Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Voor wie

Agrarische collectieven: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond.

Bent u eigenaar of pachter van landbouwgrond en wilt u deelnemen aan agrarisch natuurbeheer? Neemt u dan contact op met een van de agrarische collectieven. In Overijssel zijn er drie collectieven waar u zich bij aan kunt sluiten:

Waarvoor

Subsidie voor natuurbeheer in landbouwgebieden. Voor meer informatie kunt u de website van BIJ12 raadplegen.

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Voorwaarden
  • De aanvrager is een agrarisch collectief. Dit is een samenwerkingsverband in een bepaald gebied. Het bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers in dat gebied. De deelnemers hebben zich vrijwillig verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
  • Het collectief beheert landbouwgrond die begrensd is in het Natuurbeheerplan Overijssel.
  • Als uw landbouwgrond in 2 provincies ligt, dan doet u 2 aanvragen.
  • Het is niet toegestaan op dezelfde beheer-eenheid een andere subsidie te ontvangen met hetzelfde doel (cumulatie). Een combinatie van bedrijfstoeslag en SNL is soms wel mogelijk op dezelfde beheereenheid.
  • Nadat u de laatste betaling van de subsidieperiode heeft gekregen, bewaart u al uw documenten die met uw subsidieaanvraag te maken hebben ten minste 5 jaar.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen staan in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016 (SNL2016). U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Voordat u aanvraagt

Het agrarische collectief kan voordat zij een aanvraag indient, de aanvraag bespreken met een beleidsmedewerker. U kunt hiervoor contact opnemen met het Overijssel Loket. 

Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen.

Individuele agrariërs moeten zich aansluiten bij een agrarisch collectief om subsidie te kunnen ontvangen. Agrarische collectieven vragen de subsidie aan met het aanvraagformulier dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld tussen 1 en 31 juli.

Afhandeling aanvraag 

Hoe wij aanvragen behandelen kunt u nalezen in artikel 3.8 Verdeelcriteria van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

  • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
  • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
  • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
  • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
  • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving