Tijdelijke impuls Groene en blauwe diensten Overijssel

U kunt het hele jaar aanvragen.

Voor wie

De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Zij vragen aan namens de eigenaren van de percelen waarop de landschapselementen worden aangelegd, hersteld en beheerd. De eindbegunstigden van de subsidie zijn particuliere grondeigenaren of -pachters of landbouwondernemingen.

Wat

Subsidie voor een duurzame instandhouding en beleving van het Overijsselse landschap. Dit door de lokale gemeenschappen te ondersteunen bij het beheer van groene en blauwe landschapselementen.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

A. Aanleg en herstel van landschapselementen.
B. Beheermaatregelen die horen bij de landschapspakketten. 

De landschapselementen en landschapspakketten moeten genoemd zijn in bijlage 1 bij deze subsidieregeling.

Direct aanvragen

Tekst van de regeling Tijdelijke impuls Groene en blauwe diensten Overijssel

Artikel 4.26.1 Betekenis van de begrippen  

In dit artikel worden vaker voorkomende begrippen uitgelegd. 
- Aanleg: nieuw aanleggen van een landschapselement.  
- Actieve landbouwer: landbouwer die in het Handelsregister van de Kamer staat ingeschreven met zijn bedrijf waarvan landbouwactiviteit de hoofdactiviteit is.   
- Agrarisch cultuurlandschap: landschap dat onder invloed van de mens is gevormd, waarvan de hoofdfunctie agrarisch is. 
- Agromilieuklimaatverbintenissen: steun aan agrariërs die vrijwillig milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken uitoefenen. De landbouwer moet dan een actieve landbouwer zijn in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
- Beheer: uitvoeren van regelmatig onderhoud van landschapselementen.  
- Beheerovereenkomst: overeenkomst tussen de eigenaar van een landschapselement en de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, waarin de voorwaarden en uitgangspunten voor het beheer staan opgenomen. In de beheerovereenkomst staat vast dat de genoemde activiteiten ook daadwerkelijk plaatsvinden. De beheerovereenkomst voorziet in een periode van 6 jaar, waarbij uitbetaling plaatsvindt voor de gedane werkzaamheden in diezelfde periode. Na 6 jaar is het mogelijk om de vergoeding opnieuw vast te stellen op basis van het dan geldende prijspeil. 
- BIJ12: uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies die de provincies ondersteunt bij de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van vitaal platteland en de fysieke leefomgeving.  
- Catalogus Gebiedskenmerken: beschrijving, behorende bij de Omgevingsvisie Overijssel, van de verschillende typen landschappen en hun kenmerkende eigenschappen in Overijssel. 
- Catalogus Groenblauwe Diensten (CGBD): set van steunmaatregelen waaraan de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend op 26 oktober 2018 onder kenmerk SA.44848 (2017/N).   
- Dienstenbundel: Dienstenbundel Overijssel 2020-2021 die op 18 mei 2021 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, waarin de op de Catalogus Groenblauwe Diensten gebaseerde landschapspakketten en bijbehorende normtabellen met vergoedingen beschreven staan. 
- Functieverandering: verandering van de huidige bestemming van grond naar functie bos, natuur of groen.   
- Herstel: geheel of gedeeltelijk nieuw aanleggen van een bestaand landschapselement.  
- Landschapsbeheer: aanleg, beheer en herstel van landschapselementen.  
- Landschapselement: landschappelijke beplantingen, routes, waterlopen, reliëfs en andere onderdelen van het landschap die bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van een landschap. De oorspronkelijke functie van bijvoorbeeld perceelbegrenzing, houtproductie of vee drinkplaats heeft het veelal geheel of deels verloren. Het vormt nog steeds een belangrijke habitat voor soorten waaronder veel vogels, insecten en amfibieën en is voor de biodiversiteit van grote meerwaarde. 
- Landbouwsteunkader: Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014, C 204). 
- Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO): stichting die tot doel heeft zoveel mogelijk landschapselementen in Overijssel duurzaam te beheren.

Artikel 4.26.2 Doel van de subsidieregeling

Met deze subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan een duurzame instandhouding en beleving van het Overijsselse landschap, door te bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en hen te ondersteunen bij het beheer van groene en blauwe landschapselementen.  

