Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

U kunt niet aanvragen voor 2024. De aanvraagperiode is gesloten.

Voor wie

Natuurbeheerders, dit zijn: particuliere eigenaren van natuurgebieden van 75 hectare of meer, natuurorganisaties, het Natuurcollectief Overijssel, het Natuurcollectief Noordwest Overijssel en de Unie van Bosgroepen.

Wat

Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waarvoor

Voor het beheer van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan Overijssel.

Een wijziging op uw perceel melden

Op basis van de regeling SNL moet u ons melden wanneer er wijzigingen zijn op uw perceel. Een wijziging kunt u melden met ons formulier.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende wijzigingen.

U wilt in de toekomst (opnieuw) subsidie voor uw perceel aanvragen

Controleer dan tijdig de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan. Is het natuurbeheertype op uw perceel gewijzigd of nog niet aangegeven op de beheertypenkaart, geef dit dan door aan Emy Visser (EC.Visser@overijssel.nl). Stuur ook een gepaste onderbouwing mee met het verzoek. Bijvoorbeeld een ecologisch onderzoek waaruit het type natuur blijkt. Wij nemen uw verzoek dan mee in de jaarlijkse aanpassing van het Natuurbeheerplan.

U kunt niet langer voldoen aan de beheerverplichting die past bij het beheertype uit de beschikking

Geef dit zo snel mogelijk door aan het Overijssel Loket, telefoon 038 499 88 99 (kies 1) of e-mail subsidie@overijssel.nl. Wij zoeken dan samen naar een passende oplossing.

U kunt niet langer voldoen aan de openstellingsverplichting

Dit is het van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos openstellen en toegankelijk houden van het natuurterrein op minimaal 358 dagen per jaar.

U meldt dit bij het Overijssel Loket, telefoon 038 499 88 99 (kies 1) of e-mail subsidie@overijssel.nl. Meld het ook als u op grond van artikel 2.9, lid 4 van de SRNL vrijstelling heeft van de openstellingsverplichting.

Voorwaarden
 • De aanvrager is een natuurbeheerder: particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties en Natuurcollectieven.
 • U vraagt subsidie aan voor een natuurterrein(en) van 75 hectare of meer. Heeft u minder dan 75 hectare sluit u dan aan bij een Natuurcollectief.
 • U heeft een certificaat natuurbeheer.
 • Voorafgaand aan de SNL subsidie kunnen aanvrager en provincie waar nodig gesprekken voeren over de voorgenomen aanvraag voor beheer-, recreatie- en/of monitoringsubsidie.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor gebieden en beheertypen waarvoor wij een subsidieplafond hebben gepubliceerd. Ook moeten de aangevraagde terreinen opgenomen zijn in het Natuurbeheerplan Overijssel.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen staan in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016. Deze vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Verplichte bijlagen
 • Overzicht met totale oppervlakte aangevraagde natuur- en landschapsbeheertypen. Gebruik hiervoor bijlage 1.
 • (Digitale) kaart. Zie hiervoor de beschrijving rubriek D.2 GIS-bestand volgens het GLP.
 • Certificaat natuurbeheer of, voor individuele certificaten, bewijs van aanvraag tot certificering. Bent u een collectief met individuele certificaten dan stuurt u alle certificaten of bewijzen van aanvraag tot een certificaat van alle deelnemers van het collectief mee met uw aanvraag.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Extra bijlagen:

 • Alleen voor collectieven die geen vereniging zijn: de overeenkomsten tussen collectief en beheerders.
 • Alleen voor natuurcollectieven: een overzicht met identificatienummer per deelnemer en naam van de deelnemer.
 • Alleen voor grote ondernemingen: een uitgebreide beschrijving van het contrafeitelijke scenario waarin de begunstigde van geen enkele overheidsinstantie steun toegekend krijgt voor de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Alleen voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten:
  • Excel-bestand met de wijzigingen van de pachters;
  • een bewijs van bankrekening als het een nieuwe pachter betreft of als het bankrekeningnummer van de pachter is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van de bankpas mee.
Heeft u vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met het Overijssel loket.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Afhandeling aanvraag 

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. De subsidies worden verleend totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt is. Als het subsidieplafond wordt bereikt, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Compleetheidstoets

Wanneer een aanvraag niet compleet is vragen wij om een aanvulling. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De hoogte van de beheersubsidie, zoals bedoeld in artikel 2.2, wordt bepaald door het aantal hectares van het desbetreffende natuurbeheertype, en het aantal hectares, meters of stuks van het desbetreffende landschapsbeheertype, te vermenigvuldigen met het tarief vermenigvuldigd met zes jaar.
 2. Indien van toepassing wordt het tarief, bedoeld onder punt 1, verhoogd met:
  • a. het normbedrag voor monitoring per natuurbeheertype, vermenigvuldigd met het aantal hectares;
  • b. het normbedrag voor de openstellingsbijdrage, vermenigvuldigd met het aantal hectares;
 3. Als toepassing van het eerste en tweede punt ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 1.200,- dan wordt de subsidie niet verstrekt.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is: € 5.779.684,-.

Subsidieplafond voor nieuw areaal voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein: € 1.448.500,-.

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2024
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving