt.
Verplichte bijlagen -GEWIJZIGD-

Bij de subsidieaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 1. Een intentieverklaring van de gemeente waarin staat dat de gemeente de wijziging van het bestemmingsplan wil regelen. Dit mag ook in de vorm van een email zijn.
 2. GEWIJZIGD: Kaartinformatie over de locatie van het in te planten perceel of de percelen. Daarvoor levert u de volgende informatie aan:
  • een kaartbeeld (.pdf, .jpg of .txt) met daarop duidelijk herkenbaar de begrenzingen van de aangevraagde objecten en bijbehorende oppervlaktes weergegeven, de kadastrale perceelsgrenzen en ten minste een actuele topografische of luchtfoto als ondergrond of;
  • een shapefile (.shp) of ESRI file geodatabase (.gdb) waarin de kaartbegrenzing digitaal is ingetekend.
   Meer informatie over het aanleveren/maken van de  kaartinformatie.
 3. Alleen als op de grond een recht van hypotheek is gevestigd: een verklaring van geen bezwaar van degene aan wie het recht van hypotheek toekomt.
 4. Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 5. Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Extra bijlagen als u akkoord bent met de taxatie.

 • Een sluitende begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Alleen als de kosten voor plantmateriaal, inboet en inplanten en het opstellen van een inrichtings- en beplantingsplan samen meer bedragen dan € 15.000,-: 3 offertes van daar voor geschikt geachte ondernemingen.
 • Het inrichtingsplan en het beplantingsplan. Voor de inhoud zie blok 'Voorwaarden'.
 • Het beheerplan.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint

Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het Overijssel Loket.

Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Deze subsidie wordt afgehandeld in 3 fases

Fase 1: De beoordeling van het kaartmateriaal meegestuurd bij de subsidieaanvraag.
Fase 2: Het uitvoeren van de taxatie door een onafhankelijke externe taxateur.
Fase 3: Het door u wel of niet accepteren van de taxatie. Gaat u akkoord met de taxatie dan stuur u ons de extra bijlagen, zie hiervoor het kopje Verplichte bijlagen.

Wij adviseren u om niet te starten met de uitvoering van de activiteiten totdat u een subsidiebeschikking van ons heeft ontvangen.

Maximale bijdrage

De subsidie voor realisatie van bos, houtwal of erfbos is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Hierbij geldt dat:

 • de subsidie voor de afwaardering van grond bij functieverandering maximaal € 70.000,- per hectare is; en
 • de subsidie voor plantmateriaal, inboet en inplanten en het opstellen van een inrichtings- en beplantingsplan, maximaal € 20.000,- per hectare is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 is in totaal: € 13.500.000,-. Er geldt een deelplafond van:

 • € 11.700.000,- voor realisatie van bos;
 • € 1.800.000,- voor realisatie van houtwallen;
 • € 0,- voor erfbos.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele Wet- en regelgeving