Artikel 4.26.3 Activiteiten die voor de subsidie in aanmerking komen

1.De subsidie wordt verleend voor één of meer van de volgende activiteiten:  
a. aanleg en herstel van landschapselementen als genoemd in bijlage 1;  
b. beheermaatregelen die horen bij de landschapspakketten als genoemd in bijlage 1. 
2. De activiteit aanleg of herstel van landschapselementen voldoet aan de volgende voorwaarden:  
a. de activiteiten worden uitgevoerd in Overijssel; 
b. er is sprake van een georganiseerde aanpak voor landschapsbeheer in landschappen in Overijssel waarvan de hoofdfunctie agrarisch is;  
c. het landschapselement wordt robuust aangelegd zoals bedoeld in de Catalogus Groenblauwe Diensten; 
d. De omschrijving van de activiteiten dient aan te sluiten bij de te onderscheiden clusters en subclusters van de Catalogus, te weten II (Cluster Landschap in landbouw en natuurgebieden), III (Cluster Cultuurhistorie) en IV (Cluster Natuur). 
e. de realisatie past binnen de geldende Omgevingsverordening Overijssel; 
f. op de grond mogen in het kader van agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer geen verplichtingen meer rusten op grond van deze of een andere regeling. 
3. De activiteit beheer van landschapselementen voldoet aan de volgende voorwaarden:   
a. het voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten voor beheer van landschapselementen zoals opgenomen in De Dienstenbundel Overijssel. De Dienstenbundel Overijssel is te vinden op https://regelen.overijssel.nl/subsidie;  
b. het past in de gebiedskenmerken, zoals beschreven in de Catalogus gebiedskenmerken van de provincie Overijssel. De Catalogus gebiedskenmerken van de provincie Overijssel is te vinden op https://regelen.overijssel.nl/subsidie;  
4. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat binnen 6 maanden na subsidieverlening met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel een overeenkomst wordt gesloten voor het beheer van het landschapselement of de landschapselementen gedurende minimaal 21 jaren na subsidieverlening.  
5. De begrote subsidiabele kosten bedragen minimaal € 10.000,- en maximaal € 200.000,-. 
6. Minimaal 50% van de begrote kosten is voor beheer. 
7. Een subsidie wordt niet verstrekt voor zover op de landbouwgrond of het natuurterrein nog verplichtingen rusten op grond van deze regeling of enige andere regeling op grond waarvan een subsidie is verstrekt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer.

Artikel 4.26.4 Aanvrager

1. De aanvraag wordt ingediend door Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel, die als penvoerder een gecombineerde aanvraag indient namens de eigenaar van het perceel waarop de landschapselementen worden aangelegd, hersteld en beheerd.   
2. De subsidieontvanger is de eindbegunstigde van de subsidie en is:  
a. een particuliere grondeigenaar of pachter;  
b. een landbouwonderneming.  
3. De subsidieontvanger is geen grote onderneming.

Artikel 4.26.5 Kosten die voor de subsidie in aanmerking komen

1. De subsidie voor het uitvoeren van beheermaatregelen is een vast bedrag per activiteit of landschapstype zoals opgenomen in de Dienstenbundel Overijssel. De artikelen 1.2.5 tot en met 1.2.8 zijn niet van toepassing.  
2. De kosten van aanleg- en herstelmaatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn:  
a. de werkelijk gemaakte kosten van aanleg en herstel. De artikelen 1.2.5 tot en met 1.2.8 zijn van toepassing, waarbij voor de inzet van uren het vastgesteld maximale normtarief zoals opgenomen in de Dienstenbundel Overijssel geldt; 
b. de inzet van uren door vrijwilligers. In de begroting en het dekkingsplan mag die inzet opgenomen worden voor maximaal € 15,- per uur. 
3. De volgende kosten en activiteiten komen niet in aanmerking voor de subsidie: 
a. kosten voor grondaankoop;  
b. kosten voor pachtafkoop; 
c. kennisoverdrachts- en voorlichtingsdiensten; 
d. opbrengstderving; 
e. herstelmaatregelen voor een landschapselement waarvoor in de afgelopen tien jaar al enige beheersubsidie is verleend;  
f. beheer, aanleg of herstel op percelen binnen de grenzen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN);  
g. uitvoering op eigendom van een Terrein Beherende Organisatie (TBO);  
h. landschapselementen waarop nog verplichtingen rusten op grond van deze subsidieregeling of enige andere regeling op grond waarvan een subsidie is verleend voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer of landschapsbeheer.

Artikel 4.26.6 Hoogte van de subsidie

1. De subsidie is maximaal 75% van het bijbehorende normtarief zoals opgenomen in de Dienstenbundel Overijssel; het normtarief is inclusief BTW. 
2. De subsidie is maximaal € 200.000,- per aanvraag. 
3. De subsidie voor realisatie van het landschapselement is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Hierbij geldt dat maximaal 10% van de subsidie besteed mag worden aan aanleg van landschapselementen.   
4. De aanvrager mag in de jaren 2024 en 2025 samen, maximaal twee keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling. 
5. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 10.000,- is. Dit is een afwijking van artikel 1.2.17 lid 2.

Artikel 4.26.7 Eigen bijdrage

1. Minimaal 25% van de subsidiabele kosten worden betaald met een bijdrage van de aanvrager of derden.  
2. De eigen bijdrage bestaat uit een geldbijdrage en/of uit inzet van eigen uren, inzet van uren van vrijwilligers, inzet van uren stagiaires en meewerkende studenten. Het uurtarief dat gebruikt wordt is € 15,-. 

Artikel 4.26.8 Aanvraag

1. De aanvraag kan het hele jaar worden ingediend.  
2. De aanvrager maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier 4.26 Tijdelijke impuls Groene en blauwe diensten Overijssel. 
3. De aanvrager levert een begroting en een dekkingsplan in. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken. Artikel 1.2.13 is van toepassing. 
4. De aanvrager levert aanvullend ook de volgende stukken in:  
a. een overzicht van meetbare doelstellingen met betrekking tot de inzet van Groene en Blauwe diensten in het gebied alsmede de wijze van monitoring en evaluatie hiervan; 
b. een beschrijving van de wijze van uitvoering van Groene en Blauwe diensten in het gebied, waaronder een nauwkeurige omschrijving van de te treffen maatregelen onderscheiden naar aanleg, beheer en herstel; 
c. een beschrijving van de wijze van financiering en een begroting van de benodigde financiële middelen; 
d. een beschrijving van de wijze van organisatie; 
e. een beschrijving van de manier waarop de communicatie zal plaatsvinden; 
f. de waarborgen voor een duurzaam behoud van het resultaat van de uitgevoerde Groene en Blauwe diensten in het gebied.

Artikel 4.26.9 Beschikbaar budget voor de regeling

Het subsidieplafond geldt voor 2024.

Artikel 4.26.10 Aanvullende verplichtingen

1. De subsidieontvanger is verplicht:  
a. de activiteiten aanleg en herstel binnen 24 maanden na de datum waarop de subsidie is verleend te hebben uitgevoerd; 
b. de activiteit of het resultaat ervan minimaal 21 jaar door te laten lopen; 
c. de met de subsidie aangeschafte apparatuur niet door te verkopen;  
d. bij aanplant gebruik te maken van soorten genoemd in de landschapspakketten die zijn opgenomen in de Dienstenbundel; 
2. De aanvrager levert binnen 6 maanden na subsidieverlening een kaart in waarop duidelijk is aangegeven waar aanleg, beheer en herstel van de landschapselementen plaats vindt. 
3. Bij subsidie die wordt verleend voor agromilieuklimaatverbintenissen gelden de volgende aanvullende verplichtingen:  
a. de minimale subsidieperiode is vijf aaneengesloten jaren; 
b. indien de subsidie afhankelijk is van het aantal hectaren, dient de subsidieontvanger de toepasselijke voorschriften inzake areaalgerelateerde betalingen na te leven die zijn vastgesteld in artikel 47 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 en de in op grond van die bepaling aangenomen gedelegeerde handelingen:  
1) Indien hetzij het onder een verbintenis vallende volledige areaal, of een deel ervan, hetzij het gehele bedrijf aan een andere persoon wordt overgedragen gedurende de looptijd van die verbintenis, kan de verbintenis of het deel ervan dat met de areaaloverdracht overeenstemt, voor de resterende looptijd door die andere persoon worden overgenomen of kan zij vervallen, en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk is nagekomen.  
2) Indien een begunstigde een aangegane verbintenis niet verder kan nakomen omdat zijn bedrijf of een deel daarvan wordt herverkaveld of binnen een ruilverkaveling van overheidswege of een door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde ruilverkaveling valt, neemt de lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de verbintenis aan de nieuwe bedrijfssituatie worden aangepast. Is deze aanpassing onmogelijk, dan eindigt de verbintenis en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk is nagekomen.  
3) In gevallen van overmacht en de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde uitzonderlijke omstandigheden hoeft de ontvangen steun niet te worden terugbetaald. De uitzonderlijke omstandigheden zijn:  
a. de begunstigde is overleden; 
b. de begunstigde is langdurig arbeidsongeschikt geworden; 
c. het bedrijf is zwaar getroffen door een ernstige natuurramp;  
d. de veehouderijgebouwen op het bedrijf zijn door een ongeluk verloren gegaan;  
e. al het vee of alle landbouwgewassen van de begunstigde of een gedeelte ervan zijn getroffen door respectievelijk een epizoötie of een plantenziekte;  
f. het volledige bedrijf of een groot deel daarvan is onteigend, indien deze onteigening op de dag van indiening van de aanvraag niet was te voorzien.

Artikel 4.26.11 Vaststelling

1. De subsidie wordt vastgesteld nadat de overeenkomsten tussen de beheerders en grondeigenaren zijn gesloten én uiterlijk binnen 3 jaar na de datum van subsidieverlening.  
2. Het verzoek tot subsidievaststelling bevat aanvullend een overzicht van de overeenkomsten die tussen beheerders en grondeigenaren zijn gesloten. In de overeenkomsten is het landschapsbeheer voor 21 tot en met 30 jaar vastgelegd. Dit is een aanvulling op artikel 1.2.20 lid 3.

Artikel 4.26.12 Staatssteun

De subsidie is staatssteun en kan verleend worden omdat het is gebaseerd op en getoetst aan de Catalogus Groenblauwe Diensten.

Artikel 4.26.13 Het bekend maken van gegevens

1. Voor deze subsidieregeling geldt deel I, paragraaf 3.7, onderdeel 128 van het landbouwsteunkader. Dit betekent dat de provincie na subsidieverlening binnen 6 maanden na subsidieverlening gegevens bekend maakt voor:  
a. subsidies vanaf € 10.000,- als sprake is van een landbouwondernemer als eindbegunstigde; of    
b. subsidies vanaf € 60.000,- voor alle andere eindbegunstigden.   
2. De volgende gegevens worden bekend gemaakt: naam van de subsidieontvanger, de verleende subsidie, de vorm en het bedrag per eindbegunstigde, de datum waarop de subsidie is verleend, of sprake is van een Mkb-onderneming of grote onderneming, de regio waarin de subsidieontvanger is gevestigd, en de voornaamste economische sector waarin de subsidieontvanger actief is.

Artikel 4.26.14 Looptijd

De subsidieregeling vervalt op 1 december 2025, om 17.00 uur.

Bijlage 1. De volgende landschapselementen komen voor subsidie in aanmerking:

Catalogus Groenblauwe Diensten BIJ12: Cluster en Subcluster
Dienstenbundel Overijssel: Landschapspakket  

 • Cluster II Landschap in landbouw en natuurgebieden, Subscluster 1 Opgaande begroeiing, Landschapspakket: Houtwal/singel met eindkap, Houtwal/singel zonder  eindkap, Bomenrij, Solitaire boom, Hoogstamfruitboomgaarden, Struweelhaag, Knip- en scheerheg, Elzensingel, Knotbomen, Eiken en Essen knotbomen en stoven, Laan, Voederwal.
 • Cluster II Landschap in landbouw en natuurgebieden, Subscluster 2 Overgang nat-droog, Landschapspakket: Greppel, Rietland / rietzoom.
 • Cluster II Landschap in landbouw en natuurgebieden, Subscluster 3 Natte begroeiing, Landschapspakket: Kolk / Wiel, Kreek, Natuurvriendelijke oever, Poel, Sloot en slootkant.
 • Cluster II Landschap in landbouw en natuurgebieden, Subscluster 4 Ruigte en randen, Landschapspakket: Zoombeheer.
 • Cluster III Cultuurhistorie, Subscluster 3 Eendenkooi, Landschapspakket: Eendenkooi.
 • Cluster III Cultuurhistorie, Subscluster 4 Erfbeplanting, Landschapspakket: Karakteristieke bomen.
 • Cluster IV Natuur, Subscluster 5 Open water, Landschapspakket: Ven.
 • Cluster IV Natuur, Subscluster 7 Struweel, Landschapspakket: Geriefhout snelgroeiend, Geriefhout langzaam groeiend, Landschappelijk bos, Griend.

Toelichting: Bij de landschapspakketten, horende bij de volgende clusters en subclusters, is sprake van steun voor agromilieuklimaatverbintenissen en is het landschapssteunkader van toepassing: cluster II, subcluster 1, 2, 3 en 4; cluster IV, subcluster 8. 

Voorwaarden
 • U mag nog niet gestart zijn met de activiteiten.
 • De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat binnen 6 maanden na subsidieverlening met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel een overeenkomst wordt gesloten voor het beheer van het landschapselement of de landschapselementen gedurende minimaal 21 jaren na subsidieverlening.
 • De begrote subsidiabele kosten bedragen minimaal € 10.000,- en maximaal € 200.000,- en minimaal 50% van de begrote kosten is voor beheer.
 • Op de landbouwgrond of het natuurterrein rusten geen verplichtingen op basis van deze regeling of andere regelingen als er een subsidie is verstrekt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer.
 • De aanvrager mag in de jaren 2024 en 2025 samen, maximaal twee keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • Deze subsidie past voor staatssteun binnen de Catalogus Groenblauwe Diensten.

De precieze voorwaarden met een toelichting kunt u vanaf 29 april 2024 vinden in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.26 Tijdelijke impuls Groene en blauwe diensten Overijssel.

Extra voorwaarden voor activiteit A
 • De activiteit wordt uitgevoerd in Overijssel.
 • Het gaat om een georganiseerde aanpak voor landschapsbeheer in landschappen in Overijssel waarvan de hoofdfunctie agrarisch is.
 • Het landschapselement wordt robuust aangelegd zoals bedoeld in de Catalogus Groenblauwe Diensten.
 • De omschrijving van de activiteiten sluiten aan bij de te onderscheiden clusters en subclusters van de Catalogus.Het gaat om de Cluster II Landschap in landbouw en natuurgebieden, Cluster III Cultuurhistorie en Cluster IV Natuur.
 • De uitvoering van de activiteit past binnen de geldende Omgevingsverordening Overijssel.
 • Op de grond mogen, in het kader van agrarisch natuurbeheer of natuurbeheer, geen verplichtingen meer rusten op basis van deze of een andere regeling. 
Extra voorwaarden voor activiteit B

De beheermaatregelen:

 • voldoen aan de voorwaarden en uitgangspunten voor beheer van landschapselementen zoals opgenomen in De Dienstenbundel Overijssel.
 • passen in de gebiedskenmerken zoals beschreven in de Catalogus gebiedskenmerken van de provincie Overijssel.
Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gesteld begrotingsformat te gebruiken.
 • De volgende bijlagen. Dit mag ook in 1 document aangeleverd worden:
  • een overzicht van meetbare doelstellingen met betrekking tot de inzet van Groene en Blauwe diensten in het gebied en de manier van monitoring en evaluatie hiervan;
  • een beschrijving van de manier van uitvoering van Groene en Blauwe diensten in het gebied, met een nauwkeurige omschrijving van de te treffen maatregelen onderscheiden naar aanleg, beheer en herstel;
  • een beschrijving van de manier van financiering en een begroting van de benodigde financiële middelen;
  • een beschrijving van de manier van organisatie;
  • een beschrijving van de manier waarop de communicatie zal plaatsvinden;
  • de waarborgen voor een duurzaam behoud van het resultaat van de uitgevoerde Groene en Blauwe diensten in het gebied.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Kunt u de begroting of de andere documenten niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan?

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 75% van het bijbehorende normtarief zoals opgenomen in de Dienstenbundel Overijssel; het normtarief is inclusief BTW. 
 2. De subsidie is maximaal € 200.000,- per aanvraag.
 3. De subsidie voor realisatie van het landschapselement is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Hierbij geldt dat maximaal 10% van de subsidie besteed mag worden aan aanleg van landschapselementen.
 4. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 10.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is € 820.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Actuele wet- en regelgeving